First Epistle of Paul to the Thessalonians, глава 4

Œncolo, fraţilor, fiindcă aţi Ónvăţat de la noi cum să vă purtaţi şi să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu, şi aşa şi faceţi, vă rugăm, şi vă Óndemnăm Ón Numele Domnului Isus, să sporiţi tot mai mult Ón privinţa aceasta.

Ştiţi, Ón adevăr, ce Ónvăţături v-am dat prin Domnul Isus.

Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie; fiecare din voi să ştie să-şi stăp‚nească vasul Ón sfinţenie şi cinste, nu Ón aprinderea poftei, ca Neamurile, care nu cunosc pe Dumnezeu.

Nimeni să nu fie cu vicleşug şi cu nedreptate Ón treburi faţă de fratele său; pentru că Domnul pedepseşte toate aceste lucruri, după cum v-am spus şi v-am adeverit.

Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire.

De aceea, cine nesocoteşte aceste Ónvăţături, nesocoteşte nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat şi Duhul Său cel sf‚nt.

C‚t despre dragostea frăţească, n-aveţi nevoie să vă scriem; căci voi singuri aţi fost Ónvăţaţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii, şi iubiţi Ón adevăr pe toţi fraţii, care sunt Ón toată Macedonia. Dar vă Óndemnăm, fraţilor, să sporiţi tot mai mult Ón ea.

Să căutaţi să trăiţi liniştiţi, să vă vedeţi de treburi, şi să lucraţi cu m‚inile voastre, cum v-am sfătuit.

Şi astfel să vă purtaţi cuviincios cu cei de afară, şi să n-aveţi trebuinţă de nimeni.

Nu voim, fraţilor, să fiţi Ón necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă Óntristaţi ca ceilalţi, care n-au nădejde.

Căci dacă credem că Isus a murit şi a Ónviat, credem şi că Dumnezeu va aduce Ónapoi Ómpreună cu Isus pe cei ce au adormit Ón El.

Iată, Ón adevăr, ce vă spunem, prin Cuv‚ntul Domnului: noi cei vii, care vom răm‚ne p‚nă la venirea Domnului, nu vom lua-o Ónaintea celor adormiţi.

Căci Ónsuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu tr‚mbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorÓ din cer, şi Ónt‚i vor Ónvia cei morţi Ón Hristos.

Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi Ómpreună cu ei, Ón nori, ca să Ónt‚mpinăm pe Domnul Ón văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

M‚ng‚iaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte.