First Epistle of Paul to the Thessalonians, глава 5

C‚t despre vremuri şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor.

Pentru că voi Ónşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea.

C‚nd vor zice: ÑPace şi linişte!î atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia Ónsărcinată; şi nu va fi chip de scăpare.

Dar voi, fraţilor, nu sunteţi Ón Óntuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ.

Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai Óntunericului.

De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji.

Căci cei ce dorm, dorm noaptea; şi cei ce se Ómbată, se Ómbată noaptea.

Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne Ómbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei, şi să avem drept coif nădejdea m‚ntuirii.

Fiindcă Dumnezeu nu ne-a r‚nduit la m‚nie, ci ca să căpătăm m‚ntuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim Ómpreună cu El.

De aceea, m‚ng‚iaţi-vă şi Óntăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi Ón adevăr.

Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe cei ce se ostenesc Óntre voi, care vă c‚rmuiesc Ón Domnul, şi care vă sfătuiesc.

Să-i preţuiţi foarte mult, Ón dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiţi Ón pace Óntre voi.

Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi pe cei ce trăiesc Ón neor‚nduială; să Ómbărbătaţi pe cei deznădăjduiţi; să sprijiniţi pe cei slabi, să fiţi răbdători cu toţi.

Luaţi seama ca nimeni să nu Óntoarcă altuia rău pentru rău; ci căutaţi totdeauna să faceţi ce este bine at‚t Óntre voi, c‚t şi faţă de toţi.

Bucuraţi-vă Óntotdeauna.

Rugaţi-vă neÓncetat.

Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, Ón Hristos Isus, cu privire la voi.

Nu stingeţi Duhul.

Nu dispreţuiţi prorociile.

Ci cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun.

Feriţi-vă de orice se pare rău.

Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Ónsuşi pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite Óntregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos.

Cel ce v-a chemat este credincios, şi va face lucrul acesta.

Fraţilor, rugaţi-vă pentru noi.

Spuneţi sănătate tuturor fraţilor cu o sărutare sf‚ntă.

Œn Domnul vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraţilor.

Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.