Second Epistle of Peter, глава 1

Simon (Sau: Simeon.) Petru, rob şi apostol al lui Isus Hristos, către cei ce au căpătat o credinţă de acelaşi preţ cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului şi M‚ntuitorului nostru Isus Hristos: Harul şi pacea să vă fie Ónmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos!

Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este Ón lume prin pofte.

De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, Ónfr‚narea; cu Ónfr‚narea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.

Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri Ón voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori Ón ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos.

Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii Ónchişi, şi a uitat că a fost curăţit de vechile lui păcate.

De aceea, fraţilor, căutaţi cu at‚t mai mult să vă Óntăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată.

Œn adevăr, Ón chipul acesta vi se va da din belşug intrare Ón Œmpărăţia veşnică a Domnului şi M‚ntuitorului nostru Isus Hristos.

De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le ştiţi, şi sunteţi tari Ón adevărul pe care-l aveţi.

Dar socotesc că este drept, c‚t voi mai fi Ón cortul acesta, să vă ţin treji aduc‚ndu-vă aminte; căci ştiu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Isus Hristos.

Œmi voi da osteneala dar, ca, şi după moartea mea, să vă puteţi aduce totdeauna aminte de aceste lucruri.

Œn adevăr, v-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu Óntemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi Ónşine cu ochii noştri mărirea Lui.

Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, atunci c‚nd, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas, care zicea: ÑAcesta este Fiul Meu preaiubit, Ón care Œmi găsesc plăcerea.î Şi noi Ónşine am auzit acest glas venind din cer, c‚nd eram cu El pe muntele cel sf‚nt.

Şi avem cuv‚ntul prorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte Óntr-un loc Óntunecos, p‚nă se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă Ón inimile voastre.

Fiindcă mai Ónt‚i de toate, să ştiţi că nici o prorocie din Scriptură nu se t‚lcuieşte singură.

Căci nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, m‚naţi de Duhul Sf‚nt.