2 Kings, глава 19

C‚nd a auzit Ómpăratul Ezechia lucrul acesta, şi-a sf‚şiat hainele, s-a acoperit cu un sac, şi s-a dus Ón Casa Domnului.

A trimis pe Eliachim, căpetenia casei Ómpăratului, pe Şebna, logofătul, şi pe preoţii cei mai bătr‚ni, acoperiţi cu saci, la proorocul Isaia, fiul lui Amoţ.

Şi i-au zis: ÑAşa vorbeşte Ezechia: Ziua aceasta este o zi de necaz, de pedeapsă şi de ocară; căci copiii sunt aproape să iasă din p‚ntecele mamei, şi nu este putere pentru naştere.

Poate că Domnul, Dumnezeul tău, a auzit toate cuvintele lui Rabşache, pe care l-a trimis Ómpăratul Asiriei, stăp‚nul său, să batjocorească pe Dumnezeul cel viu, şi poate că Domnul, Dumnezeul tău, Ól va pedepsi pentru cuvintele pe care le-a auzit. Œnalţă dar o rugăciune pentru ceilalţi care au mai rămas.î Slujitorii Ómpăratului Ezechia s-au dus dar la Isaia.

Şi Isaia le-a zis: ÑIată ce să spuneţi stăp‚nului vostru: ,Aşa vorbeşte Domnul: ,Nu te speria de cuvintele pe care le-ai auzit şi prin care M-au batjocorit slujitorii Ómpăratului Asiriei.

Voi pune Ón el un duh care Ól va face ca, la auzul unei veşti pe care o va primi, să se Óntoarcă Ón ţara lui; şi-l voi face să cadă ucis de sabie Ón ţara lui.î Rabşache, plec‚nd, a găsit pe Ómpăratul Asiriei lupt‚nd Ómpotriva Libnei, căci aflase de plecarea lui din Lachis.

Atunci Ómpăratul Asiriei a primit o veste cu privire la Tirhaca, Ómpăratul Etiopiei. I s-a spus: ÑIată că acela a pornit cu război Ómpotriva ta.î Şi Ómpăratul Asiriei a trimis soli din nou lui Ezechia, zic‚nd: ÑAşa să vorbiţi lui Ezechia, Ómpăratul lui Iuda: ,Să nu te Ónşele Dumnezeul tău, Ón care te Óncrezi, zic‚nd: ,Ierusalimul nu va fi dat Ón m‚inile Ómpăratului Asiriei.í Iată, ai auzit ce au făcut Ómpăraţii Asiriei tuturor ţărilor, şi cum le-au nimicit; şi tu, să fii izbăvit!

Dumnezeii neamurilor pe care le-au nimicit părinţii mei, au izbăvit ei pe Gozan, Haran, Reţef, şi pe fiii lui Eden din Telasar?

Unde este Ómpăratul Hamatului, Ómpăratul Arpadului, şi Ómpăratul cetăţii Sefarvaimului, Henei şi Ivei?î Ezechia a luat scrisoarea din m‚na solilor, şi a citit-o. Apoi s-a suit la Casa Domnului, şi a Óntins-o Ónaintea Domnului, căruia i-a făcut următoarea rugăciune: ÑDoamne, Dumnezeul lui Israel, care şezi pe heruvimi! Tu eşti singurul Dumnezeu al tuturor Ómpărăţiilor păm‚ntului! Tu ai făcut cerurile şi păm‚ntul.

Doamne, pleacă-Ţi urechea, şi ascultă! Doamne, deschide-Ţi ochii, şi priveşte. Auzi cuvintele lui Sanherib, care a trimis pe Rabşache să batjocorească pe Dumnezeul cel viu.

Da, Doamne, este adevărat că Ómpăraţii Asiriei, au nimicit neamurile şi le-au pustiit ţările, şi că au aruncat Ón foc pe dumnezeii lor; dar ei nu erau dumnezei, ci erau lucrări făcute de m‚na omului, erau lemn şi piatră; şi i-au nimicit.

