1 Kings, глава 13

Dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimis de cuv‚ntul Domnului, tocmai pe c‚nd stătea Ieroboam la altar să ardă tăm‚ie.

El a strigat Ómpotriva altarului, după cuv‚ntul Domnului, şi a zis: ÑAltarule! Altarule! Aşa vorbeşte Domnul: ,Iată că se va naşte un fiu casei lui David; numele lui va fi Iosia; el va junghia pe tine, pe preoţii Ónălţimilor, care ard tăm‚ie pe tine, şi pe tine se vor arde oseminte omeneşti!î Şi Ón aceeaşi zi a dat un semn, zic‚nd: ÑAcesta este semnul care arată că Domnul a vorbit: Altarul se va despica, şi cenuşa de pe el se va vărsa.î C‚nd a auzit Ómpăratul cuv‚ntul pe care-l strigase omul lui Dumnezeu Ómpotriva altarului din Betel, a Óntins m‚na de pe altar, zic‚nd: ÑPrindeţi-l!î Şi m‚na, pe care o Óntinsese Ieroboam Ómpotriva lui, s-a uscat, şi n-a putut s-o Óntoarcă Ónapoi.

Altarul s-a despicat, şi cenuşa de pe el s-a vărsat, după semnul pe care-l dăduse omul lui Dumnezeu, potrivit cu cuv‚ntul Domnului.

Atunci Ómpăratul a luat cuv‚ntul, şi a zis omului lui Dumnezeu: ÑRoagă-te Domnului, Dumnezeului tău, şi cere-I să-mi pot trage m‚na Ónapoi.î Omul lui Dumnezeu s-a rugat Domnului şi Ómpăratul a putut să-şi tragă Ónapoi m‚na, care s-a făcut sănătoasă ca mai Ónainte.

Œmpăratul a zis omului lui Dumnezeu: ÑIntră cu mine Ón casă, să iei ceva de m‚ncare, şi-ţi voi da un dar.î Omul lui Dumnezeu a zis Ómpăratului: jumătate din casa ta să-mi dai, şi n-aş intra cu tine. Nu voi m‚nca p‚ine, şi nu voi bea apă Ón locul acesta; căci iată ce poruncă mi-a fost dată; prin cuv‚ntul Domnului: ÑSă nu măn‚nci p‚ine nici să bei apă, şi nici să nu te Óntorci pe drumul pe care te vei duce.î El a plecat pe un alt drum, şi nu s-a Óntors pe drumul pe care venise la Betel.

Œn Betel locuia un prooroc bătr‚n. Fiii săi au venit şi i-au istorisit toate lucrurile pe care le făcuse omul lui Dumnezeu la Betel Ón ziua aceea, precum şi cuvintele pe care le spusese Ómpăratului. După ce au istorisit tatălui lor toate, el le-a zis: ÑPe ce drum a plecat?î Fiii săi văzuseră pe ce drum plecase omul lui Dumnezeu, care venise din Iuda.

Şi a zis fiilor săi: ÑPuneţi-mi şaua pe măgar.î I-au pus şaua pe măgar, şi a Óncălecat pe el.

S-a dus după omul lui Dumnezeu, şi l-a găsit st‚nd sub un stejar. Şi i-a zis: ÑTu eşti omul lui Dumnezeu care a venit din Iuda?î El a răspuns: ÑEu sunt.î Atunci el i-a zis: ÑVino cu mine acasă, şi să iei ceva să măn‚nci.î Dar el a răspuns: ÑNu pot nici să mă Óntorc cu tine, nici să intru la tine. Nu voi m‚nca p‚ine şi nici nu voi bea apă cu tine Ón locul acesta; căci mi s-a spus, prin cuv‚ntul Domnului: ,Să nu măn‚nci p‚ine nici să nu bei apă acolo, şi nici să nu te Óntorci pe drumul pe care te vei duce.î Şi el i-a zis: ÑŞi eu sunt prooroc ca tine; şi un Ónger mi-a vorbit din partea Domnului, şi mi-a zis: ,Adu-l acasă cu tine ca să măn‚nce p‚ine şi să bea apă.î Œl minţea.

Omul lui Dumnezeu s-a Óntors cu el, şi a m‚ncat p‚ine şi a băut apă Ón casa lui.

Pe c‚nd stăteau ei la masă, cuv‚ntul Domnului a vorbit proorocului, care-l adusese Ónapoi.

Şi el a strigat omului lui Dumnezeu care venise din Iuda: ÑAşa vorbeşte Domnul: ,Pentru că n-ai ascultat porunca Domnului, şi n-ai păzit porunca pe care ţi-o dăduse Domnul, Dumnezeul tău; pentru că te-ai Óntors, şi ai m‚ncat p‚ine şi ai băut apă, Ón locul despre care Óţi spusese: ,Să nu măn‚nci p‚ine şi să nu bei apă acoloí, ñ trupul tău mort nu va intra Ón morm‚ntul părinţilor tăi.î Şi, după ce a m‚ncat p‚ine şi a băut apă proorocul pe care-l Óntorsese, i-a pus şaua pe măgar.

Omul lui Dumnezeu a plecat; şi a fost Ónt‚lnit pe drum de un leu care l-a omor‚t. Trupul lui mort era Óntins pe drum; măgarul a rămas l‚ngă el, şi leul stătea şi el l‚ngă trup.

Şi nişte oameni care treceau pe acolo, au văzut trupul Óntins Ón drum şi leul st‚nd l‚ngă trup; şi au spus lucrul acesta, la venirea lor Ón cetatea Ón care locuia proorocul cel bătr‚n.

C‚nd a auzit lucrul acesta proorocul care Óntorsese de pe drum pe omul lui Dumnezeu, a zis: ÑEste omul lui Dumnezeu, care n-a ascultat de porunca Domnului, şi Domnul l-a dat Ón ghearele leului care l-a sf‚şiat şi l-a omor‚t, după cuv‚ntul pe care i-l spusese Domnul.î Apoi, Óndrept‚ndu-se către fiii săi, a zis: ÑPuneţi-mi şaua pe măgar.î Au pus şaua pe măgar, şi el a plecat. A găsit trupul Óntins Ón drum, şi măgarul şi leul st‚nd l‚ngă trup. Leul nu m‚ncase trupul şi nu sf‚şiase pe măgar.

Proorocul a ridicat trupul omului lui Dumnezeu, l-a pus pe măgar, şi l-a dus Ónapoi; şi bătr‚nul prooroc s-a Óntors Ón cetate să-l jelească şi să-l Óngroape.

I-a pus trupul Ón morm‚nt şi l-au jelit, zic‚nd: ÑVai, frate!î După ce l-a Óngropat, a zis fiilor săi: ÑC‚nd voi muri, să mă Óngropaţi Ón morm‚ntul Ón care este Óngropat omul lui Dumnezeu; să-mi puneţi oasele l‚ngă oasele lui.

Căci se va Ómplini cuv‚ntul pe care l-a strigat el din partea Domnului Ómpotriva, altarului din Betel, şi Ómpotriva tuturor capiştelor de Ónălţimi din cetăţile Samariei.î După Ónt‚mplarea aceasta, Ieroboam nu s-a abătut de pe calea lui cea rea. A pus iarăşi preoţi pentru Ónălţimi, luaţi din tot poporul: pe oricine dorea, Ól sfinţea preot al Ónălţimilor.

Şi fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire pentru casa lui Ieroboam, şi pentru aceasta a fost nimicită ea şi ştearsă de pe faţa păm‚ntului.