Book of Exodus, глава 29

Iată ce vei face pentru ca să-i sfinţeşti şi să-Mi Ómplinească slujba de preoţi. Ia un viţel şi doi berbeci fără cusur.

Fă, cu făină aleasă de gr‚u, nişte azimi, turte nedospite, frăm‚ntate cu untdelemn, şi plăcinte nedospite, stropite cu untdelemn.

Să le pui Óntr-un coş, şi să le aduci Ómpreună cu viţelul şi cei doi berbeci.

Să aduci apoi pe Aaron şi pe fiii lui la uşa cortului Ónt‚lnirii, şi să-i speli cu apă.

Să iei veşmintele; să Ómbraci pe Aaron cu tunica, cu mantia efodului, cu efodul şi cu pieptarul, şi să-l Óncingi cu br‚ul efodului.

Să-i pui mitra pe cap, şi pe mitră să pui tabla sfinţeniei.

Să iei untdelemnul pentru ungere, să i-l torni pe cap, şi să-l ungi.

Să aduci apoi pe fiii lui, şi să-i Ómbraci cu tunicile.

Să Óncingi pe Aaron şi pe fiii lui cu un br‚u, şi să pui scufiile pe capetele fiilor lui Aaron. Preoţia va fi a lor printr-o lege veşnică. Astfel să Ónchini pe Aaron şi pe fiii lui Ón slujba Mea.

Să aduci viţelul Ónaintea cortului Ónt‚lnirii, şi Aaron şi fiii lui să-şi pună m‚inile pe capul viţelului.

Să junghii viţelul Ónaintea Domnului, la uşa cortului Ónt‚lnirii.

Să iei cu degetul tău din s‚ngele viţelului, să pui pe coarnele altarului, iar celălalt s‚nge să-l verşi la picioarele altarului.

Să iei toată grăsimea care acoperă măruntaiele şi prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea care-i acoperă, şi să le arzi pe altar.

Dar carnea viţelului, pielea şi balega lui să le arzi Ón foc, afară din tabără: aceasta este o jertfă pentru păcat.

Să iei pe unul din cei doi berbeci; şi Aaron şi fiii lui să-şi pună m‚inile pe capul berbecului.

Să junghii berbecul; să-i iei s‚ngele, şi să-l stropeşti pe altar de jur Ómprejur.

Apoi să tai berbecul Ón bucăţi, şi să-i speli măruntaiele şi picioarele, şi să le pui l‚ngă celelalte bucăţi şi l‚ngă capul lui.

Berbecul să-l arzi de tot pe altar; aceasta este o ardere-de-tot pentru Domnul, este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.

Să iei apoi pe celălalt berbec; şi Aaron şi fiii lui să-şi pună m‚inile pe capul berbecului.

Să junghii berbecul; să iei din s‚ngele lui, să pui pe v‚rful urechii drepte a lui Aaron şi pe v‚rful urechii drepte a fiilor lui, pe degetul cel mare al m‚inii lor drepte şi pe degetul cel mare al piciorului lor drept, iar celălalt s‚nge să-l stropeşti pe altar de jur Ómprejur.

Să iei din s‚ngele de pe altar şi din untdelemnul pentru ungere, şi să stropeşti pe Aaron şi veşmintele lui, pe fiii lui şi veşmintele lor. Astfel vor fi Ónchinaţi, Aaron şi veşmintele lui, fiii şi veşmintele lor Ón slujba Domnului.

Să iei apoi grăsimea berbecului, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea care-i acoperă şi spata dreaptă, căci acesta este un berbec de Ónchinare Ón slujba Domnului; din coş să iei din azimile, puse Ónaintea Domnului, o turtă de p‚ine, o turtă cu untdelemn şi o plăcintă.

Toate acestea să le pui Ón m‚inile lui Aaron şi Ón m‚inile fiilor lui, şi să le legeni Óntr-o parte şi Óntr-alta, ca un dar legănat Ónaintea Domnului.

Să le iei apoi din m‚inile lor, şi să le arzi pe altar, deasupra arderii-de-tot; aceasta este o jertfă mistuită de foc Ónaintea Domnului, de un miros plăcut Domnului.

