Book of Isaiah, глава 44

ÑAscultă acum, Iacove, robul Meu, Israele, pe care te-am ales!î Aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut şi Óntocmit, şi care de la naşterea ta este sprijinul tău: ÑNu te teme de nimic, robul Meu Iacov, Israelul Meu, pe care l-am ales.

Căci voi turna ape peste păm‚ntul Ónsetat şi r‚uri pe păm‚ntul uscat; voi turna Duhul Meu peste săm‚nţa ta, şi binecuv‚ntarea Mea peste odraslele tale, şi vor răsări ca firele de iarbă Óntre ape, ca sălciile l‚ngă p‚r‚urile de apă.

Unul va zice: ,Eu sunt al Domnului!í Altul se va numi cu numele lui Iacov; iar altul va scrie cu m‚na lui: ,Al Domnului sunt!í Şi va fi cinstit cu numele lui Israel.î ÑAşa vorbeşte Domnul, Œmpăratul lui Israel şi Răscumpărătorul lui, Domnul oştirilor: ,Eu sunt Cel dint‚i şi Cel de pe urmă, şi afară de Mine, nu este alt Dumnezeu.

Cine a făcut proorocii ca Mine (să spună şi să-Mi dovedească!), de c‚nd am făcut pe oameni din vremurile străvechi? Să vestească viitorul şi ce are să se Ónt‚mple!

Nu vă temeţi, şi nu tremuraţi; căci nu ţi-am vestit şi nu ţi-am spus Eu de mult lucrul acesta? Voi Œmi sunteţi martori! Este oare un alt Dumnezeu afară de Mine? Nu este altă St‚ncă, nu cunosc alta!

Cei ce fac idoli, toţi sunt deşertăciune, şi cele mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Ele Ónsele mărturisesc lucrul acesta: n-au nici vedere, nici pricepere, tocmai ca să răm‚nă de ruşine.

Cine este acela care să fi făcut un dumnezeu, sau să fi turnat un idol, şi să nu fi tras nici un folos din el?

Iată, toţi Ónchinătorii lor vor răm‚ne de ruşine, căci Ónşişi meşterii lor nu sunt dec‚t oameni; să se str‚ngă cu toţii, să se Ónfăţişeze, şi tot vor tremura cu toţii şi vor fi acoperiţi de ruşine.

Fierarul face o secure, lucrează cu cărbuni, şi o făţuieşte şi-i dă un chip cu lovituri de ciocan, şi o lucrează cu puterea braţului; dar dacă-i este foame, este fără vlagă; dacă nu bea apă, este sleit de puteri.

Lemnarul Óntinde sfoara, face o trăsătură cu creionul, făţuieşte lemnul cu o rindea, şi-i Ónseamnă mărimea cu compasul; face un chip de om, un frumos chip omenesc, ca să locuiască Óntr-o casă.

Œşi taie cedri, goruni şi stejari, pe care şi-i alege dintre copacii din pădure. Sădeşte brazi, şi ploaia Ói face să crească.

Copacii aceştia slujesc omului pentru ars, el Ói ia şi se Óncălzeşte cu ei. Œi pune pe foc, ca să coacă p‚ine, şi tot din ei face şi un dumnezeu căruia i se Ónchină, Óşi face din ei un idol, şi Óngenunchiază Ónaintea lui!

O parte din lemnul acesta o arde Ón foc, cu o parte fierbe carne, pregăteşte o friptură, şi se satură; se şi Óncălzeşte, şi zice: ,Ha! ha!í m-am Óncălzit, simt focul!î Cu ce mai răm‚ne Ónsă, face un dumnezeu, idolul lui. Œngenunchiază Ónaintea lui, i se Ónchină, Ól cheamă, şi strigă: ÑM‚ntuieşte-mă, căci tu eşti dumnezeul meu!î Ei nu pricep şi nu Ónţeleg, căci li s-au lipit ochii, ca să nu vadă, şi inima, ca să nu Ónţeleagă.

Nici unul nu intră Ón sine Ónsuşi, şi n-are nici minte, nici pricepere să-şi zică: ÑAm ars o parte din el Ón foc, am copt p‚ine pe cărbuni, am fript carne şi am m‚ncat-o: şi să fac din cealaltă parte o sc‚rbă? Să mă Ónchin Ónaintea unei bucăţi de lemn?î El se hrăneşte cu cenuşă, inima lui amăgită Ól duce Ón rătăcire, ca să nu-şi m‚ntuiască sufletul, şi să nu zică: ÑN-am oare o minciună Ón m‚nă?î Ţine minte aceste lucruri, Iacove, şi tu, Israele, căci eşti robul Meu. Eu te-am făcut, tu eşti robul Meu, Israele, nu Mă uita!

Eu Óţi şterg fărădelegile ca un nor, şi păcatele ca o ceaţă: Óntoarce-te la Mine, căci Eu te-am răscumpărat.î Bucuraţi-vă, ceruri! Căci Domnul a lucrat; răsunaţi de veselie, ad‚ncimi ale păm‚ntului! Izbucniţi Ón strigăte de bucurie, munţilor! Şi voi, pădurilor, cu toţi copacii voştri! Căci Domnul a răscumpărat pe Iacov, Şi-a arătat slava Ón Israel.

Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău, Cel ce te-a Óntocmit din p‚ntecele mamei tale: ÑEu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri, Eu singur am desfăşurat cerurile, Eu am Óntins păm‚ntul. Cine era cu Mine?

Eu zădărnicesc semnele proorocilor mincinoşi, şi arăt ca Ónşelători pe ghicitori; fac pe cei Ónţelepţi să dea Ónapoi, şi le prefac ştiinţa Ón nebunie.

Dar Óntăresc cuv‚ntul robului Meu, şi Ómplinesc ce prorocesc trimişii Mei; Eu zic despre Ierusalim: ,Va fi locuití, şi despre cetăţile lui Iuda: ,Vor fi zidite iarăşi, şi le voi ridica dăr‚măturile.í Eu zic ad‚ncului: ,Usucă-te, şi Óţi voi seca r‚urile.í Eu zic despre Cir: ,El este păstorul Meu, şi el va Ómplini toată voia Mea; el va zice despre Ierusalim: ,Să fie zidit iarăşi!í Şi despre Templu: ,Să i se pună temeliile!î