Book of Exodus, глава 3

Moise păştea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a m‚nat turma p‚nă dincolo de pustie, şi a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb.

Œngerul Domnului i S-a arătat Óntr-o flacără de foc, care ieşea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat; şi iată că rugul era tot un foc, şi rugul nu se mistuia deloc.

Moise a zis: ÑAm să mă Óntorc să văd ce este această vedenie minunată, şi pentru ce nu se mistuie rugul.î Domnul a văzut că el se Óntoarce să vadă; şi Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului, şi a zis: ÑMoise! Moise!î El a răspuns: ÑIată-mă!î Dumnezeu a zis: ÑNu te apropia de locul acesta; scoate-ţi Óncălţămintele din picioare, căci locul pe care calci este un păm‚nt sf‚nt.î Şi a adăugat: ÑEu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.î Moise şi-a ascuns faţa, căci se temea să privească pe Dumnezeu.

Domnul a zis: ÑAm văzut asuprirea poporului Meu, care este Ón Egipt, şi am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui; căci Ói cunosc durerile.

M-am pogor‚t ca să-l izbăvesc din m‚na Egiptenilor, şi să-l scot din ţara aceasta şi să-l duc Óntr-o ţară bună şi Óntinsă, Óntr-o ţară unde curge lapte şi miere, şi anume, Ón locurile, pe care le locuiesc Canaaniţii, Hetiţii, Amoriţii, Fereziţii, Heviţii şi Iebusiţii.

Iată că strigătele Israeliţilor au ajuns p‚nă la Mine, şi am văzut chinul cu care Ói chinuiesc Egiptenii.

Acum, vino, Eu te voi trimite la Faraon, şi vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel.î Moise a zis lui Dumnezeu: ÑCine sunt eu, ca să mă duc la Faraon, şi să scot din Egipt pe copiii lui Israel?î Dumnezeu a zis: ÑEu voi fi negreşit cu tine; şi iată care va fi pentru tine semnul că Eu te-am trimis: după ce vei scoate pe popor din Egipt, veţi sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta.î Moise a zis lui Dumnezeu: ÑIată, c‚nd mă voi duce la copiii lui Israel, şi le voi spune: ,Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voií; şi mă vor Óntreba: ,Care este Numele Lui?í ce le voi răspunde?î Dumnezeu a zis lui Moise: ÑEu sunt Cel ce sunt.î Şi a adăugat: ÑVei răspunde copiilor lui Israel astfel: ÑCel ce se numeşte ,Eu suntí, m-a trimis la voi.î Dumnezeu a mai zis lui Moise: ÑAşa să vorbeşti copiilor lui Israel: ,Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Numele Meu pentru veşnicie, acesta este Numele Meu din neam Ón neam.

Du-te, str‚nge pe bătr‚nii lui Israel, şi spune-le: ,Mi s-a arătat Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov. El a zis: ,V-am văzut, şi am văzut ce vi se face Ón Egipt, şi am zis: ,Vă voi scoate din suferinţa Egiptului, şi vă voi duce Ón ţara Canaaniţilor, Hetiţilor, Amoriţilor, Fereziţilor, Heviţilor şi Iebusiţilor, Óntr-o ţară unde curge lapte şi miere.í Ei vor asculta de glasul tău; şi te vei duce, tu şi bătr‚nii lui Israel, la Ómpăratul Egiptului, şi Ói veţi spune: ,Domnul, Dumnezeul Evreilor, s-a Ónt‚lnit cu noi. Dă-ne voie să mergem cale de trei zile Ón pustie, ca să aducem jertfe Domnului, Dumnezeului nostru.í Ştiu că Ómpăratul Egiptului n-are să vă lase să plecaţi dec‚t silit de o m‚nă puternică.

Eu Œmi voi Óntinde m‚na, şi voi lovi Egiptul cu tot felul de minuni, pe care le voi face Ón mijlocul lui. După aceea, are să vă lase să plecaţi.í Voi face chiar ca poporul acesta să capete trecere Ónaintea Egiptenilor; şi, c‚nd veţi pleca, nu veţi pleca cu m‚inile goale.

Fiecare femeie va cere de la vecina ei şi de la cea care locuieşte Ón casa ei, vase de argint, vase de aur, şi haine, pe care le veţi pune pe fiii şi fiicele voastre. Şi veţi jefui astfel pe Egipteni.î