Book of Ezekiel, глава 33

Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, vorbeşte copiilor poporului tău, şi spune-le: ,C‚nd voi aduce sabia peste vreo ţară, şi poporul ţării va lua din mijlocul lui pe un om oare care, şi-l va pune ca străjer, ñ dacă omul acela va vedea venind sabia asupra ţării, va suna din tr‚mbiţă, şi va da de ştire poporului, şi dacă cel ce va auzi sunetul tr‚mbiţei nu se va feri, şi va veni sabia şi-l va prinde, s‚ngele lui să cadă asupra capului lui.

Fiindcă a auzit sunetul tr‚mbiţei, şi nu s-a ferit, de aceea s‚ngele lui să cadă asupra lui; dar dacă se va feri, Óşi va scăpa viaţa.

Dacă Ónsă străjerul va vedea venind sabia, şi nu va suna din tr‚mbiţă, şi dacă poporul nu va fi Ónştiinţat, şi va veni sabia şi va răpi viaţa vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegiuiri lui, dar voi cere s‚ngele lui din m‚na străjerului.í Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculţi Cuv‚ntul care iese din gura Mea, şi să-i Ónştiinţezi din partea Mea.

C‚nd zic celui rău: ,Răule, vei muri negreşit!í şi tu nu-i spui, ca să-l Óntorci de la calea lui cea rea, răul acela va muri Ón nelegiuirea lui, dar s‚ngele lui Ól voi cere din m‚na ta.

Dar dacă vei Ónştiinţa pe cel rău, ca să se Óntoarcă de la calea lui, şi el nu se va Óntoarce, va muri Ón nelegiuirea lui, dar tu Óţi vei m‚ntui sufletul.

Spune dar, fiul omului, casei lui Israel: ,Voi cu drept cuv‚nt ziceţi: ,Fărădelegile şi păcatele noastre sunt asupra noastră, şi din pricina lor t‚njim; cum am putea să trăim?í Spune-le: ,Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se Óntoarcă de la calea lui şi să trăiască. Œntoarceţi-vă, Óntoarceţi-vă de la calea voastră cea rea! Pentru ce vreţi să muriţi voi, casa lui Israel?í ñ Şi tu, fiul omului, spune copiilor poporului tău: ,Neprihănirea celui neprihănit nu-l va m‚ntui Ón ziua fărădelegii lui, şi cel rău nu va cădea lovit de răutatea lui, Ón ziua c‚nd se va Óntoarce de la ea, după cum nici cel neprihănit nu va putea să trăiască prin neprihănirea lui Ón ziua c‚nd va săv‚rşi o fărădelege.

C‚nd zic celui neprihănit că va trăi negreşit, ñ dacă se Óncrede Ón neprihănirea lui şi săv‚rşeşte nelegiuirea, atunci toată neprihănirea lui se va uita, şi el va muri din pricina nelegiuirii pe care a săv‚rşit-o.

Dimpotrivă c‚nd zic celui rău: ,Vei muri!í ñ dacă se Óntoarce de la păcatul lui şi face ce este bine şi plăcut, dacă dă Ónapoi zălogul, Óntoarce ce a răpit, urmează Ónvăţăturile care dau viaţa, şi nu săv‚rşeşte nici o nelegiuire, va trăi negreşit, şi nu va muri.

Toate păcatele pe care le-a săv‚rşit se vor uita; a făcut ce este bine şi plăcut, şi va trăi negreşit!í Copiii poporului tău zic: ,Calea Domnului nu este dreaptă!í Totuşi, mai degrabă calea lor nu este dreaptă!

Dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui şi săv‚rşeşte nelegiuirea, trebuie să moară din pricina aceasta.

Dar dacă cel rău se Óntoarce de la răutatea lui şi face ce este bine şi plăcut, va trăi tocmai din pricina aceasta!

Fiindcă ziceţi: ,Calea Domnului nu este dreaptă!í vă voi judeca pe fiecare după umbletele lui, casa lui Israel!î Œn al doisprezecelea an, Ón ziua a cincea a lunii a zecea a robiei noastre, un om care scăpase din Ierusalim, a venit la mine şi a zis: ÑCetatea a fost luată!î Dar m‚na Domnului venise peste mine seara, Ónainte de venirea fugarului la mine, şi Domnul Ómi deschisese gura p‚nă a venit el la mine dimineaţa. Gura Ómi era deschisă şi nu mai eram mut.

Atunci Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, cei ce locuiesc Ón dăr‚măturile acelea Ón ţara lui Israel zic: ,Avraam era singur, şi tot a moştenit ţara; dar noi suntem mulţi şi ţara ne-a fost dată Ón stăp‚nire!í De aceea spune-le: ,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Voi m‚ncaţi carne cu s‚nge, vă ridicaţi ochii spre idolii voştri şi vărsaţi s‚nge. Şi voi să stăp‚niţi ţara?

Voi vă bizuiţi pe sabia voastră, săv‚rşiţi ur‚ciuni, fiecare din voi necinsteşte pe nevasta aproapelui său. Şi voi să stăp‚niţi ţara?í De aceea spune-le: ,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Pe viaţa Mea, că cei ce locuiesc Ón aceste dăr‚mături vor cădea ucişi de sabie; pe cei ce sunt pe c‚mp Ói voi da de m‚ncare fiarelor; iar cei ce sunt Ón Óntărituri şi Ón peşteri vor muri de ciumă.

Voi preface ţara Óntr-o pustietate şi Óntr-un pustiu; m‚ndria tăriei ei se va sf‚rşi, munţii lui Israel vor fi pustiiţi, şi nimeni nu va mai trece prin ei.

Şi vor şti că Eu sunt Domnul, c‚nd voi preface ţara Óntr-o pustietate şi Óntr-un pustiu, din pricina tuturor ur‚ciunilor pe care le-au săv‚rşit.í Fiul omului! Copiii poporului tău vorbesc de tine pe l‚ngă ziduri şi pe la uşile caselor, şi zic unul altuia, fiecare fratelui său: ,Veniţi dar, şi ascultaţi care este cuv‚ntul ieşit de la Domnul!í Şi vin cu grămada la tine, stau Ónaintea ta ca popor al meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le Ómplinesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă tot după poftele lor.

Iată că tu eşti pentru ei ca un c‚ntăreţ plăcut, cu un glas frumos şi iscusit la c‚ntare pe coarde. Ei Óţi ascultă cuvintele, dar nu le Ómplinesc deloc.

C‚nd se vor Ónt‚mpla Ónsă aceste lucruri, ñ şi iată că se Ónt‚mplă! ñ vor şti că era un prooroc Ón mijlocul lor.î