First Epistle of Paul to the Corinthians, глава 1

Pavel, chemat să fie apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Sosten, către Biserica lui Dumnezeu care este Ón Corint, către cei ce au fost sfinţiţi Ón Hristos Isus, chemaţi să fie sfinţi, şi către toţi cei ce cheamă Ón vreun loc Numele lui Isus Hristos, Domnul lor şi al nostru: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!

Mulţumesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu, care v-a fost dat Ón Isus Hristos.

Căci Ón El aţi fost Ómbogăţiţi Ón toate privinţele, cu orice vorbire şi cu orice cunoştinţă.

Œn felul acesta mărturia despre Hristos a fost bine Óntărită Ón mijlocul vostru; aşa că nu duceţi lipsă de nici un fel de dar, Ón aşteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos.

El vă va Óntări p‚nă la sf‚rşit, Ón aşa fel ca să fiţi fără vină Ón ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos.

Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru.

Vă Óndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări Óntre voi, ci să fiţi uniţi Ón chip desăv‚rşit Óntr-un g‚nd şi o simţire.

Căci, fraţilor, am aflat despre voi de la ai Cloei, că Óntre voi sunt certuri.

Vreau să spun că fiecare din voi zice: ÑEu sunt al lui Pavel!î ñ ÑŞi eu, al lui Apolo!î ñ ÑŞi eu, al lui Chifa!î ñ ÑŞi eu, al lui Hristos!î Hristos a fost Ómpărţit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau Ón numele lui Pavel aţi fost voi botezaţi?

Mulţumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe nici unul din voi, afară de Crisp şi Gaiu, pentru ca nimeni să nu poată spune că aţi fost botezaţi Ón numele meu.

Da, am mai botezat şi casa lui Stefana; Óncolo, nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva.

De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu cu Ónţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică.

Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării: dar pentru noi, care suntem pe calea m‚ntuirii, este puterea lui Dumnezeu.

Căci este scris: ÑVoi prăpădi Ónţelepciunea celor Ónţelepţi, şi voi nimici priceperea celor pricepuţi.î Unde este Ónţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbăreţul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu Ónţelepciunea lumii acesteia?

Căci Óntruc‚t lumea, cu Ónţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu Ón Ónţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să m‚ntuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii.

Iudeii, Óntr-adevăr, cer minuni, şi Grecii caută Ónţelepciune; dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru Iudei este o pricină de poticnire, şi pentru Neamuri o nebunie; dar pentru cei chemaţi, fie Iudei, fie Greci, este puterea şi Ónţelepciunea lui Dumnezeu.

Căci nebunia lui Dumnezeu, este mai Ónţeleaptă dec‚t oamenii; şi slăbiciunea lui Dumnezeu, este mai tare dec‚t oamenii.

De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi care aţi fost chemaţi: printre voi nu sunt mulţi Ónţelepţi Ón felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales.

Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele Ónţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari.

Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii, şi lucrurile dispreţuite, ba Óncă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt; pentru ca nimeni să nu se laude Ónaintea lui Dumnezeu.

Şi voi, prin El, sunteţi Ón Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi Ónţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare, pentru ca, după cum este scris: ÑCine se laudă, să se laude Ón Domnul.î