Book of Jeremiah, глава 30

Iată Cuv‚ntul rostit lui Ieremia din partea Domnului: ÑAşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Scrie Óntr-o carte toate cuvintele pe care ţi le-am spus.

Iată, vin zile, zice Domnul, c‚nd voi aduce Ónapoi prinşii de război ai poporului Meu Israel şi Iuda, zice Domnul; Ói voi aduce Ónapoi Ón ţara, pe care am dat-o părinţilor lor, şi o vor stăp‚ni.î Iată Ónsă cuvintele pe care le-a rostit Domnul asupra lui Israel şi asupra lui Iuda.

ÑAşa vorbeşte Domnul: ,Auzim strigăte de groază; e spaimă, nu este pace!

Œntrebaţi şi vedeţi dacă nu cumva naşte vreun bărbat! Pentru ce văd pe toţi bărbaţii cu m‚inile pe coapse, ca o femeie la facere? Pentru ce s-au Óngălbenit toate feţele?

Vai! căci ziua aceea este mare; nici una n-a fost ca ea? Este o vreme de necaz pentru Iacov; dar Iacov va fi izbăvit din ea.

Œn ziua aceea, zice Domnul oştirilor, voi sfăr‚ma jugul de pe grumazul lui, Ói voi rupe legăturile şi străinii nu-l vor mai supune.

Ci vor sluji Domnului, Dumnezeului lor, şi Ómpăratului lor David, pe care li-l voi scula.

De aceea, nu te teme, robul Meu Iacov, zice Domnul; şi nu te speria, Israele! Căci te voi izbăvi din ţara cea depărtată, şi Óţi voi izbăvi săm‚nţa din ţara Ón care este roabă; Iacov se va Óntoarce iarăşi, va avea odihnă şi linişte; şi nu-l va mai tulbura nimeni.

Căci Eu sunt cu tine, zice Domnul, ca să te izbăvesc; voi nimici pe toate neamurile printre care te-am risipit, dar pe tine nu te voi nimici; te voi pedepsi cu dreptate, nu pot să te las nepedepsit.î ÑAşa vorbeşte Domnul: ,Lovitura ta este de nevindecat, şi rana ta este usturătoare.

Nici unul nu-ţi apără pricina, ca să-ţi lege rana; nu-i nici un leac, nici un mijloc de vindecare!

Toţi cei ce te iubeau te uită, nici unuia nu-i pasă de tine; căci te-am lovit cum lovesc pe un vrăjmaş, te-am pedepsit cu putere, din pricina mulţimii nelegiuirilor tale, şi al marelui număr al păcatelor tale.

De ce te pl‚ngi de rana ta, de durerea, pe care ţi-o pricinuieşte boala ta? Pentru mulţimea nelegiuirilor tale, pentru marele număr al păcatelor tale, te-am făcut să suferi aceste lucruri!

Totuşi, toţi cei ce te măn‚ncă vor fi m‚ncaţi, şi toţi vrăjmaşii tăi, toţi, vor merge Ón robie; cei ce te jefuiesc vor fi jefuiţi, şi voi da pradă pe toţi cei ce te prădează.

Dar te voi vindeca, şi Óţi voi lega rănile, zice Domnul. Căci ei te numesc: ,Cel izgonití, ,Sionul acela de care nimănui nu-i pasă.î ÑAşa vorbeşte Domnul: ,Iată, aduc Ónapoi pe prinşii de război ai corturilor lui Iacov, şi Mi-e milă de locaşurile lui; cetatea va fi zidită iarăşi pe dealurile ei, şi casa Ómpărătească va fi locuită iarăşi cum era.

Din mijlocul lor se vor Ónălţa mulţumiri şi strigăte de bucurie; Œi voi Ónmulţi, şi nu se vor Ómpuţina; Ói voi cinsti, şi nu vor fi dispreţuiţi.

Fiii lui vor fi ca altădată, adunarea lui va răm‚ne Ónaintea Mea, şi voi pedepsi pe toţi asupritorii lui.

Căpetenia lui va fi din mijlocul lui, şi stăp‚nitorul lui va ieşi din mijlocul lui; Ól voi apropia, şi va veni la Mine; căci cine ar Óndrăzni să se apropie din capul lui de Mine? zice Domnul.î ÑVoi veţi fi poporul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul vostru.î ÑIată, furtuna Domnului, urgia izbucneşte, se năpusteşte vijelia şi cade peste capul celor răi!

M‚nia aprinsă a Domnului nu se va potoli, p‚nă ce va Ómplini şi va Ónfăptui g‚ndurile inimii Lui. Veţi Ónţelege Ón totul lucrul acesta Ón cursul vremurilor.î