Паводле Мацьвея сьвятое дабравесьце, разьдзел 24

І выйшаўшы, Ісус ішоў ад храма. І прыступілі вучні Ягоныя, каб паказаць Яму будынкі храма.

Ён жа сказаў ім: ці бачыце ўсё гэта? Праўду кажу вам: не застанецца тут каменя на камені; усё будзе разбурана.

Калі ж сядзеў Ён на гары Аліўнай, дык прыступілі да Яго вучні асобна, кажучы: скажы нам, калі гэта будзе? і якая азнака Твайго прыходу і сканчэньня веку?

І ў адказ Ісус сказаў ім: глядзеце, каб хто вас ня ўвёў у зман;

бо многія прыйдуць пад імем Маім і будуць казаць: «я Хрыстос», - і многіх увядуць у зман.

Таксама пачуеце пра войны і ваенныя чуткі. Глядзеце, не жахайцеся; бо павінна ўсё тое быць. Але гэта яшчэ не канец:

бо паўстане народ на народ і царства на царства; і будзе голад і пошасьці, і землятрусы месцамі.

А ўсё гэта - болесны пачатак.

Тады будуць выдаваць вас на пакуты і забіваць вас; і вы будзеце зьненавіджаныя ўсімі народамі за імя Маё.

І тады спакусяцца многія; і адзін аднаго будуць выдаваць, і зьненавідзяць адзін аднаго;

і многія ілжэпрарокі паўстануць і ўвядуць у зман многіх;

і ад памнажэньня беззаконьня ахалоне любоў у многіх;

а хто выцерпіць да канца, уратуецца.

І абвешчана будзе гэтае Дабравесьце Царства па ўсім сьвеце, на сьведчаньне ўсім народам; і тады прыйдзе канец.

Дык вось, калі ўгледзіце брыдоту спусташэньня, пра якую сказана праз прарока Данііла, якая паўстане на сьвятым месцы, - хто чытае, хай разумее, -

тады хто будзе ў Юдэі, хай уцякаюць у горы;

і хто на даху, той хай ня сыходзіць узяць што-небудзь з дома свайго;

і хто ў полі, той хай не вяртаецца назад, каб узяць вопратку сваю.

Гора ж цяжарным і тым, што кормяць грудзьмі ў тыя дні!

Малецеся, каб ня сталіся ўцёкі вашы зімою, альбо ў суботу;

бо тады будзе вялікі смутак, якога ня было ад пачатку сьвету да сёньня, і ня будзе.

І калі б не скараціліся тыя дні, дык не ўратавалася б ніякая плоць; але дзеля выбраных скароцяцца тыя дні.

Тады калі хто скажа вам: «вось, тут Хрыстос», альбо «там», - ня верце;

бо паўстануць ілжэхрысты ды ілжэпрарокі і дадуць азнакі і вялікія цуды, каб увесьці ў зман, калі ўдасца, і выбраных.

Вось, Я наперад сказаў вам.

Значыцца, калі скажуць вам: «вось Ён у пустыні», - ня выходзьце; «вось, Ён у патайных пакоях», - ня верце;

бо, як маланка бліскае з усходу і відна бывае аж да захаду, такі будзе прыход Сына Чалавечага;

бо дзе будзе труп, там зьбяруцца арлы.

І раптам, пасьля смутку дзён тых, сонца памеркне, і месяц ня дасьць сьвятла свайго, і зоркі спадуць зь неба, і сілы нябесныя пахіснуцца;

і тады зьявіцца азнака Сына Чалавечага на небе; і тады заплачуць усе плямёны зямныя і ўбачаць Сына Чалавечага, Які будзе ісьці на аблоках нябесных зь сілаю і славаю вялікай;

і пашле анёлаў Сваіх з трубою громагучнаю, і зьбяруць выбраных Ягоных ад чатырох вятроў, ад краю нябёсаў да краю іх.

Ад смакоўніцы вазьмеце падабенства: калі гольле яе ўжо мякчэе і пускае лісьце, ведаеце, што блізка лета;

так і вы, калі ўбачыце ўсё гэта, ведайце, што блізка, пры дзьвярах.

Праўду кажу вам: ня міне род гэты, як усё тое будзе;

неба і зямля мінуцца, а словы Мае ня мінуць;

а пра дзень той і гадзіну ніхто ня ведае, ні анёлы нябесныя, а толькі Айцец Мой адзін;

але як было ў дні Ноя, так будзе і ў прыход Сына Чалавечага,

бо як у дні перад патопам елі, пілі, жаніліся і выходзілі замуж да таго дня, як увайшоў Ной у каўчэг,

і не разумелі, пакуль ня прыйшоў патоп і не забраў усіх, - так будзе і прыход Сына Чалавечага;

тады будуць двое на полі: адзін возьмецца, а другі пакінецца;

дзьве будуць малоць у жорнах: адна возьмецца, а другая пакінецца.

Дык чувайце ж, бо ня ведаеце, у якую гадзіну Гасподзь ваш прыйдзе.

Але гэта вы знаеце, што калі б ведаў гаспадар дома, у якую варту прыйдзе злодзей, дык чуваў бы і ня даў бы падкапаць дома свайго.

Таму і вы будзьце гатовыя, бо ў якую гадзіну ня думаеце, Сын Чалавечы прыйдзе.

Хто ж верны і разумны раб, якога гаспадар ягоны паставіў над слугамі сваімі, каб даваў ім ежу ў свой час?

Дабрашчасны той раб, якога гаспадар ягоны, прыйшоўшы застане, што робіць так;

праўду кажу вам, што над усім маёнткам сваім паставіць яго.

А калі скажа ліхі раб той ў сэрцы сваім: «ня хутка прыйдзе гаспадар мой»,

і пачне біць субратоў сваіх, і есьці і піць з п'яніцамі, -

дык прыйдзе гаспадар раба таго ў дзень, у які ён не чакае, і ў гадзіну, у якую ня ведае,

і разатне яго напалам, і вызначыць яму аднолькавую долю з крывадушнікамі: там будзе плач і скрыгат зубоў.