Book of Isaiah, глава 34

Apropiaţi-vă, neamuri, să auziţi! Popoare, luaţi aminte!î S-asculte păm‚ntul, el şi ce-l umple, lumea cu toate făpturile ei!

Căci Domnul este m‚niat pe toate neamurile, şi plin de urgie pe toată oştirea lor: El le nimiceşte cu desăv‚rşire, le măcelăreşte de tot.

Morţii lor sunt aruncaţi, trupurile lor moarte miros greu, şi se topesc munţii de s‚ngele lor.

Toată oştirea cerurilor piere, cerurile sunt făcute sul ca o carte, şi toată oştirea lor cade, cum cade frunza de viţă, cum cade frunza de smochin.

ÑCăci sabia Mea ñ zice Domnul ñ s-a Ómbătat Ón ceruri; iată, se va pogorÓ asupra Edomului, asupra poporului, pe care l-am sortit nimicirii, ca să-l pedepsesc.î Sabia Domnului este plină de s‚nge, unsă cu grăsime, cu s‚ngele mieilor şi ţapilor, cu grăsimea rărunchilor berbecilor; căci Domnul ţine un praznic de jertfe la Boţra, şi un mare măcel este Ón ţara Edomului.

Bivolii cad Ómpreună cu ei, şi boii Ómpreună cu taurii; ţara lor se adapă cu s‚nge, şi ţăr‚na se umple de grăsime.

Căci este o zi de răzbunare a Domnului, un an de răsplătire şi răzbunare pentru Sion.

P‚r‚urile Edomului se vor preface Ón smoală, şi pulberea lui Ón pucioasă; da, ţara lui va fi ca smoala care arde.

Nu se va stinge nici zi nici noapte, şi fumul lui se va Ónălţa Ón veci. Din veac Ón veac va fi pustiit, şi nimeni nu va trece prin el Ón veci de veci.

Ci pelicanul şi ariciul Ól vor stăp‚ni, bufniţa şi corbul Ól vor locui. Se va Óntinde peste el funia pustiirii, şi cumpăna nimicirii.

Nu vor mai fi Ón el fruntaşi, ca să aleagă un Ómpărat, şi toţi voievozii lui vor fi nimiciţi.

Œn casele lui Ómpărăteşti vor creşte spinii, Ón cetăţuile lui mărăcini şi urzici. Acolo va fi locuinţa şacalilor şi vizuina struţilor.

Fiarele din pustie se vor Ónt‚lni acolo cu c‚inii sălbatici, şi ţapii păroşi se vor chema unii pe alţii. Acolo Óşi va avea locuinţa năluca nopţii, şi Óşi va găsi un loc de odihnă.

Acolo Óşi va face cuibul şarpele de noapte, Óşi va pune ouăle, le va cloci, şi Óşi va str‚nge puii la umbra lui; acolo se vor str‚nge toţi ulii: fiecare la tovarăşul lui.

Căutaţi Ón cartea Domnului, şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi, nici una nici alta nu vor da greş, căci gura Domnului a poruncit lucrul acesta: Duhul Lui va str‚nge acele sălbăticiuni.

El a tras la sorţ pentru ele şi m‚na Lui le-a Ómpărţit cu funia de măsurat ţara aceasta: ele o vor stăp‚ni totdeauna şi o vor locui din veac Ón veac.