Book of Exodus, глава 13

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑPune-Mi deoparte ca sf‚nt pe orice Ónt‚i-născut, pe orice Ónt‚i născut dintre copiii lui Israel, at‚t dintre oameni c‚t şi dintre dobitoace: este al Meu.î Moise a zis poporului: ÑAduceţi-vă aminte de ziua aceasta, c‚nd aţi ieşit din Egipt, din casa robiei; căci cu m‚nă puternică v-a scos Domnul de acolo. Să nu m‚ncaţi p‚ine dospită.

Astăzi ieşiţi, Ón luna spicelor.

C‚nd te va duce Domnul Ón ţara Canaaniţilor, Hetiţilor, Amoriţilor, Heviţilor şi Iebusiţilor, pe care a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da, ţară unde curge lapte şi miere, să ţii următoarea slujbă Ón luna aceasta.

Timp de şapte zile, să măn‚nci azimi; şi Ón ziua a şaptea, să fie o sărbătoare Ón cinstea Domnului.

Œn timpul celor şapte zile, să m‚ncaţi azimi; să nu se vadă la tine nimic dospit, nici aluat, pe toată Óntinderea ţării tale.

Să spui atunci fiului tău: ,Aceasta este spre pomenirea celor ce a făcut Domnul pentru mine, c‚nd am ieşit din Egipt.í Să-ţi fie ca un semn pe m‚nă şi ca un semn de aducere aminte pe frunte Óntre ochii tăi, pentru ca legea Domnului să fie totdeauna Ón gura ta; căci cu m‚nă puternică te-a scos Domnul din Egipt.

Să ţii porunca aceasta la vremea hotăr‚tă, din an Ón an.

C‚nd te va aduce Domnul Ón ţara Canaaniţilor, cum a jurat ţie şi părinţilor tăi, şi c‚nd ţi-o va da, să Ónchini Domnului pe orice Ónt‚i-născut, chiar pe orice Ónt‚i-născut din vitele, pe care le vei avea: orice parte bărbătească este a Domnului.

Să răscumperi cu un miel pe orice Ónt‚i-născut al măgăriţei; iar dacă nu-l vei răscumpăra, să-i fr‚ngi g‚tul. Să răscumperi de asemenea pe orice Ónt‚i-născut de parte bărbătească dintre fiii tăi.

Şi c‚nd te va Óntreba fiul tău Óntr-o zi: ,Ce Ónseamnă lucrul acesta?í să-i răspunzi: ,Prin m‚na Lui cea atotputernică, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei; şi, fiindcă Faraon se Óncăpăţ‚na şi nu voia să ne lase să plecăm, Domnul a omor‚t pe toţi Ónt‚ii-născuţi din ţara Egiptului, de la Ónt‚ii-născuţi ai oamenilor p‚nă la Ónt‚ii-născuţi ai dobitoacelor. Iată de ce aduc jertfă Domnului pe orice Ónt‚i-născut de parte bărbătească, şi răscumpăr pe orice Ónt‚i-născut dintre fiii mei.

Să-ţi fie ca un semn pe m‚nă şi ca un semn de aducere aminte pe frunte Óntre ochi; căci prin m‚na Lui atotputernică ne-a scos Domnul din Egipt.î După ce a lăsat Faraon pe popor să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă Ón ţara Filistenilor, măcar că era mai aproape; căci a zis Dumnezeu: ÑS-ar putea să-i pară rău poporului văz‚nd războiul, şi să se Óntoarcă Ón Egipt.î Ci Dumnezeu a pus pe popor să facă un ocol pe drumul care duce spre pustie, spre marea Roşie. Copiii lui Israel au ieşit Ónarmaţi din ţara Egiptului.

Moise a luat cu el oasele lui Iosif; căci Iosif pusese pe fiii lui Israel să jure, zic‚nd: ÑC‚nd vă va cerceta Dumnezeu, să luaţi cu voi oasele mele de aici.î Au plecat din Sucot, şi au tăbăr‚t la Etam, la marginea pustiei.

Domnul mergea Ónaintea lor, ziua Óntr-un st‚lp de nor, ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea Óntr-un st‚lp de foc, ca să-i lumineze, pentru ca să meargă şi ziua şi noaptea.

St‚lpul de nor nu se depărta dinaintea poporului Ón timpul zilei, nici st‚lpul de foc Ón timpul nopţii.