First Epistle of Peter, глава 5

Sfătuiesc pe prezbiterii (Sau: bătr‚n.) dintre voi, eu, care sunt un prezbiter (Sau: bătr‚n.) ca şi ei, un martor al patimilor lui Hristos, şi părtaş al slavei care va fi descoperită: Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un c‚ştig m‚rşav, ci cu lepădare de sine.

Nu ca şi cum aţi stăp‚ni peste cei ce v-au căzut la Ómpărţeală, ci făc‚ndu-vă pilde turmei.

Şi c‚nd Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa, care nu se poate vesteji, a slavei.

Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătr‚ni. Şi toţi Ón legăturile voastre, să fiţi Ómpodobiţi cu smerenie. Căci, ÑDumnezeu stă Ómpotriva celor m‚ndri, dar celor smeriţi le dă har.î Smeriţi-vă dar sub m‚na tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă Ónalţe.

Şi aruncaţi asupra Lui toate Óngrijorările voastre, căci El Ónsuşi Óngrijeşte de voi.

Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă t‚rcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să Ónghită.

Œmpotriviţi-vă lui tari Ón credinţă, ştiind că şi fraţii voştri Ón lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi.

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat Ón Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăv‚rşi, vă va Óntări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi.

A Lui să fie slava şi puterea Ón vecii vecilor! Amin.

V-am scris aceste puţine r‚nduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc şi să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta, de care v-aţi alipit.

Biserica aleasă cu voi, care este Ón Babilon, vă trimite sănătate. Tot aşa şi Marcu, fiul meu.

Spuneţi-vă sănătate unii altora cu o sărutare de dragoste. Pacea să fie cu voi cu toţi care sunteţi Ón Hristos Isus! Amin.