Book of Exodus, глава 25

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑVorbeşte copiilor lui Israel: Să-Mi aducă un dar; să-l primiţi pentru Mine de la orice om care-l va da cu tragere de inimă.

Iată ce veţi primi de la ei ca dar: aur, argint şi aramă; materii vopsite Ón albastru, purpuriu, cărămiziu, p‚nză de in subţire şi păr de capră; piei de berbeci vopsite Ón roşu şi piei de viţel de mare; lemn de salc‚m; untdelemn pentru sfeşnic, mirodenii pentru untdelemnul ungerii şi pentru tăm‚ia mirositoare; pietre de onix şi alte pietre pentru efod (umărar) şi pieptar.

Să-Mi facă un locaş sf‚nt, şi Eu voi locui Ón mijlocul lor.

Să faceţi cortul şi toate vasele lui după chipul pe care ţi-l voi arăta.î Să facă un chivot de lemn de salc‚m; lungimea lui să fie de două coturi şi jumătate, lăţimea de un cot şi jumătate, şi Ónălţimea de un cot şi jumătate.

Să-l poleieşti cu aur curat, să-l poleieşti pe dinăuntru şi pe din afară, şi să-i faci un chenar de aur de jur Ómprejur.

Să torni pentru el patru verigi de aur, şi să le pui la cele patru colţuri ale lui: două verigi deoparte şi două verigi de cealaltă parte.

Să faci nişte drugi de lemn de salc‚m, şi să-i poleieşti cu aur.

Să v‚ri drugii Ón verigile de pe laturile chivotului, ca să slujească la ducerea chivotului; drugii vor răm‚ne Ón verigile chivotului, şi nu vor fi scoşi din ele.

Să pui Ón chivot mărturia, pe care ţi-o voi da.

Să faci un capac al ispăşirii de aur curat; lungimea lui să fie de doi coţi şi jumătate, şi lăţimea lui de un cot şi jumătate.

Să faci doi heruvimi de aur, să-i faci de aur bătut, la cele două capete ale capacului ispăşirii; să faci un heruvim la un capăt şi un heruvim la celălalt capăt; să faceţi heruvimii aceştia ieşind din capacul ispăşirii la cele două capete ale lui.

Heruvimii să fie cu aripile Óntinse pe deasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispăşirii, şi cu feţele Óntoarse una spre alta; heruvimii să aibă faţa Óntoarsă spre capacul ispăşirii.

Să pui capacul ispăşirii pe chivot, şi Ón chivot să pui mărturia, pe care ţi-o voi da.

Acolo Mă voi Ónt‚lni cu tine; şi de la Ónălţimea capacului ispăşirii, dintre cei doi heruvimi aşezaţi pe chivotul mărturiei, Óţi voi da toate poruncile Mele pentru copiii lui Israel.

Să faci o masă de lemn de salc‚m; lungimea ei să fie de doi coţi, lăţimea de un cot, şi Ónălţimea de un cot şi jumătate.

S-o poleieşti cu aur curat, şi să-i faci un chenar de aur de jur Ómprejur.

Să-i faci Ómprejur un pervaz de un lat de m‚nă; peste el să pui un chenar de aur de jur Ómprejur.

Să faci pentru masă patru verigi de aur, şi să pui verigile Ón cele patru colţuri, care vor fi la cele patru picioare ale ei.

Verigile să fie l‚ngă pervaz, şi Ón ele se vor v‚rÓ drugii ca să ducă masa.

Drugii să-i faci din lemn de salc‚m, şi să-i acoperi cu aur; şi ei vor sluji la ducerea mesei.

Să-i faci farfurii, căţui, potire şi ceşti, ca să slujească la jertfele de băutură: să le faci de aur curat.

Să pui pe masă p‚inile pentru punerea Ónainte, ca să fie necurmat Ónaintea Mea.

Să faci un sfeşnic de aur curat: sfeşnicul acesta să fie făcut de aur bătut: piciorul, fusul, potiraşele, gămălioarele şi florile lui să fie dintr-o bucată.

Din laturile lui să iasă şase braţe; trei braţe ale sfeşnicului dintr-o parte, şi trei braţe ale sfeşnicului din cealaltă parte.

Pe un braţ să fie trei potiraşe Ón chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor, şi pe celălalt braţ trei potiraşe Ón chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor; tot aşa să fie şi cele şase braţe care ies din sfeşnic.

Pe fusul sfeşnicului, să fie patru potiraşe Ón chip de floare cu migdal, cu gămălioarele şi florile lor.

Să fie o gămălioară sub cele două braţe care ies din fusul sfeşnicului, o gămălioară sub alte două braţe, şi o gămălioară sub alte două braţe; tot aşa să fie şi sub cele şase braţe, care ies din sfeşnic.

Gămălioarele şi braţele sfeşnicului să fie dintr-o singură bucată; totul să fie de aur bătut, de aur curat.

Să faci cele şapte candele, care vor fi puse deasupra, aşa ca să lumineze Ón faţă.

Mucările şi cenuşarele lui să fie de aur curat.

Se va Óntrebuinţa un talant de aur curat pentru facerea sfeşnicului cu toate uneltele lui.

Vezi să faci după chipul, care ţi s-a arătat pe munte.