Book of Genesis, глава 17

C‚nd a fost Avram Ón v‚rstă de nouăzeci şi nouă ani, Domnul i S-a arătat, şi i-a zis: ÑEu sunt Dumnezeul Cel Atotputernic. Umblă Ónaintea Mea, şi fii fără prihană.

Voi face un legăm‚nt Óntre Mine şi tine, şi te voi Ónmulţi nespus de multî.

Avram s-a aruncat cu faţa la păm‚nt; şi Dumnezeu i-a vorbit astfel: ÑIată legăm‚ntul Meu, pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl multor neamuri.

Nu te vei mai numi Avram; ci numele tău va fi Avraam; căci te fac tatăl multor neamuri.

Te voi Ónmulţi nespus de mult; voi face din tine neamuri Óntregi; şi din tine vor ieşi Ómpăraţi.

Voi pune legăm‚ntul Meu Óntre Mine şi tine şi săm‚nţa ta după tine din neam Ón neam; acesta va fi un legăm‚nt veşnic, Ón puterea căruia, Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine.

Ţie, şi seminţei tale după tine, Óţi voi da ţara Ón care locuieşti acum ca străin, şi anume Óţi voi da toată ţara Canaanului Ón stăp‚nire veşnică; şi Eu voi fi Dumnezeul lor.î Dumnezeu a zis lui Avraam: ÑSă păzeşti legăm‚ntul Meu, tu şi săm‚nţa ta după tine, din neam Ón neam.

Acesta este legăm‚ntul Meu pe care să-l păziţi Óntre Mine şi voi, şi săm‚nţa ta după tine: tot ce este de parte bărbătească Óntre voi să fie tăiat Ómprejur.

Să vă tăiaţi Ómprejur Ón carnea prepuţului vostru: şi acesta să fie semnul legăm‚ntului dintre Mine şi voi.

La v‚rsta de opt zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat Ómprejur, neam după neam: fie că este rob născut Ón casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun străin, care nu face parte din neamul tău.

Va trebui tăiat Ómprejur at‚t robul născut Ón casă c‚t şi cel cumpărat cu bani; şi astfel legăm‚ntul Meu să fie Óntărit Ón carnea voastră ca un legăm‚nt veşnic.

Un copil de parte bărbătească netăiat Ómprejur Ón carnea prepuţului lui, să fie nimicit din mijlocul neamului său: a călcat legăm‚ntul Meu.î Dumnezeu a zis lui Avraam: ÑSă nu mai chemi Sarai pe nevasta ta Sarai; ci numele ei să fie Sara.

Eu o voi binecuv‚nta, şi Óţi voi da un fiu din ea; da, o voi binecuv‚nta, şi ea va fi mama unor neamuri Óntregi; chiar Ómpăraţi de noroade vor ieşi din ea.î Avraam s-a aruncat cu faţa la păm‚nt şi a r‚s, căci a zis Ón inima lui: ÑSă i se mai nască oare un fiu unui bărbat de o sută de ani? Şi să mai nască oare Sara la nouăzeci de ani?î Şi Avraam a zis lui Dumnezeu: ÑSă trăiască Ismael Ónaintea Ta!î Dumnezeu a zis: ÑCu adevărat, nevasta ta Sara Óţi va naşte un fiu; şi-i vei pune numele Isaac. Eu voi Óncheia legăm‚ntul Meu cu el, ca un legăm‚nt veşnic pentru săm‚nţa lui după el.

Dar şi cu privire la Ismael te-am ascultat. Iată, Ól voi binecuv‚nta, Ól voi face să crească, şi Ól voi Ónmulţi nespus de mult; doisprezece voievozi va naşte, şi voi face din el un neam mare.

Dar legăm‚ntul meu Ól voi Óncheia cu Isaac, pe care ţi-l va naşte Sara la anul pe vremea aceasta.î C‚nd a isprăvit de vorbit cu el, Dumnezeu S-a Ónălţat de la Avraam.

Avraam a luat pe fiul său Ismael, pe toţi cei ce se născuseră Ón casa lui, şi pe toţi robii cumpăraţi cu bani, adică pe toţi cei de parte bărbătească dintre oamenii din casa lui Avraam, şi le-a tăiat Ómprejur carnea prepuţului, chiar Ón ziua aceea, după porunca, pe care i-o dăduse Dumnezeu.

Avraam era Ón v‚rstă de nouăzeci şi nouă de ani, c‚nd a fost tăiat Ómprejur Ón carnea prepuţului său.

Fiul său Ismael era Ón v‚rstă de treisprezece ani, c‚nd a fost tăiat Ómprejur Ón carnea prepuţului său.

Avraam şi fiul său Ismael au fost tăiaţi Ómprejur chiar Ón ziua aceea.

Şi toţi oamenii din casa lui: robi născuţi Ón casa lui, sau cumpăraţi cu bani de la străini, au fost tăiaţi Ómprejur Ómpreună cu el.