First Epistle of Paul to the Corinthians, глава 16

C‚t priveşte str‚ngerea de ajutoare pentru sfinţi, să faceţi şi voi cum am r‚nduit Bisericilor Galatiei.

Œn ziua dint‚i a săptăm‚nii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după c‚ştigul lui, ca să nu se str‚ngă ajutoarele c‚nd voi veni eu.

Şi c‚nd voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce Ói veţi socoti vrednici, ca să ducă darurile voastre la Ierusalim.

Dacă va face să mă duc şi eu, vor merge cu mine.

La voi am să vin după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece.

Poate mă voi opri pe la voi, sau poate chiar voi ierna la voi, ca apoi să mă Ónsoţiţi acolo unde voi avea să mă duc.

De data aceasta nu vreau să vă văd Ón treacăt, ci trag nădejde să mai răm‚n cu voi c‚tăva vreme, dacă va Óngădui Domnul.

Voi mai răm‚ne totuşi Ón Efes p‚nă la Cincizecime, căci mi s-a deschis aici o uşă mare şi largă, şi sunt mulţi potrivnici.

Dacă soseşte Timotei, aveţi grijă să fie fără frică la voi; căci el este prins ca şi mine la lucrul Domnului.

Nimeni dar să nu-l dispreţuiască. Să-l petreceţi Ón pace, ca să vină la mine, pentru că Ól aştept cu fraţii.

C‚t pentru fratele Apolo, l-am rugat mult să vină la voi cu fraţii, dar n-a voit nicidecum să vină acum; va veni Ónsă c‚nd va avea Ónlesnire.

Vegheaţi, fiţi tari Ón credinţă, fiţi oameni, Óntăriţi-vă!

Tot ce faceţi, să fie făcut cu dragoste!

Œncă un Óndemn, fraţilor. Cunoaşteţi casa lui Stefana; ştiţi că ea este cel dint‚i rod al Ahaiei, şi că s-a pus cu totul Ón slujba sfinţilor.

Fiţi şi voi supuşi unor astfel de oameni şi fiecăruia care ajută la lucru şi se osteneşte.

Mă bucur de venirea lui Stefana, lui Fortunat şi lui Ahaic; ei au Ómplinit ce lipsea din partea voastră, căci mi-au răcorit duhul meu şi al vostru. Să ştiţi dar să preţuiţi pe astfel de oameni.

Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Acuila şi Priscila, Ómpreună cu Biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate Ón Domnul.

Toţi fraţii vă trimit sănătate. Spuneţi-vă sănătate unii altora cu o sărutare sf‚ntă.

Urările de sănătate sunt scrise cu Ónsăşi m‚na mea: Pavel.

Dacă nu iubeşte cineva pe Domnul nostru Isus Hristos, să fie anatema! ÑMaranataî (Domnul nostru vine!).

Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi.

Dragostea mea este cu voi cu toţi Ón Hristos Isus. Amin.