The Gospel According to Matthew, глава 24

La ieşirea din Templu, pe c‚nd mergea Isus, ucenicii Lui s-au apropiat de El ca să-I arate clădirile Templului.

Dar Isus le-a zis: ÑVedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va răm‚ne aici piatră pe piatră, care să nu fie dăr‚mată.î El a şezut jos pe muntele Măslinilor. Şi ucenicii Lui au venit la El la o parte, şi I-au zis: ÑSpune-ne, c‚nd se vor Ónt‚mpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sf‚rşitului veacului acestuia?î Drept răspuns, Isus le-a zis: ÑBăgaţi de seamă să nu vă Ónşele cineva.

Fiindcă vor veni mulţi Ón Numele Meu, şi vor zice: ,Eu sunt Hristosul!í Şi vor Ónşela pe mulţi.

Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă spăim‚ntaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se Ónt‚mple. Dar sf‚rşitul tot nu va fi atunci.

Un neam se va scula Ómpotriva altui neam, şi o Ómpărăţie Ómpotriva altei Ómpărăţii; şi, pe alocuri, vor fi cutremure de păm‚nt, foamete şi ciumă.

Dar toate aceste lucruri nu vor fi dec‚t Ónceputul durerilor.

Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi, şi vă vor omorÓ; şi veţi fi ur‚ţi de toate neamurile pentru Numele Meu.

Atunci mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii, şi se vor urÓ unii pe alţii.

Se vor scula mulţi prooroci mincinoşi, şi vor Ónşela pe mulţi.

Şi, din pricina Ónmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.

Dar cine va răbda p‚nă la sf‚rşit, va fi m‚ntuit.

Evanghelia aceasta a Œmpărăţiei va fi propovăduită Ón toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sf‚rşitul.

De aceea, c‚nd veţi vedea ,ur‚ciunea pustiiriií, despre care a vorbit proorocul Daniel, ,aşezată Ón locul sf‚ntí ñ cine citeşte să Ónţeleagă! ñ atunci, cei ce vor fi Ón Iudea, să fugă la munţi; cine va fi pe acoperişul casei, să nu se pogoare să-şi ia lucrurile din casă; şi cine va fi la c‚mp, să nu se Óntoarcă să-şi ia haina.

Vai de femeile, care vor fi Ónsărcinate şi de cele ce vor da ţ‚ţă Ón zilele acelea!

Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici Óntr-o zi de Sabat.

Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la Ónceputul lumii p‚nă acum, şi nici nu va mai fi.

Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate.

Atunci dacă vă va spune cineva: ,Iată, Hristosul este aici, sau acoloí, să nu-l credeţi.

Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, p‚nă acolo Ónc‚t să Ónşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.

Iată, că v-am spus mai dinainte.

Deci, dacă vă vor zice: ,Iată-L Ón pustieí, să nu vă duceţi acolo! ,Iată-L Ón odăiţe ascunseí, să nu credeţi.

Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede p‚nă la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului.

Oriunde va fi st‚rvul (Sau: hoit, mortăciune.), acolo se vor aduna vulturii.

Œndată după acele zile de necaz, ,soarele se va Óntuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate.í Atunci se va arăta Ón cer semnul Fiului omului, toate seminţiile păm‚ntului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.

El va trimite pe Óngerii Săi cu tr‚mbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru v‚nturi, de la o margine a cerurilor p‚nă la cealaltă.

De la smochin Ónvăţaţi pilda lui: C‚nd Ói frăgezeşte şi Ónfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara este aproape.

Tot aşa, şi voi, c‚nd veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.

Adevărat vă spun că, nu va trece neamul acesta p‚nă se vor Ónt‚mpla toate aceste lucruri.

Cerul şi păm‚ntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici Óngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.

Cum s-a Ónt‚mplat Ón zilele lui Noe, aidoma se va Ónt‚mpla şi la venirea Fiului omului.

Œn adevăr, cum era Ón zilele dinainte de potop, c‚nd m‚ncau şi beau, se Ónsurau şi se măritau, p‚nă Ón ziua c‚nd a intrat Noe Ón corabie, şi n-au ştiut nimic, p‚nă c‚nd a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului.

Atunci, din doi bărbaţi care vor fi la c‚mp, unul va fi luat şi altul va fi lăsat.

Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată şi alta va fi lăsată.

Vegheaţi dar, pentru că nu ştiţi Ón ce zi va veni Domnul vostru.

Să ştiţi că, dacă ar şti stăp‚nul casei la ce strajă din noapte va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa.

De aceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni Ón ceasul Ón care nu vă g‚ndiţi.

Care este deci robul credincios şi Ónţelept, pe care l-a pus stăp‚nul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotăr‚tă?

Ferice de robul acela, pe care stăp‚nul său, la venirea lui, Ól va găsi făc‚nd aşa!

Adevărat vă spun că Ól va pune peste toate averile sale.

Dar dacă este un rob rău, care zice Ón inima lui: ,Stăp‚nul meu zăboveşte să vină!í Dacă va Óncepe să bată pe tovarăşii lui de slujbă, şi să măn‚nce şi să bea cu beţivii, stăp‚nul robului aceluia va veni Ón ziua Ón care el nu se aşteaptă, şi Ón ceasul pe care nu-l ştie, Ól va tăia Ón două, şi soarta lui va fi soarta făţarnicilor; acolo va fi pl‚nsul şi scr‚şnirea dinţilor.