Book of Zechariah, глава 4

Œngerul, care vorbea cu mine, s-a Óntors şi m-a trezit ca pe un om, pe care-l trezeşti din somnul lui.

El m-a Óntrebat: ÑCe vezi?î Eu am răspuns: ÑM-am uitat şi iată că este un sfeşnic cu totul de aur, şi deasupra lui un vas cu untdelemn şi pe el şapte candele, cu şapte ţevi pentru candelele care sunt Ón v‚rful sfeşnicului.

Şi l‚ngă el sunt doi măslini, unul la dreapta vasului, şi altul la st‚nga lui.

Şi, lu‚nd iarăşi cuv‚ntul, am zis Óngerului, care vorbea cu mine: ÑCe Ónseamnă lucrurile acestea, domnul meu?î Œngerul, care vorbea cu mine, mi-a răspuns: ÑNu ştii ce Ónseamnă aceste lucruri?î Eu am zis: ÑNu, domnul meu.î Atunci el a luat din nou cuv‚ntul, şi mi-a zis: ÑAcesta este cuv‚ntul Domnului către Zorobabel, şi sună astfel: Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, ñ zice Domnul oştirilor! ñ Cine eşti tu, munte mare, Ónaintea lui Zorobabel? Te vei preface Óntr-un loc şes. El va pune piatra cea mai Ónsemnată Ón v‚rful Templului, Ón mijlocul strigătelor de: ÑŒndurare, Óndurare cu ea!î Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑM‚inile lui Zorobabel au Óntemeiat Casa aceasta, şi tot m‚inile lui o vor isprăvi; şi veţi şti dacă Domnul oştirilor m-a trimis la voi.

Căci cine dispreţuieşte ziua Ónceputurilor slabe? Aceşti şapte vor privi cu bucurie cumpăna Ón m‚na lui Zorobabel. Aceşti şapte sunt ochii Domnului, care cutreieră tot păm‚ntul.î Eu am luat cuv‚ntul, şi i-am zis: ÑCe Ónseamnă aceşti doi măslini, la dreapta sfeşnicului şi la st‚nga lui?î Am luat a doua oară cuv‚ntul, şi i-am zis: ÑCe Ónseamnă cele două ramuri de măslin, care sunt l‚ngă cele două ţevi de aur, prin care curge uleiul auriu din el?î El mi-a răspuns: ÑNu ştii ce Ónseamnă?î Eu am zis: ÑNu, domnul meu.î Şi el a zis: ÑAceştia sunt cei doi unşi, care stau Ónaintea Domnului Óntregului păm‚nt.î