Să iei şi pieptul berbecului care va sluji la Ónchinarea lui Aaron Ón slujba Domnului, şi să-l legeni Óntr-o parte şi Ón alta, ca un dar legănat Ónaintea Domnului: aceasta va fi partea ta.

Să sfinţeşti pieptul legănat şi spata ridicată din berbecul care va sluji la Ónchinarea lui Aaron şi a fiilor lui Ón slujba Domnului, pieptul legăn‚ndu-l Óntr-o parte şi Óntr-alta, spata Ónfăţiş‚nd-o Ónaintea Domnului prin ridicare.

Ele vor fi ale lui Aaron şi ale fiilor lui, printr-o lege veşnică, pe care o vor ţine copiii lui Israel; căci este o jertfă adusă prin ridicare; şi, Ón jertfele de mulţumire ale copiilor lui Israel, jertfa adusă prin ridicare va fi a Domnului.

Veşmintele sfinte ale lui Aaron vor fi după el ale fiilor lui, care le vor pune c‚nd vor fi unşi şi c‚nd vor fi Ónchinaţi Ón slujbă.

Vor fi purtate timp de şapte zile de acela din fiii lui, care Ói va urma Ón slujba preoţiei, şi care va intra Ón cortul Ónt‚lnirii, ca să facă slujba Ón sf‚ntul locaş.

Să iei apoi berbecul pentru Ónchinarea Ón slujba Domnului, şi să pui să-i fiarbă carnea Óntr-un loc sf‚nt.

Aaron şi fiii lui să măn‚nce, la uşa cortului Ónt‚lnirii, carnea berbecului şi p‚inea din coş.

Să măn‚nce astfel tot ce a slujit la facerea ispăşirii, ca să fie Ónchinaţi Ón slujbă şi sfinţiţi; nimeni altul să nu măn‚nce din ele, căci sunt lucruri sfinte.

Dacă va răm‚ne ceva din carnea Óntrebuinţată pentru Ónchinarea Ón slujbă şi din p‚ine p‚nă dimineaţa, să arzi Ón foc ce va răm‚ne; să nu se măn‚nce, căci este un lucru sf‚nt.

Să urmezi, cu privire la Aaron şi la fiii lui, toate poruncile, pe care ţi le-am dat. Œn şapte zile să-i Ónchini Ón slujbă.

Œn fiecare zi să mai aduci un viţel ca jertfă pentru păcat, pentru ispăşire; să curăţeşti altarul, făc‚nd ispăşirea aceasta, şi să-l ungi ca să-l sfinţeşti.

Timp de şapte zile, să faci ispăşire pentru altar, şi să-l sfinţeşti; şi astfel altarul va fi prea sf‚nt, şi oricine se va atinge de altar, va fi sfinţit.

Iată ce să jertfeşti pe altar: doi miei de un an, Ón fiecare zi, necurmat.

Un miel să-l jertfeşti dimineaţa, iar celălalt miel seara.

Œmpreună cu cel dint‚i miel, să aduci a zecea parte dintr-o efă de floare de făină, frăm‚ntată Óntr-un sfert de hin de untdelemn de măsline fără drojdii, şi o jertfă de băutură de un sfert de hin de vin.

Pe al doilea miel să-l jertfeşti seara, şi să aduci Ómpreună cu el o jertfă de m‚ncare şi o jertfă de băutură ca cele de dimineaţă; aceasta este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.

Aceasta este arderea de tot necurmată, care va fi adusă de urmaşii voştri, la uşa cortului Ónt‚lnirii, Ónaintea Domnului; acolo Mă voi Ónt‚lni cu voi, şi Óţi voi vorbi.

Acolo Mă voi Ónt‚lni cu copiii lui Israel, şi locul acela va fi sfinţit de slava Mea.

Voi sfinţi cortul Ónt‚lnirii şi altarul; voi sfinţi pe Aaron şi pe fiii lui, ca să fie Ón slujba Mea ca preoţi.

Eu voi locui Ón mijlocul copiilor lui Israel, şi voi fi Dumnezeul lor.

Ei vor cunoaşte că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor, care i-am scos din ţara Egiptului, ca să locuiesc Ón mijlocul lor. Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor.