1 Kings, глава 12

Roboam s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să-l facă Ómpărat.

C‚nd a auzit lucrul acesta Ieroboam, fiul lui Nebat, era tot Ón Egipt, unde fugise de Ómpăratul Solomon, şi Ón Egipt locuia.

Au trimis să-l cheme. Atunci Ieroboam, şi toată adunarea lui Israel au venit la Roboam şi i-au vorbit aşa: ÑTatăl tău ne-a Óngreuiat jugul; acum tu uşurează această aspră robie şi jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău. Şi Óţi vom sluji.î El le-a zis: ÑDuceţi-vă, şi Óntoarceţi-vă la mine peste trei zile.î Şi poporul a plecat.

Œmpăratul Roboam s-a sfătuit cu bătr‚nii care fuseseră pe l‚ngă tatăl său Solomon, Ón timpul vieţii lui, şi a zis: ÑCe mă sfătuiţi să răspund poporului acestuia?î Şi iată ce i-au zis ei: ÑDacă vei Óndatora astăzi pe poporul acesta, dacă le faci ce cer, şi dacă le vei răspunde cu vorbe binevoitoare, Óţi vor sluji pe vecie.î Dar Roboam a lăsat sfatul pe care i-l dădeau bătr‚nii, şi s-a sfătuit cu tinerii care crescuseră cu el şi care erau Ómprejurul lui.

El a zis: ÑCe mă sfătuiţi să răspund poporului acestuia, care-mi vorbeşte aşa: ,Uşurează-ne jugul pe care l-a pus peste noi tatăl tău?î Şi iată ce i-au zis tinerii care crescuseră cu el: ÑSă spui aşa poporului acestuia care ţi-a vorbit astfel: ,Tatăl tău ne-a Óngreuiat jugul, tu uşurează-ni-l!í Să le vorbeşti aşa: ,Degetul meu cel mic va fi mai gros dec‚t coapsele tatălui meu.

Acum, tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu vi-l voi face şi mai greu; tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioane.î Ieroboam şi tot poporul au venit la Roboam a treia zi, după cum zisese Ómpăratul: ÑŒntoarceţi-vă la mine peste trei zile!î Œmpăratul a răspuns aspru poporului. A lăsat sfatul pe care i-l dăduseră bătr‚nii, şi le-a vorbit astfel, după sfatul tinerilor: ÑTatăl meu v-a Óngreuiat jugul, dar eu vi-l voi face şi mai greu; tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioane.î Astfel Ómpăratul n-a ascultat pe popor; căci lucrul acesta a fost c‚rmuit de Domnul, Ón vederea Ómplinirii cuv‚ntului, pe care-l spusese Domnul prin Ahia din Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat.

C‚nd a văzut tot Israelul că Ómpăratul nu-l ascultă, poporul a răspuns Ómpăratului: ÑCe parte avem noi cu David? Noi n-avem moştenire cu fiul lui Isai! La corturile tale, Israele! Acum vezi-ţi de casă, Davide!î Şi Israel s-a dus Ón corturile lui.

Copiii lui Israel care locuiau Ón cetăţile lui Iuda, au fost singurii peste care a domnit Roboam.

Atunci Ómpăratul Roboam a trimis la ei pe Adoram, care era mai mare peste biruri. Dar Adoram a fost ucis cu pietre de tot Israelul, şi a murit. Şi Ómpăratul Roboam s-a grăbit să se suie Óntr-un car, ca să fugă la Ierusalim.

Astfel s-a dezlipit Israel de casa lui David p‚nă Ón ziua de azi.

Tot Israelul, auzind că Ieroboam s-a Óntors, au trimis să-l cheme Ón adunare, şi l-au făcut Ómpărat peste tot Israelul. Seminţia lui Iuda a fost singura care a mers după casa lui David.

Roboam ajung‚nd la Ierusalim, a str‚ns toată casa lui Iuda şi seminţia lui Beniamin, o sută optzeci de mii de oameni aleşi, buni pentru război, ca să lupte Ómpotriva casei lui Israel şi s-o aducă Ónapoi sub stăp‚nirea lui Roboam, fiul lui Solomon.

Dar cuv‚ntul lui Dumnezeu a vorbit astfel lui Şemaia, omul lui Dumnezeu: ÑVorbeşte lui Roboam, fiul lui Solomon, Ómpăratul lui Iuda, şi Óntregii case a lui Iuda şi a lui Beniamin, şi celuilalt popor, şi spune-le: ,Aşa vorbeşte Domnul: ,Nu vă suiţi, şi nu faceţi război Ómpotriva fraţilor voştri, copiii lui Israel! Fiecare din voi să se Óntoarcă acasă, căci de la Mine s-a Ónt‚mplat lucrul acesta.î Ei au ascultat de cuv‚ntul Domnului, şi s-au Óntors acasă, după cuv‚ntul Domnului.

Ieroboam a zidit Sihemul pe muntele lui Efraim, şi a locuit acolo; apoi a ieşit de acolo, şi a zidit Penuel.

Ieroboam a zis Ón inima sa: ÑŒmpărăţia s-ar putea acum să se Óntoarcă la casa lui David.

Dacă poporul acesta se va sui la Ierusalim să aducă jertfe Ón Casa Domnului, inima poporului acestuia se va Óntoarce la domnul său, la Roboam, Ómpăratul lui Iuda, şi mă vor omorÓ şi se vor Óntoarce la Roboam, Ómpăratul lui Iuda.î După ce s-a sfătuit, Ómpăratul a făcut doi viţei de aur, şi a zis poporului: ÑDestul v-aţi suit la Ierusalim; Israele! Iată Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului.î A aşezat unul din aceşti viţei la Betel, iar pe celălalt l-a pus Ón Dan.

Şi fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire. Poporul se ducea să se Ónchine Ónaintea unuia din viţei p‚nă la Dan.

Ieroboam a făcut o casă de Ónălţimi şi a pus preoţi luaţi din tot poporul, care nu făceau parte din fiii lui Levi.

A r‚nduit o sărbătoare Ón luna a opta, Ón ziua a cincisprezecea a lunii, ca sărbătoarea care se prăznuia Ón Iuda, şi a adus jertfe pe altar. Iată ce a făcut la Betel, ca să se aducă jertfe viţeilor pe care-i făcuse el. A pus Ón slujbă la Betel pe preoţii Ónălţimilor ridicate de el.

Şi a jertfit pe altarul pe care-l făcuse la Betel, Ón ziua a cincisprezecea a lunii a opta, lună pe care o alesese după bunul lui plac. A hotăr‚t-o ca sărbătoare pentru copiii lui Israel, şi s-a suit la altar să ardă tăm‚ie.