Book of Genesis, глава 49

Iacov a chemat pe fiii săi, şi a zis: ÑStr‚ngeţi-vă, şi vă voi vesti ce vi se va Ónt‚mpla Ón vremurile care vor veni.

ÑStr‚ngeţi-vă, şi ascultaţi, fii ai lui Iacov! Ascultaţi pe tatăl vostru Israel!

Ruben, tu, Ónt‚iul meu născut, Puterea mea şi p‚rga tăriei mele, Œnt‚iul Ón vrednicie, şi Ónt‚iul Ón putere, Năvalnic ca apele, ñ tu nu vei mai avea Ónt‚ietatea! Căci te-ai suit Ón patul tatălui tău, Mi-ai spurcat patul, suindu-te Ón el.

Simeon şi Levi sunt fraţi; Săbiile lor sunt nişte unelte de silnicie.

Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor, Nu vreau să se unească duhul meu cu adunarea lor! Căci, Ón m‚nia lor, au ucis oameni, Şi, Ón răutatea lor, au tăiat vinele taurilor.

Blestemată să fie m‚nia lor, pentru că a fost prea turbată, Şi furia lor, căci a fost prea sălbatică! Œi voi Ómpărţi Ón Iacov, Şi-i voi risipi Ón Israel.

Iudo, tu vei primi laudele fraţilor tăi; M‚na ta va apuca de ceafă pe vrăjmaşii tăi. Fiii tatălui tău se vor Ónchina p‚nă la păm‚nt Ónaintea ta.

Iuda este un pui de leu. Tu te-ai Óntors de la măcel, fiule! Iuda Óşi pleacă genunchii, se culcă Óntocmai ca un leu, Ca o leoaică: cine-l va scula?

Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, Nici toiagul de c‚rmuire dintre picioarele lui, P‚nă va veni Şilo, Şi de El vor asculta popoarele.

El Óşi leagă măgarul de viţă, Şi de cel mai bun butuc de viţă m‚nzul măgăriţei lui; Œşi spală haina Ón vin, Şi mantaua Ón s‚ngele strugurilor.

Are ochii roşii de vin, Şi dinţii albi de lapte.

Zabulon va locui pe ţărmul mărilor, L‚ngă limanul corăbiilor, Şi hotarul lui se va Óntinde Ónspre Sidon.

Isahar este un măgar osos, Care se culcă Ón grajduri.

Vede că locul unde se odihneşte este plăcut, Şi că ţinutul lui este măreţ; Œşi pleacă umărul sub povară, Şi se supune birului.

Dan va judeca pe poporul său, Ca una din seminţiile lui Israel.

Dan va fi un şarpe pe drum, O năp‚rcă pe cărare, Muşc‚nd călc‚iele calului, Făc‚nd să cadă călăreţul pe spate.

Œn ajutorul Tău, nădăjduiesc, Doamne!

Peste Gad vor da iuruş cete Ónarmate, Dar şi el va da iuruş peste ele şi le va urmări.

Aşer dă o hrană minunată; El va da bucate alese Ómpăraţilor.

Neftali este o cerboaică slobodă: Rosteşte cuvinte frumoase.

Iosif este vlăstarul unui pom roditor, Vlăstarul unui pom roditor sădit l‚ngă un izvor; Ramurile lui se Ónalţă deasupra zidului.

Arcaşii l-au aţ‚ţat, au aruncat săgeţi, Şi l-au urmărit cu ura lor.

Dar arcul lui a rămas tare, Şi m‚inile lui au fost Óntărite De m‚inile Puternicului lui Iacov: Şi a ajuns astfel păstorul, st‚nca lui Israel.

Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatălui tău, care te va ajuta; Aceasta este lucrarea Celui Atotputernic, care te va binecuv‚nta Cu binecuv‚ntările cerurilor de sus, Cu binecuv‚ntările apelor de jos, Cu binecuv‚ntările ţ‚ţelor şi ale p‚ntecelui mamei.

Binecuv‚ntările tatălui tău Œntrec binecuv‚ntările părinţilor mei, şi se Ónalţă P‚nă Ón creştetul dealurilor veşnice: Ele să vină peste capul lui Iosif, Peste creştetul capului domnului fraţilor săi!

Beniamin este un lup care sf‚şie; Dimineaţa, măn‚ncă prada, Iar seara, Ómparte prada răpită.î Aceştia sunt toţi cei ce alcătuiesc cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi acestea sunt lucrurile, pe care li le-a spus tatăl lor, c‚nd i-a binecuv‚ntat. I-a binecuv‚ntat, pe fiecare cu o binecuv‚ntare deosebită.

Apoi le-a dat porunca următoare: ÑEu am să fiu adăugat la poporul meu; deci să mă Óngropaţi Ómpreună cu părinţii mei, Ón peştera care este Ón ogorul Hetitului Efron, Ón peştera din ogorul Macpela, care este faţă Ón faţă cu Mamre, Ón ţara Canaan. Acesta este ogorul, pe care l-a cumpărat Avraam de la Hetitul Efron, ca moşie de Ónmorm‚ntare.

Acolo au Óngropat pe Avraam şi pe Sara, nevasta lui; acolo au Óngropat pe Isaac şi pe Rebeca, nevasta lui; şi acolo am Óngropat eu pe Lea.

Ogorul şi peştera care se află acolo au fost cumpărate de la fiii lui Het.î C‚nd a isprăvit Iacov de dat porunci fiilor săi, şi-a tras picioarele Ón pat, şi-a dat duhul, şi a fost adăugat la poporul său.