Book of Ezra, глава 10

Pe c‚nd sta Ezra, pl‚ng‚nd şi cu faţa la păm‚nt Ónaintea Casei lui Dumnezeu, şi făcea această rugăciune şi mărturisire, se str‚nsese la el o mulţime foarte mare de oameni din Israel, bărbaţi, femei şi copii, şi poporul vărsa multe lacrimi.

Atunci Şecania, fiul lui Iehiel, dintre fiii lui Elam, a luat cuv‚ntul şi a zis lui Ezra: ÑAm păcătuit Ómpotriva Dumnezeului nostru, duc‚ndu-ne la femei străine care fac parte din popoarele ţării. Dar Israel n-a rămas fără nădejde Ón această privinţă.

Să facem acum un legăm‚nt cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei şi a copiilor lor, după părerea domnului meu şi a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru. Şi facă-se după Lege.

Scoală-te, căci treaba aceasta te priveşte. Noi vom fi cu tine. Œmbărbătează-te şi lucrează.î Ezra s-a sculat, şi a pus pe căpeteniile preoţilor, Leviţilor şi Óntregului Israel, să jure că vor face ce se spusese. Şi ei au jurat.

Apoi Ezra a plecat dinaintea Casei lui Dumnezeu, şi s-a dus Ón odaia lui Iohanan, fiul lui Eliaşib. C‚nd a intrat, n-a m‚ncat p‚ine şi n-a băut apă, pentru că era m‚hnit din pricina păcatului fiilor robiei.

S-a dat de veste Ón Iuda şi la Ierusalim că toţi fiii robiei trebuie să se adune la Ierusalim, şi că, după părerea căpeteniilor şi bătr‚nilor, oricui nu va veni Ón trei zile i se vor lua averile, şi el Ónsuşi va fi izgonit din adunarea fiilor robiei.

Toţi bărbaţii lui Iuda şi Beniamin s-au str‚ns la Ierusalim Ón trei zile. Era a douăzecea zi a lunii a noua. Tot poporul stătea pe locul deschis dinaintea Casei lui Dumnezeu, tremur‚nd din pricina Ómprejurării aceleia şi de ploaie.

Preotul Ezra s-a sculat şi le-a zis: ÑAţi păcătuit lu‚nd femei străine, şi aţi făcut pe Israel şi mai vinovat.

Mărturisiţi-vă acum greşeala Ónaintea Domnului, Dumnezeului părinţilor voştri, şi faceţi voia Lui! Despărţiţi-vă de popoarele ţării şi de femeile străine.î Toată adunarea a răspuns cu glas tare: ÑTrebuie să facem cum ai zis!

Dar poporul este Ón mare număr, vremea este ploioasă, şi nu poate să răm‚nă afară. De altfel, aceasta nu este treabă de o zi sau două, căci sunt mulţi printre noi care au păcătuit Ón privinţa aceasta.

Să răm‚nă dar toate căpeteniile noastre Ón locul Óntregii adunări. Şi toţi cei din cetăţile noastre, care s-au Ónsurat cu femei străine, să vină la timpuri hotăr‚te, cu bătr‚nii şi judecătorii din fiecare cetate, p‚nă se va abate de la noi m‚nia aprinsă a Dumnezeului nostru din pricina Ónt‚mplării acesteia.î Ionatan, fiul lui Asael, şi Iahzia, fiul lui Ticva, ajutaţi de Meşulam, şi de Levitul Şabtai, au fost singurii Ómpotriva acestei păreri, pe care au primit-o fiii robiei. Au ales pe preotul Ezra, şi capi de familii după casele lor părinteşti, toţi numiţi pe nume, şi au stat Ón ziua Ónt‚i a lunii a zecea să cerceteze lucrul acesta.

Œn ziua Ónt‚i a lunii Ónt‚ia, au isprăvit cu toţi bărbaţii care se Ónsuraseră cu femei străine.

Œntre fiii preoţilor, s-au găsit unii care se Ónsuraseră cu femei străine: dintre fiii lui Iosua, fiul lui Ioţadac, şi dintre fraţii săi: Maaseia, Eliezer, Iarib şi Ghedalia, care s-au Óndatorat, d‚nd m‚na, să-şi izgonească nevestele şi să aducă un berbec ca jertfă pentru vină; din fiii lui Imer: Hanani şi Zebadia; din fiii lui Harim: Maaseia, Ilie, Şemaia, Iehiel şi Ozia; din fiii lui Paşhur: Elioenai, Maaseia, Ismael, Netaneel, Iozabad şi Eleasa.

Dintre Leviţi: Iozabad, Şimei, Chelaia sau Chelita, Petahia, Iuda şi Eliezer.

Dintre c‚ntăreţi: Eliaşib. Dintre uşieri: Şalum, Telem şi Uri.

Dintre cei din Israel: din fiii lui Pareoş, Ramia, Izia, Malchia, Miamin, Eleazar, Malchia şi Benaia; din fiii lui Elam: Matania, Zaharia, Iehiel, Abdi, Ieremot şi Ilie; dintre fiii lui Zatu: Elioenai, Eliaşib, Matania, Ieremot, Zabat şi Aziza; dintre fiii lui Bebai: Iohanan, Hanania, Zabai şi Atlai; dintre fiii lui Bani: Meşulam, Maluc, Adaia, Iaşub, Şeal şi Ramot; dintre fiii lui Pahat-Moab: Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Beţaleel, Binui şi Manase; dintre fiii lui Harim: Eliezer, Işia, Malchia, Şemaia, Simeon, Beniamin, Maluc şi Şemaria; dintre fiii lui Haşum: Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase şi Şimei; dintre fiii lui Bani: Maadai, Amram, Uel, Benaia, Bedia, Cheluhu, Vania, Meremot, Eliaşib, Matania, Matnai, Iaasai, Bani, Binui, Şimei, Şelemia, Natan, Adaia, Macnadbai, Şaşai, Şarai, Azareel, Şelemia, Şemaria, Şalum, Amaria şi Iosif; dintre fiii lui Nebo: Ieiel, Matitia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioel şi Benaia.

Toţi aceştia luaseră femei străine, şi mulţi avuseseră copii cu ele.