1 Kings, глава 20

Ben-Hadad, Ómpăratul Siriei, şi-a str‚ns toată oştirea: avea cu el treizeci şi doi de Ómpăraţi, cai şi care. S-a suit, a Ómpresurat Samaria şi a Ónceput lupta Ómpotriva ei.

A trimis Ón cetate soli la Ahab, Ómpăratul lui Israel, să-i spună: ÑAşa vorbeşte Ben-Hadad: ,Argintul şi aurul tău sunt ale mele, nevestele şi cei mai frumoşi copii ai tăi sunt tot ai mei.î Œmpăratul lui Israel a răspuns: ÑŒmpărate, domnul meu, fie cum zici! Sunt al tău cu tot ce am.î Solii s-au Óntors, şi au zis: ÑAşa vorbeşte Ben-Hadad: ,Am trimis să-ţi spună: ,Să-mi dai argintul şi aurul tău, nevestele şi copiii tăi.

De aceea, voi trimite m‚ine, la ceasul acesta, pe slujitorii mei la tine. Ei Óţi vor scormoni casa ta şi casele slujitorilor tăi, vor pune m‚na pe tot ce ai mai scump, şi vor lua.î Œmpăratul lui Israel a chemat pe toţi bătr‚nii ţării şi a zis: ÑVedeţi bine şi Ónţelegeţi că omul acesta ne vrea răul; căci a trimis să-mi ceară nevestele şi copiii, argintul şi aurul, şi n-am zis că nu i le dau!î Toţi bătr‚nii şi tot poporul au zis lui Ahab: ÑNu-l asculta şi nu te Ónvoi.î Şi el a zis solilor lui Ben-Hadad: ÑSpuneţi domnului meu, Ómpăratul: ,Voi face tot ce ai trimis să ceri robului tău Ónt‚ia dată; dar lucrul acesta, nu-l pot face.î Solii au plecat şi i-au dus răspunsul.

Ben-Hadad a trimis să spună lui Ahab: ÑSă mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, de va ajunge praful Samariei să umple m‚na Óntregului popor care mă urmează!î Şi Ómpăratul lui Israel a răspuns: ÑCine Óncinge armele, să nu se laude ca cel ce le pune jos!î C‚nd a primit Ben-Hadad răspunsul acesta, stătea la băut cu Ómpăraţii Ón corturi, şi a zis slujitorilor lui: ÑPregătiţi-vă!î Şi ei s-au pregătit de năvală Ómpotriva cetăţii.

Dar iată că un prooroc s-a apropiat de Ahab, Ómpăratul lui Israel, şi a zis: ÑAşa vorbeşte Domnul: ,Vezi toată această mulţime mare? O voi da astăzi Ón m‚inile tale, ca să cunoşti că Eu sunt Domnul.î Ahab a zis: ÑPrin cine?î Şi el a răspuns: ÑAşa vorbeşte Domnul: ,Prin slujitorii mai marilor peste ţinuturi.î Ahab a zis: ÑCine va Óncepe lupta?î Şi el a răspuns: ÑTuî.

Atunci Ahab a numărat slujitorii mai marilor peste ţinuturi, şi s-au găsit două sute treizeci şi doi; şi după ei, a numărat tot poporul, pe toţi copiii lui Israel, şi erau şapte mii.

Au făcut o ieşire pe la miazăzi. Ben-Hadad bea şi se Ómbăta Ón corturile lui cu cei treizeci şi doi de Ómpăraţi care-l ajutau.

Slujitorii mai marilor peste ţinuturi au ieşit cei dint‚i. Ben-Hadad a cercetat, şi i-au spus astfel: ÑAu ieşit nişte oameni din Samaria.î El a zis: ÑDacă ies pentru pace, prindeţi-i vii; şi chiar dacă ies pentru luptă, prindeţi-i vii.î C‚nd au ieşit din cetate slujitorii mai marilor peste ţinuturi şi armata care-i urma, a lovit fiecare pe omul dinaintea lui, şi Sirienii au luat-o la fugă. Israel i-a urmărit. Ben-Hadad, Ómpăratul Siriei, a scăpat pe un cal, cu nişte călăreţi.

Œmpăratul lui Israel a ieşit, a lovit caii şi carele, şi a pricinuit Sirienilor o mare Ónfr‚ngere.

Atunci proorocul s-a apropiat de Ómpăratul lui Israel, şi i-a zis: ÑDu-te, Óntăreşte-te, cercetează şi vezi ce ai de făcut; căci, la anul viitor Ómpăratul Siriei se va sui din nou Ómpotriva ta.î Slujitorii Ómpăratului Siriei i-au zis: ÑDumnezeul lor este un dumnezeu al munţilor; de aceea au fost mai tari dec‚t noi. Dar ia să ne luptăm cu ei Ón c‚mpie, şi se va vedea dacă nu vom fi mai tari dec‚t ei.

Fă şi lucrul acesta: scoate pe fiecare din Ómpăraţi de la locul lui, şi Ónlocuieşte-i cu căpetenii; şi fă-ţi o armată ca aceea pe care ai pierdut-o, cu tot at‚ţia cai şi tot at‚tea care. Apoi să ne batem cu ei Ón c‚mpie, şi se va vedea dacă nu vom fi mai tari dec‚t ei.î El i-a ascultat, şi a făcut aşa.

Œn anul următor Ben-Hadad a numărat pe Sirieni, şi s-a suit la Afec să lupte Ómpotriva lui Israel.

Copiii lui Israel au fost număraţi şi ei; au primit merinde, şi au ieşit Ón Ónt‚mpinarea Sirienilor. Au tăbăr‚t Ón faţa lor, ca două turme mici de capre, pe c‚nd Sirienii umpleau ţara.

Omul lui Dumnezeu s-a apropiat şi a zis Ómpăratului lui Israel: ÑAşa vorbeşte Domnul: ,Pentru că Sirienii au zis: ,Domnul este un dumnezeu al munţilor şi nu un dumnezeu al văilorí, voi da toată această mare mulţime Ón m‚inile tale, şi veţi şti că Eu sunt Domnul.î Au stat tăbăr‚ţi şapte zile unii Ón faţa altora. Œn ziua a şaptea au Ónceput lupta, şi copiii lui Israel au omor‚t Sirienilor o sută de mii de oameni pedestraşi Óntr-o zi.

Ceilalţi au fugit Ón cetatea Afec, şi a căzut zidul cetăţii peste douăzeci şi şapte de mii de oameni care mai rămăseseră.

Slujitorii lui i-au zis: ÑIată, am auzit că Ómpăraţii casei lui Israel sunt nişte Ómpăraţi miloşi; să ne Óncingem deci coapsele cu saci, să ne punem funii pe capetele noastre, şi să ieşim la Ómpăratul lui Israel: poate că te va lăsa cu viaţă.î Şi-au pus saci Ómprejurul coapselor şi funii Ómprejurul capului, s-au dus la Ómpăratul lui Israel, şi au zis: ÑRobul tău Ben-Hadad a zis: ,Lasă-mă cu viaţă!í Ahab a răspuns: ,Mai este Óncă Ón viaţă? Este fratele meu!î Oamenii aceştia au luat lucrul acesta ca un semn bun, şi s-au grăbit să-l ia pe cuv‚nt şi să zică: ÑBen-Hadad este fratele tău!î Şi el a zis: ÑDuceţi-vă şi aduceţi-l!î Ben-Hadad a venit la el, şi Ahab l-a suit Ón carul lui.

Ben-Hadad i-a zis: ÑŒţi voi da Ónapoi cetăţile pe care le-a luat tatăl meu de la tatăl tău; şi-ţi vei face uliţe Ón Damasc, cum făcuse tatăl meu Ón Samaria.î ÑŞi euî, a răspuns Ahab, ÑÓţi voi da drumul, făc‚nd un legăm‚nt.î A făcut legăm‚nt cu el, şi i-a dat drumul.

Unul din fiii proorocilor a zis tovarăşului său, după porunca Domnului: ÑLoveşte-mă, te rog!î Dar omul acela n-a vrut să-l lovească.

Atunci el i-a zis: ÑPentru că n-ai ascultat de glasul Domnului, iată, c‚nd vei pleca de la mine, te va omorÓ un leu. Şi c‚nd a plecat de la el, l-a Ónt‚lnit un leu şi l-a omor‚t.

A găsit pe un alt om, şi a zis: ,Loveşte-mă, te rog!î Omul acela l-a lovit, şi l-a rănit.

Proorocul s-a dus şi s-a aşezat pe drumul Ómpăratului, şi s-a legat la ochi.

C‚nd a trecut Ómpăratul proorocul a strigat, şi i-a zis: ÑRobul tău era Ón mijlocul luptei; şi iată că un om se apropie şi-mi aduce pe un alt om, zic‚nd: ,Păzeşte pe omul acesta; dacă va fugi, viaţa ta va răspunde pentru viaţa lui, sau vei plăti un talant de argint!í Şi pe c‚nd robul tău făcea c‚te ceva Óncoace şi Óncolo, omul s-a făcut nevăzut.î Œmpăratul lui Israel i-a zis: ÑAceasta Óţi este os‚nda; tu Ónsuţi ai rostit-o.î Œndată proorocul şi-a scos legătura de la ochi, şi Ómpăratul lui Israel l-a cunoscut că făcea parte din prooroci.

El a zis atunci Ómpăratului: ÑAşa vorbeşte Domnul: ,Pentru că ai lăsat să-ţi scape din m‚ini omul pe care-l sortisem nimicirii, viaţa ta va răspunde pentru viaţa lui, şi poporul tău pentru poporul lui.î Œmpăratul lui Israel s-a dus acasă, trist şi m‚nios, şi a ajuns la Samaria.