Book of Exodus, глава 22

Dacă un om fură un bou sau o oaie, şi-l taie sau Ól vinde, să dea cinci boi pentru boul furat şi patru oi pentru oaia furată.

Dacă hoţul este prins spărg‚nd, şi e lovit şi moare, cel ce l-a lovit nu va fi vinovat de omor faţă de el; dar dacă a răsărit soarele, va fi vinovat de omor faţă de el. Hoţul trebuie să dea Ónapoi ce este dator să dea; dacă n-are nimic, să fie v‚ndut rob, ca despăgubire pentru furtul lui; dacă ceea ce a furat, fie bou, fie măgar, sau oaie, se găseşte Óncă viu Ón m‚inile lui, să dea Óndoit Ónapoi.

Dacă cineva face stricăciune Óntr-un ogor sau Óntr-o vie, şi Óşi lasă vita să pască pe ogorul altuia, să dea ca despăgubire cel mai bun rod din ogorul şi via lui.

Dacă izbucneşte un foc şi Ónt‚lneşte mărăcini Ón cale, şi arde gr‚ul Ón snopi sau Ón picioare, sau c‚mpul, cel ce a pus foc să fie silit să dea o despăgubire deplină.

Dacă un om dă altuia bani sau unelte spre păstrare, şi le fură cineva din casa acestuia din urmă, hoţul trebuie să Óntoarcă Óndoit, dacă va fi găsit.

Dacă hoţul nu se găseşte, stăp‚nul casei să se Ónfăţişeze Ónaintea lui Dumnezeu, ca să spună că n-a pus m‚na pe avutul aproapelui său.

Œn orice pricină de Ónşelăciune cu privire la un bou, un măgar, o oaie, o haină, sau un lucru pierdut, despre care se va zice: ,Uite-l!í ñ pricina am‚ndoror părţilor să meargă p‚nă la Dumnezeu; acela, pe care-l va os‚ndi Dumnezeu, trebuie să Óntoarcă Óndoit aproapelui său.

Dacă un om dă altuia un măgar, un bou, o oaie, sau un dobitoc, oarecare să i-l păstreze, şi dobitocul moare, Óşi strică un mădular, sau e luat cu sila de la el, fără să fi văzut cineva, să se facă un jurăm‚nt Ón Numele Domnului Óntre cele două părţi; şi cel ce a păstrat dobitocul, va mărturisi că n-a pus m‚na pe avutul aproapelui său; stăp‚nul dobitocului va primi jurăm‚ntul acesta, şi celălalt nu va fi dator să i-l Ónlocuiască.

Dar dacă dobitocul a fost furat de la el, va fi dator faţă de stăp‚nul lui să i-l Ónlocuiască.

Dacă dobitocul a fost sf‚şiat de fiare sălbatice, Ól va aduce ca dovadă, şi nu va fi dator să-i Ónlocuiască dobitocul sf‚şiat.

Dacă un om Ómprumută altuia o vită, şi vita Óşi strică un mădular sau moare Ón lipsa stăp‚nului ei, va trebui s-o plătească.

Dacă stăp‚nul e de faţă, nu i-o va plăti. Dacă vita a fost dată cu chirie, preţul chiriei va fi de ajuns.

Dacă un om Ónşeală pe o fată nelogodită, şi se culcă cu ea, Ói va plăti zestrea şi o va lua de nevastă.

Dacă tatăl nu vrea să i-o dea, el va plăti Ón argint preţul zestrei cuvenite fetelor.

Pe vrăjitoare să n-o laşi să trăiască.

Oricine se culcă cu un dobitoc, să fie pedepsit cu moartea.

Cine aduce jertfe altor dumnezei dec‚t Domnului singur, să fie nimicit cu desăv‚rşire.

Să nu chinuieşti pe străin, şi să nu-l asupreşti, căci şi voi aţi fost străini Ón ţara Egiptului.

Să nu asupreşti pe văduvă, nici pe orfan.

Dacă-i asupreşti, şi ei strigă la Mine după ajutor, Eu le voi auzi strigătele; m‚nia Mea se va aprinde, şi vă voi nimici cu sabia; nevestele voastre vor răm‚ne văduve, şi copiii voştri vor răm‚ne orfani.

Dacă Ómprumuţi bani vreunuia din poporul Meu, săracului care este cu tine, să nu fii faţă de el ca un cămătar, şi să nu ceri camătă de la el.

Dacă iei zălog haina aproapelui tău, să i-o dai Ónapoi Ónainte de apusul soarelui; căci este singura lui Ónvelitoare, este haina cu care Óşi Ónveleşte trupul: cu ce are să se culce? Dacă strigă spre Mine după ajutor, Eu Ól voi auzi, căci Eu sunt milostiv.

Să nu huleşti pe Dumnezeu, şi să nu blestemi pe mai marele poporului tău.

Să nu pregeţi să-Mi aduci p‚rga secerişului tău şi a culesului viei tale. Să-Mi dai pe Ónt‚iul născut din fiii tăi.

Să-Mi dai şi Ónt‚iul născut al vacii tale şi al oii tale; să răm‚nă şapte zile cu mama sa, iar Ón ziua a opta să Mi-l aduci.

Să-Mi fiţi nişte oameni sfinţi. Să nu m‚ncaţi carne sf‚şiată de fiare pe c‚mp, ci s-o aruncaţi la c‚ini.