Book of Isaiah, глава 48

ÑAscultaţi lucrul acesta, casa lui Iacov, voi, care purtaţi numele lui Israel, şi care aţi ieşit din apele lui Iuda; voi, care aţi jurat pe Numele Domnului, şi care chemaţi pe Dumnezeul lui Israel, dar nu Ón adevăr, nici cu neprihănire!

Căci ei Óşi trag numele de la cetatea sf‚ntă, şi se bizuiesc pe Dumnezeul lui Israel, al cărui Nume este Domnul oştirilor.

De multă vreme am făcut cele dint‚i proorocii, din gura Mea au ieşit, şi Eu le-am vestit: deodată am lucrat, şi s-au Ómplinit.

Ştiind că eşti Ómpietrit, că grumazul Óţi este un drug de fier, şi că ai o frunte de aramă, ţi-am vestit de mult aceste lucruri, ţi le-am spus mai Ónainte ca să se Ónt‚mple, ca să nu poţi să zici: ,Idolul meu le-a făcut, chipul meu cioplit sau chipul meu turnat le-a poruncit!í Ai auzit toate aceste lucruri pe care le vezi acum! Şi nu vreţi să le mărturisiţi acum?Ö De acum, Óţi vestesc lucruri noi, ascunse, necunoscute de tine.

Ele se fac Ón timpul de faţă, şi nu fac parte din trecut; p‚nă Ón ziua de azi n-aveai nici o cunoştinţă despre ele, ca să nu poţi zice: ,Iată, că le ştiam.í Nici nu le-ai auzit, nici nu le-ai ştiut, şi nici nu-ţi era deschisă odinioară urechea la ele: căci ştiam că ai să fii necredincios, şi că din naştere ai fost numit răzvrătit.

Din pricina Numelui Meu, sunt Óndelung răbdător, pentru slava Mea Mă opresc faţă de tine, ca să nu te nimicesc.

Iată, te-am pus Ón cuptor, dar nu te-am găsit argint; te-am lămurit Ón cuptorul urgiei.

Din dragoste pentru Mine, din dragoste pentru Mine vreau să lucrez! Căci cum ar putea fi hulit Numele Meu? Nu voi da altuia slava Mea.

ÑAscultă-Mă, Iacove! Şi tu, Israele, pe care te-am chemat! Eu, Eu sunt Cel dint‚i, şi tot Eu sunt şi Cel din urmă.

M‚na Mea a Óntemeiat păm‚ntul, şi dreapta Mea a Óntins cerurile: cum le-am chemat, s-au şi Ónfăţişat Óndată.

Str‚ngeţi-vă cu toţii şi ascultaţi! Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? Acela pe care-l iubeşte Domnul va Ómplini voia Lui Ómpotriva Babilonului, şi braţul lui va apăsa asupra Haldeilor.

Eu am vorbit, şi Eu l-am şi chemat; Eu l-am adus, şi lucrarea lui va izbuti.

Apropiaţi-vă de Mine, şi ascultaţi! De la Ónceput, n-am vorbit Ón ascuns, de la ob‚rşia acestor lucruri, am fost de faţă. Şi acum, Domnul Dumnezeu m-a trimis cu Duhul Său.

Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău, Sf‚ntul lui Israel: ,Eu, Domnul, Dumnezeul tău, te Ónvăţ ce este de folos, şi te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi!

O! de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un r‚u, şi fericirea ta ca valurile mării.

Săm‚nţa ta ar fi fost ca nisipul, şi roadele p‚ntecelui tău ca boabele de nisip; numele tău n-ar fi fost şters şi nimicit Ónaintea Mea.

Ieşiţi din Babilon, fugiţi din mijlocul Haldeilor! Vestiţi, tr‚mbiţaţi cu glas de veselie, daţi de ştire p‚nă la capătul păm‚ntului, spuneţi: ,Domnul a răscumpărat pe robul Său Iacov!

Şi nu vor suferi de sete Ón pustiurile Ón care-i va duce: ci va face să curgă pentru ei apă din st‚ncă, va despica st‚nca, şi va curge apa.

Cei răi n-au pace, zice Domnul.