Book of Jeremiah, глава 29

Iată cuprinsul epistolei, pe care a trimis-o proorocul Ieremia, din Ierusalim, către rămăşiţa bătr‚nilor din robie, preoţilor, proorocilor, şi Óntregului popor, pe care-i dusese Ón robie Nebucadneţar, din Ierusalim la Babilon, după ce Ómpăratul Ieconia, Ómpărăteasa, famenii dregători, căpeteniile lui Iuda şi ale Ierusalimului, lemnarii şi fierarii au părăsit Ierusalimul.

Le-a trimis-o prin Eleasa, fiul lui Şafan, şi prin Ghemaria, fiul lui Hilchia, trimişi la Babilon de Zedechia, Ómpăratul lui Iuda, la Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului. Ea cuprindea următoarele: ÑAşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, către toţi prinşii de război, pe care i-am dus din Ierusalim la Babilon: ,Zidiţi case, şi locuiţi-le; sădiţi grădini şi m‚ncaţi din roadele lor!

Luaţi-vă neveste, şi faceţi fii şi fiice; Ónsuraţi-vă fiii, şi măritaţi-vă fetele, să facă fii şi fiice, ca să vă Ónmulţiţi acolo unde sunteţi, şi să nu vă Ómpuţinaţi.

Urmăriţi binele cetăţii, Ón care v-am dus Ón robie, şi rugaţi-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră at‚rnă de fericirea ei!

Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Nu vă lăsaţi amăgiţi de proorocii voştri, care sunt Ón mijlocul vostru, nici de ghicitorii voştri; n-ascultaţi nici de visătorii voştri, ale căror visuri voi le pricinuiţi!

Căci ei vă prorocesc minciuni Ón Numele Meu. Eu nu i-am trimis, zice Domnul.î Dar iată ce zice Domnul: ÑDe Óndată ce vor trece şaptezeci de ani ai Babilonului, Œmi voi aduce aminte de voi, şi voi Ómplini faţă de voi făgăduinţa Mea cea bună, aduc‚ndu-vă Ónapoi Ón locul acesta.

Căci Eu ştiu g‚ndurile, pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, g‚nduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.

Voi Mă veţi chema, şi veţi pleca; Mă veţi ruga, şi vă voi asculta.

Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima.

Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, şi voi aduce Ónapoi pe prinşii voştri de război; vă voi str‚nge din toate neamurile şi din toate locurile, Ón care v-am izgonit, zice Domnul, şi vă voi aduce Ónapoi Ón locul de unde v-am dus Ón robie.î ÑTotuşi voi ziceţi: ,Dumnezeu ne-a ridicat prooroci Ón Babilon!î ÑAşa vorbeşte Domnul asupra Ómpăratului, care stă pe scaunul de domnie al lui David, asupra Óntregului popor, care locuieşte Ón cetatea aceasta, asupra fraţilor voştri, care n-au mers cu voi Ón robie: aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ,Iată, voi trimite Óntre ei sabie, foamete şi ciumă, şi-i voi face ca nişte smochine grozave care, de rele ce sunt, nu se pot m‚nca.

Œi voi urmări cu sabie, cu foamete şi cu ciumă, Ói voi face o pricină de spaimă pentru toate Ómpărăţiile păm‚ntului, de blestem, de pustiire, de batjocură şi de ocară printre toate neamurile pe unde Ói voi izgoni, pentru că n-au ascultat cuvintele Mele, zice Domnul, ei, cărora Ón nenumărate r‚nduri le-am trimis pe robii Mei proorocii; dar n-aţi vrut să ascultaţi, zice Domnul.î ÑVoi Ónsă, ascultaţi Cuv‚ntul Domnului, voi toţi, prinşii de război, pe care v-am trimis din Ierusalim Ón Babilon!

Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, despre Ahab, fiul lui Colaia, şi despre Zedechia, fiul lui Maaseia, care vă prorocesc minciuni Ón Numele Meu: ,Iată, Ói dau Ón m‚inile lui Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului; şi-i va omorÓ sub ochii voştri.

Vor sluji ca prilej de blestem, Óntre toţi prinşii de război ai lui Iuda care sunt la Babilon. Şi se va zice: ,Să-ţi facă Domnul ca lui Zedechia şi ca lui Ahab, pe care Ómpăratul Babilonului i-a fript Ón foc!í Şi lucrul acesta se va Ónt‚mpla pentru că au făcut o mişelie Ón Israel, preacurvind cu nevestele aproapelui lor, şi pentru că au spus minciuni Ón Numele Meu, c‚nd Eu nu le dădusem nici o poruncă. Ştiu lucrul acesta, şi sunt martor, zice Domnul.î ÑIar lui Şemaia, Nehelamitul, să-i spui: ,Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Tu ai trimis Ón numele tău Óntregului popor din Ierusalim, lui Ţefania, fiul lui Maaseia, preotul, şi tuturor preoţilor, o scrisoare cu următorul cuprins: ,Domnul te-a pus preot Ón locul preotului Iehoiada, ca să priveghezi Ón Casa Domnului peste toţi nebunii şi peste toţi cei ce se dau drept prooroci, că să-i arunci Ón butuci şi Ón fiare.

Acum, pentru ce nu pedepseşti pe Ieremia din Anatot, care proroceşte printre voi?

Ba Óncă a trimis chiar să ne spună Ón Babilon: ,Robia va fi lungă; zidiţi case, şi locuiţi-le; sădiţi grădini, şi m‚ncaţi din roadele lor!î ñ (Preotul Ţefania citise Ón adevăr scrisoarea aceasta Ón faţa proorocului Ieremia.) ñ Şi Cuv‚ntul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel: ÑTrimite să spună tuturor celor din robie: ,Aşa vorbeşte Domnul despre Şemaia, Nehelamitul: ,Pentru că Şemaia vă proroceşte, fără să-l fi trimis Eu, şi vă insuflă o Óncredere mincinoasă, iată ce zice Domnul: ,Voi pedepsi pe Şemaia, Nehelamitul, şi săm‚nţa lui: nici unul din ai lui nu va locui Ón mijlocul poporului acestuia, şi nu va vedea binele pe care-l voi face poporului Meu, zice Domnul; căci el a propovăduit răzvrătire Ómpotriva Domnului.î