Book of Jonah, глава 3

Cuv‚ntul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona, astfel: ÑScoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, şi vesteşte acolo strigarea pe care ţi-o voi da!î Şi Iona s-a sculat, şi s-a dus la Ninive, după Cuv‚ntul Domnului. Şi Ninive era o cetate foarte mare, c‚t o călătorie de trei zile.

Iona a Ónceput să pătrundă Ón oraş, cale de o zi, strig‚nd şi zic‚nd: ÑŒncă patruzeci de zile, şi Ninive va fi nimicită!î Oamenii din Ninive au crezut Ón Dumnezeu, au vestit un post, şi s-au Ómbrăcat cu saci, de la cei mai mari p‚nă la cei mai mici.

Lucrul a ajuns la urechea Ómpăratului din Ninive; el s-a sculat de pe scaunul lui de domnie, şi-a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac, şi a şezut Ón cenuşă.

Şi a trimis să se dea de ştire Ón Ninive, din porunca Ómpăratului şi mai marilor lui, următoarele: ÑOamenii şi vitele, boii şi oile, să nu guste nimic, să nu pască, şi nici să nu bea apă deloc!

Ci oamenii şi vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu, şi să se Óntoarcă de la calea lor cea rea şi de la faptele de asuprire, de care le sunt pline m‚inile!

Cine ştie dacă nu Se va Óntoarce Dumnezeu şi Se va căi, şi dacă nu-Şi va opri m‚nia Lui aprinsă, ca să nu pierim!î Dumnezeu a văzut ce făceau ei şi că se Óntorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu S-a căit de răul pe care se hotăr‚se să li-l facă, şi nu l-a făcut.