First Epistle of Paul to the Corinthians, глава 3

C‚t despre mine, fraţilor, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovniceşti, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumeşti, ca unor prunci Ón Hristos.

V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteaţi suferi; şi nici acum chiar nu le puteţi suferi, Pentru că tot lumeşti sunteţi. Œn adevăr, c‚nd Óntre voi sunt zavistii, certuri şi dezbinări, nu sunteţi voi lumeşti şi nu trăiţi voi Ón felul celorlalţi oameni?

C‚nd unul zice: ÑEu sunt al lui Pavel!î Şi altul: ÑEu sunt al lui Apoloî: nu sunteţi voi oameni de lume?

Cine este Pavel? Şi cine este Apolo? Nişte slujitori ai lui Dumnezeu, prin care aţi crezut; şi fiecare după puterea dată lui de Domnul.

Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească: aşa că nici cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu sunt nimic; ci Dumnezeu, care face să crească.

Cel ce sădeşte şi cel ce udă, sunt tot una; şi fiecare Óşi va lua răsplata după osteneala lui.

Căci noi suntem Ómpreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.

După harul lui Dumnezeu, care mi-a fost dat, eu, ca un meşter-zidar Ónţelept, am pus temelia, şi un altul clădeşte deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădeşte deasupra.

Căci nimeni nu poate pune o altă temelie dec‚t cea care a fost pusă, şi care este Isus Hristos.

Iar dacă clădeşte cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, f‚n, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi Ón foc. Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia.

Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea, răm‚ne Ón picioare, el va primi o răsplată.

Dacă lucrarea lui va fi arsă, Óşi va pierde răsplata. C‚t despre el, va fi m‚ntuit, dar ca prin foc.

Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte Ón voi?

Dacă nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela Ól va nimici Dumnezeu; căci Templul lui Dumnezeu este sf‚nt: şi aşa sunteţi voi.

Nimeni să nu se Ónşele: Dacă cineva dintre voi se crede Ónţelept Ón felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă Ónţelept.

Căci Ónţelepciunea lumii acesteia este o nebunie Ónaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: ÑEl prinde pe cei Ónţelepţi Ón viclenia lor.î Şi iarăşi: ÑDomnul cunoaşte g‚ndurile celor Ónţelepţi. Ştie că sunt deşarte.î Nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre: fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viaţa, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare; toate sunt ale voastre, şi voi sunteţi ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu.