Book of Exodus, глава 30

Să faci apoi un altar pentru arderea tăm‚iei, şi anume să-l faci din lemn de salc‚m.

Lungimea lui să fie de un cot, iar lăţimea tot de un cot; să fie Ón patru colţuri, şi Ónălţimea lui să fie de doi coţi. Coarnele altarului să fie dintr-o bucată cu el.

Să-i poleieşti cu aur curat, at‚t partea de sus, c‚t şi păreţii lui de jur Ómprejur şi coarnele; şi să-i faci o cunună de aur de jur Ómprejur.

Dedesubtul cununii să-i faci două verigi de aur de am‚ndouă laturile, Ón cele două unghiuri, pentru punerea drugilor, care vor sluji la ducerea lui.

Drugii să-i faci din lemn de salc‚m, şi să-i poleieşti cu aur.

Să aşezi altarul Ón faţa perdelei dinăuntru, care este Ónaintea chivotului mărturiei, Ón faţa capacului ispăşirii, care este deasupra mărturiei, şi unde Mă voi Ónt‚lni cu tine.

Aaron va arde pe el tăm‚ie mirositoare; va arde tăm‚ie Ón fiecare dimineaţă, c‚nd va pregăti candelele; va arde şi seara c‚nd va aşeza candelele. Astfel se va arde necurmat din partea voastră tăm‚ie Ónaintea Domnului din neam Ón neam.

Să nu aduceţi pe altar altfel de tăm‚ie, nici ardere de tot, nici jertfă de m‚ncare, şi să nu turnaţi pe el nici o jertfă de băutură.

Numai odată pe fie care an, Aaron va face ispăşire pe coarnele altarului. Ispăşirea aceasta o va face odată pe an cu s‚ngele dobitocului adus ca jertfă pentru ispăşirea păcatului, printre urmaşii voştri. Acesta va fi un lucru prea sf‚nt Ónaintea Domnului.î Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑC‚nd vei socoti pe copiii lui Israel şi le vei face numărătoarea, fiecare din ei să dea Domnului un dar Ón bani, pentru răscumpărarea sufletului lui, ca să nu fie loviţi de nici o urgie, cu prilejul acestei numărători.

Iată ce vor da toţi cei ce vor fi cuprinşi Ón numărătoarea aceasta: o jumătate de siclu, după siclul sf‚ntului locaş, care este de douăzeci de ghere; o jumătate de siclu va fi darul ridicat pentru Domnul.

Orice om cuprins Ón numărătoare, de la v‚rsta de douăzeci de ani Ón sus, va plăti darul ridicat pentru Domnul.

Bogatul să nu plătească mai mult, şi săracul să nu plătească mai puţin de o jumătate de siclu, ca dar ridicat pentru Domnul, pentru răscumpărarea sufletelor.

Să ridici de la copiii lui Israel argintul pentru răscumpărare, şi să-l Óntrebuinţezi pentru slujba cortului Ónt‚lnirii; aceasta va fi pentru copiii lui Israel o aducere aminte Ónaintea Domnului pentru răscumpărarea sufletelor lor.î Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑSă faci un lighean de aramă, cu piciorul lui de aramă, pentru spălat; să-l aşezi Óntre cortul Ónt‚lnirii şi altar, şi să torni apă Ón el, ca să-şi spele Ón el Aaron şi fiii lui m‚inile şi picioarele.

C‚nd vor intra Ón cortul Ónt‚lnirii, se vor spăla cu apa aceasta, ca să nu moară; şi se vor spăla şi c‚nd se vor apropia de altar, ca să facă slujba şi ca să aducă Domnului jertfe arse de foc.

Œşi vor spăla m‚inile şi picioarele ca să nu moară. Aceasta va fi o lege necurmată pentru Aaron, pentru fiii lui şi pentru urmaşii lor.î Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑIa din cele mai bune mirodenii, cinci sute de sicli de smirnă foarte curată, jumătate, adică două sute cincizeci de sicli, de scorţişoară mirositoare, două sute cincizeci de sicli de trestie mirositoare, cinci sute de sicli de casia, după siclul sf‚ntului locaş, şi un hin de untdelemn de măslin.

Cu ele să faci un untdelemn pentru ungerea sf‚ntă, o amestecătură mirositoare, făcută după meşteşugul făcătorului de mir; acesta va fi untdelemnul pentru ungerea sf‚ntă.

Cu el să ungi cortul Ónt‚lnirii şi chivotul mărturiei, masa şi toate uneltele ei, sfeşnicul şi uneltele lui, altarul tăm‚ierii, altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui şi ligheanul cu piciorul lui.

Să sfinţeşti aceste lucruri, şi ele vor fi prea sfinte; oricine se va atinge de ele, va fi sfinţit.

Să ungi de asemenea pe Aaron şi pe fiii lui, şi să-i sfinţeşti, ca să fie Ón slujba Mea ca preoţi.

Să vorbeşti copiilor lui Israel, şi să le spui: ,Acesta Œmi va fi untdelemnul pentru ungerea sf‚ntă, printre urmaşii voştri.

Să nu se ungă cu el trupul nici unui om, şi să nu faceţi un alt untdelemn ca el după aceeaşi Óntocmire; el este sf‚nt, şi voi să-l priviţi ca sf‚nt.

Oricine va face un untdelemn ca el, sau va unge cu el pe altul, va fi nimicit din poporul lui.î Domnul a zis lui Moise: ÑIa mirodenii, stacte, onice mirositoare, halvan, şi tăm‚ie curată, Ón aceeaşi măsură.

Cu ele să faci tăm‚ie, o amestecătură mirositoare, alcătuită după meşteşugul făcătorului de mir; să fie sărată, curată şi sf‚ntă.

S-o pisezi mărunt, şi s-o pui Ónaintea mărturiei, Ón cortul Ónt‚lnirii, unde Mă voi Ónt‚lni cu tine. Acesta va fi pentru voi un lucru prea sf‚nt.

Tăm‚ie ca aceasta, Ón aceeaşi Óntocmire, să nu vă faceţi, ci s-o priviţi ca sf‚ntă, şi păstrată pentru Domnul.

Oricine va face tăm‚ie ca ea, ca s-o miroase, va fi nimicit din poporul lui.î