Book of Genesis, глава 25

Avraam a mai luat o nevastă, numită Chetura.

Ea i-a născut pe Zimran, pe Iocşan, pe Medan, pe Madian, pe Işbac şi Şuah.

Iocşan a născut pe Seba şi pe Dedan. Fiii lui Dedan au fost Aşurimii, Letuşimii şi Leumimii. ñ Fiii lui Madian au fost: Efa, Efer, Enoh, Abida şi Eldaa. Toţi aceştia sunt fiii Cheturei.

Avraam a dat lui Isaac toate averile sale.

Dar a dat daruri fiilor ţiitoarelor sale; şi, pe c‚nd era Óncă Ón viaţă, i-a Óndepărtat de l‚ngă fiul său Isaac Ónspre răsărit, Ón ţara Răsăritului.

Iată zilele anilor vieţii lui Avraam: el a trăit o sută şaptezeci şi cinci de ani.

Avraam şi-a dat duhul, şi a murit, după o bătr‚neţe fericită, Ónaintat Ón v‚rstă şi sătul de zile; şi a fost adăugat la poporul său.

Isaac şi Ismael, fiii săi, l-au Óngropat Ón peştera Macpela, Ón ogorul lui Efron, fiul lui Ţohar, Hetitul, care este faţă Ón faţă cu Mamre.

Acesta este ogorul, pe care-l cumpărase Avraam de la fiii lui Het. Acolo au fost Óngropaţi Avraam şi nevasta sa Sara.

După moartea lui Avraam, Dumnezeu a binecuv‚ntat pe fiul său Isaac. El locuia l‚ngă f‚nt‚na ÑLahai-Roi.î Iată spiţa neamului lui Ismael, fiul lui Avraam, pe care-l născuse lui Avraam Egipteanca Agar, roaba Sarei.

Iată numele fiilor lui Ismael, după numele lor, după neamurile lor: Nebaiot, Ónt‚iul născut al lui Ismael; Chedar, Adbeel, Mibsam, Mişma, Duma, Masa; Hadad, Tema, Ietur, Nafiş şi Chedma.

Aceştia sunt fiii lui Ismael; acestea sunt numele lor, după satele şi taberele lor. Ei au fost cei doisprezece voievozi, după neamurile lor.

Şi iată anii vieţii lui Ismael: o sută treizeci şi şapte de ani. El şi-a dat duhul, şi a murit, şi a fost adăugat la poporul său.

Fiii lui au locuit de la Havila p‚nă la Şur, care este Ón faţa Egiptului, cum mergi spre Asiria. El s-a aşezat Ón faţa tuturor fraţilor lui.

Iată spiţa neamului lui Isaac, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac.

Isaac era Ón v‚rstă de patruzeci de ani, c‚nd a luat de nevastă pe Rebeca, fata lui Betuel, Arameul din Padan-Aram, şi sora lui Laban, Arameul.

Isaac s-a rugat Domnului pentru nevasta sa, căci era stearpă; şi Domnul l-a ascultat: nevasta sa Rebeca a rămas Ónsărcinată.

Copiii se băteau Ón p‚ntecele ei; şi ea a zis: ÑDacă-i aşa, pentru ce mai sunt Ónsărcinată?î S-a dus să Óntrebe pe Domnul.

Şi Domnul i-a zis: ÑDouă neamuri sunt Ón p‚ntecele tău, Şi două noroade se vor despărţi la ieşirea din p‚ntecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare dec‚t celălalt. Şi cel mai mare va sluji celui mai mic.î S-au Ómplinit zilele c‚nd avea să nască; şi iată că Ón p‚ntecele ei erau doi gemeni.

Cel dint‚i a ieşit roşu de tot: ca o manta de păr, şi de aceea i-au pus numele Esau.

Apoi a ieşit fratele său, care ţinea cu m‚na de călc‚i pe Esau; şi de aceea i-au pus numele Iacov. Isaac era Ón v‚rstă de şaizeci de ani, c‚nd s-au născut ei.

Băieţii aceştia s-au făcut mari. Esau a ajuns un v‚nător Óndem‚natic, un om care Óşi petrecea vremea mai mult pe c‚mp; dar Iacov era un om liniştit, care stătea acasă Ón corturi.

Isaac iubea pe Esau, pentru că m‚nca din v‚natul lui; Rebeca Ónsă iubea mai mult pe Iacov.

Odată, pe c‚nd fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a Óntors de la c‚mp, rupt de oboseală.

Şi Esau a zis lui Iacov: ÑDă-mi, te rog, să măn‚nc din ciorba aceasta roşiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală.î Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Edom.

Iacov a zis: ÑVinde-mi azi dreptul tău de Ónt‚i născut!î Esau a răspuns: ÑIată-mă, sunt pe moarte; la ce-mi slujeşte dreptul acesta de Ónt‚i născut?î Şi Iacov a zis: ÑJură-mi Ónt‚i.î Esau i-a jurat, şi astfel şi-a v‚ndut dreptul de Ónt‚i născut lui Iacov.

Atunci Iacov a dat lui Esau p‚ine şi ciorbă de linte. El a m‚ncat şi a băut; apoi s-a sculat şi a plecat. Astfel şi-a nesocotit Esau dreptul de Ónt‚i născut.