Book of Exodus, глава 24

Dumnezeu a zis lui Moise: ÑSuie-te la Domnul, tu şi Aaron, Nadab şi Abihu, şi şaptezeci de bătr‚ni ai lui Israel, şi să vă Ónchinaţi de departe, arunc‚ndu-vă cu faţa la păm‚nt.

Numai Moise să se apropie de Domnul; ceilalţi să nu se apropie şi poporul să nu se suie cu el.î Moise a venit şi a spus poporului toate cuvintele Domnului şi toate legile. Tot poporul a răspuns Óntr-un glas: ÑVom face tot ce a zis Domnul.î Moise a scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis-de-dimineaţă, a zidit un altar la poalele muntelui, şi a ridicat douăsprezece pietre pentru cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.

A trimis pe nişte tineri dintre copiii lui Israel, să aducă Domnului arderi-de-tot, şi să junghie tauri ca jertfe de mulţumire.

Moise a luat jumătate din s‚nge, şi l-a pus Ón străchini, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar.

A luat cartea legăm‚ntului, şi a citit-o Ón faţa poporului. Ei au zis: ÑVom face şi vom asculta tot ce a zis Domnul.î Moise a luat s‚ngele, şi a stropit poporul, zic‚nd: ÑIată s‚ngele legăm‚ntului, pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte.î Moise s-a suit Ómpreună cu Aaron, Nadab şi Abihu, şi cu şaptezeci de bătr‚ni ai lui Israel.

Ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel; sub picioarele Lui era un fel de lucrare de safir străveziu, Óntocmai ca cerul Ón curăţia lui.

El nu Şi-a Óntins m‚na Ómpotriva aleşilor copiilor lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeu, şi totuşi au m‚ncat şi au băut.

Domnul a zis lui Moise: ÑSuie-te la Mine pe munte, şi răm‚i acolo. Eu Óţi voi da nişte table de piatră cu Legea şi poruncile, pe care le-am scris pentru Ónvăţătura lor.î Moise s-a sculat, Ómpreună cu Iosua, care-i slujea: şi Moise s-a suit pe muntele lui Dumnezeu.

El a zis bătr‚nilor: ÑAşteptaţi-ne aici, p‚nă ne vom Óntoarce la voi. Iată, Aaron şi Hur vor răm‚ne cu voi; dacă va avea cineva vreo neÓnţelegere, să meargă la ei.î Moise s-a suit pe munte, şi norul a acoperit muntele.

Slava Domnului s-a aşezat pe muntele Sinai, şi norul l-a acoperit timp de şase zile. Œn ziua a şaptea, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului.

Œnfăţişarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe v‚rful muntelui, Ónaintea copiilor lui Israel.

Moise a intrat Ón mijlocul norului, şi s-a suit pe munte. Moise a rămas pe munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.