Letter of Paul to the Galatians, глава 5

Răm‚neţi dar tari, şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei.

Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă vă veţi tăia Ómprejur, Hristos nu vă va folosi la nimic.

Şi mărturisesc iarăşi Óncă odată oricărui om care primeşte tăierea Ómprejur, că este dator să Ómplinească toată Legea.

Voi, care voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi despărţit de Hristos; aţi căzut din har.

Căci noi, prin Duhul, aşteptăm prin credinţă nădejdea neprihănirii.

Căci Ón Isus Hristos, nici tăierea Ómprejur, nici netăierea Ómprejur n-au vreun preţ, ci credinţa care lucrează prin dragoste.

Voi alergaţi bine: cine v-a tăiat calea ca să n-ascultaţi de adevăr?

Œnduplecarea aceasta nu vine de la Cel ce v-a chemat.

Puţin aluat face să se dospească toată plămădeala.

Eu, cu privire la voi, am, Ón Domnul, Óncrederea că nu g‚ndiţi altfel. Dar cel ce vă tulbură, va purta os‚nda, oricine ar fi el.

C‚t despre mine, fraţilor, dacă mai propovăduiesc tăierea Ómprejur, de ce mai sunt prigonit? Atunci pricina de poticnire a crucii s-a dus.

Şi, schilodească-se odată cei ce vă tulbură!

Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai, nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea păm‚ntească, ci slujiţi-vă unii altora Ón dragoste.

Căci toată Legea se cuprinde Óntr-o singură poruncă: ÑSă iubeşti pe aproapele tău ca pe tine Ónsuţi.î Dar dacă vă muşcaţi şi vă m‚ncaţi unii pe alţii, luaţi seama să nu fiţi nimiciţi unii de alţii.

Zic dar: umblaţi c‚rmuiţi de Duhul, şi nu Ómpliniţi poftele firii păm‚nteşti.

Căci firea păm‚ntească pofteşte Ómpotriva Duhului, şi Duhul Ómpotriva firii păm‚nteşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.

Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege.

Şi faptele firii păm‚nteşti sunt cunoscute, şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfr‚narea, Ónchinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, m‚niile, neÓnţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, Ómbuibările, şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Œmpărăţia lui Dumnezeu.

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, Óndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, bl‚ndeţea, Ónfr‚narea poftelor. Œmpotriva acestor lucruri nu este lege.

Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea păm‚ntească Ómpreună cu patimile şi poftele ei.

Dacă trăim Duhul, să şi umblăm prin Duhul.

Să nu umblăm după o slavă deşartă, Óntăr‚t‚ndu-ne unii pe alţii, şi pizmuindu-ne unii pe alţii.