Book of Ezra, глава 1

Œn cel dint‚i an al lui Cir, Ómpăratul Perşilor, ca să se Ómplinească cuv‚ntul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, Ómpăratul Perşilor, care a pus să se facă prin viu grai şi prin scris vestirea aceasta Ón toată Ómpărăţia lui: Aşa vorbeşte Cir, Ómpăratul Perşilor: ÑDomnul, Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate Ómpărăţiile păm‚ntului, şi mi-a poruncit să-I zidesc o casă la Ierusalim Ón Iuda.

Cine dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeul lui să fie cu el, şi să se suie la Ierusalim Ón Iuda şi să zidească acolo Casa Domnului, Dumnezeului lui Israel! El este adevăratul Dumnezeu, care locuieşte la Ierusalim.

Oriunde locuiesc rămăşiţe din poporul Domnului, oamenii din locul acela să le dea argint, aur, avere, şi vite, pe l‚ngă daruri de bunăvoie pentru Casa lui Dumnezeu, care este la Ierusalim!î Capii de familie din Iuda şi Beniamin, preoţii şi Leviţii, şi anume toţi aceia al căror duh l-a trezit Dumnezeu, s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim Casa Domnului.

Şi toţi cei dimprejurul lor le-au dat lucruri de argint, de aur, avere, vite, şi lucruri scumpe, afară de toate darurile de bună voie.

Œmpăratul Cir a dat Ónapoi uneltele Casei Domnului, pe care le luase Nebucadneţar din Ierusalim şi le pusese Ón casa dumnezeului său.

Cir, Ómpăratul Perşilor, le-a scos prin Mitredat, vistiernicul, care le-a dat lui Şeşbaţar (Zorobabel), voievodul lui Iuda.

Iată-le numărul: treizeci de ligheane de aur, o mie de ligheane de argint, douăzeci şi nouă de cuţite, treizeci de potire de aur, patru sute zece potire de argint de m‚na a doua, şi o mie de alte unelte.

Toate lucrurile de aur şi de argint erau Ón număr de cinci mii patru sute. Şeşbaţar a adus tot din Babilon la Ierusalim, Ómpreună cu cei ce s-au Óntors din robie.