Acum, Doamne, Dumnezeul nostru, izbăveşte-ne din m‚na lui Sanherib, ca să ştie toate Ómpărăţiile păm‚ntului că numai Tu eşti Dumnezeu, Doamne!î Atunci Isaia, fiul lui Amoţ, a trimis să spună lui Ezechia: Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel ÑAm auzit rugăciunea pe care Mi-ai făcut-o cu privire la Sanherib, Ómpăratul Asiriei.

Iată cuv‚ntul pe care l-a rostit Domnul Ómpotriva lui: ,Fecioara, fiica Sionului, te dispreţuieşte şi r‚de de tine; fata Ierusalimului dă din cap după tine.

Pe cine ai batjocorit şi ai ocăr‚t tu? Œmpotriva cui ai ridicat glasul? Şi Ómpotriva cui ţi-ai ridicat ochii? Œmpotriva Sf‚ntului lui Israel!

Prin solii tăi ai batjocorit pe Domnul, şi ai zis: ,Cu mulţimea carelor mele, am suit v‚rful munţilor, coastele Libanului! Voi tăia cei mai Ónalţi cedri ai lui, cei mai frumoşi chiparoşi ai lui, şi voi atinge creasta lui cea mai Ónaltă, pădurea lui care este ca o grădină de poame; am săpat, şi am băut ape străine, şi voi seca cu talpa picioarelor mele toate r‚urile Egiptului.

N-ai auzit că Eu de mult am pregătit aceste lucruri, şi că le-am hotăr‚t din vremurile vechi? Acum Ónsă am Óngăduit să se Ómplinească, şi să prefaci cetăţi Óntărite Ón mormane de dăr‚mături.

Locuitorii lor sunt neputincioşi, Óngroziţi şi Ónmărmuriţi; au ajuns ca iarba de pe c‚mp şi ca verdeaţa fragedă, ca iarba de pe acoperişuri şi ca gr‚ul care se usucă Ónainte de a-i da spicul.

Dar ştiu c‚nd stai jos, c‚nd ieşi şi c‚nd intri, şi c‚nd eşti furios Ómpotriva Mea.

Pentru că eşti furios Ómpotriva Mea, şi pentru că trufia ta a ajuns p‚nă la urechile Mele, de aceea voi pune belciugul Meu Ón nările tale, şi zăbala Mea Óntre buzele tale, şi te voi face să te Óntorci pe drumul pe care ai venit.í Acesta să-ţi fie semnul: Anul acesta veţi m‚nca ce creşte de la sine, şi al doilea an ce va răsări din rădăcinile rămase; dar Ón al treilea an veţi semăna, veţi secera, veţi sădi vii, şi veţi m‚nca din rodul lor.

Rămăşiţa din casa lui Iuda, ce va mai răm‚ne, va prinde iarăşi rădăcini dedesubt, şi deasupra va da rod.

Căci din Ierusalim va ieşi o rămăşiţă, şi din muntele Sionului cei scăpaţi. Iată ce va face r‚vna Domnului oştirilor.

De aceea, aşa vorbeşte Domnul asupra Ómpăratului Asiriei: ,Nu va intra Ón cetatea aceasta, nici nu va arunca săgeţi Ón ea, nu va sta Ónaintea ei cu scuturi, şi nu va ridica Óntărituri de şanţuri Ómpotriva ei.

Se va Óntoarce pe drumul pe care a venit, şi nu va intra Ón cetatea aceasta, zice Domnul.

Căci Eu voi ocroti cetatea aceasta ca s-o m‚ntuiesc, din pricina Mea, şi din pricina robului Meu David.í Œn noaptea aceea, a ieşit Óngerul Domnului, şi a ucis Ón tabăra Asirienilor o sută optzeci şi cinci de mii de oameni. Şi c‚nd s-au sculat dimineaţa, iată că toţi erau nişte trupuri moarte.

Atunci Sanherib, Ómpăratul Asiriei, şi-a ridicat tabăra, a plecat şi s-a Óntors; şi a locuit la Ninive.

Şi, pe c‚nd se Ónchina Ón casa dumnezeului său Nisroc, Adramelec şi Şareţer, fiii săi, l-au ucis cu sabia, şi au fugit Ón ţara Ararat. Şi, Ón locul lui, a domnit fiul său Esar-Hadon.