Book of Genesis, глава 26

Œn ţară a venit o foamete, afară de foametea dint‚i, care fusese pe vremea lui Avraam. Isaac s-a dus la Abimelec, Ómpăratul Filistenilor, la Gherar.

Domnul i S-a arătat, şi i-a zis: ÑNu te pogorÓ Ón Egipt! Răm‚i Ón ţara Ón care Óţi voi spune.

Locuieşte ca străin Ón ţara aceasta; Eu voi fi cu tine, şi te voi binecuv‚nta; căci toate ţinuturile acestea ţi le voi da ţie şi seminţei tale, şi voi ţine jurăm‚ntul pe care l-am făcut tatălui tău Avraam.î Œţi voi Ónmulţi săm‚nţa, ca stelele cerului; voi da seminţei tale toate ţinuturile acestea; şi toate neamurile păm‚ntului vor fi binecuv‚ntate Ón săm‚nţa ta, ca răsplată pentru că Avraam a ascultat de porunca Mea, şi a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile Mele, or‚nduirile Mele, şi legile Mele.î Astfel Isaac a rămas la Gherar.

C‚nd Ói puneau oamenii locului aceluia Óntrebări cu privire la nevasta lui, el zicea: ÑEste sora mea.î Căci Ói era frică să spună că este nevasta sa, ca să nu-l omoare oamenii locului aceluia, fiindcă Rebeca era frumoasă la chip.

Fiindcă şederea lui acolo se lungise, s-a Ónt‚mplat că Abimelec, Ómpăratul Filistenilor, uit‚ndu-se pe fereastră, a văzut pe Isaac juc‚ndu-se cu nevasta sa Rebeca.

Abimelec a trimis să cheme pe Isaac, şi i-a zis: ÑNu mai Óncape Óndoială că e nevasta ta. Cum ai putut zice: ÑE soru-mea?î Isaac i-a răspuns: ÑAm zis aşa, ca să nu mor din pricina ei.î Şi Abimelec a zis: ÑCe ne-ai făcut? Ce uşor s-ar fi putut ca vreunul din norod să se culce cu nevasta ta, şi ne-ai fi făcut vinovaţi.î Atunci Abimelec a dat următoarea poruncă Óntregului norod: ÑCine se va atinge de omul acesta sau de nevasta lui, va fi omor‚t.î Isaac a făcut semănături Ón ţara aceea, şi a str‚ns rod Ónsutit Ón anul acela; căci Domnul l-a binecuv‚ntat.

Astfel omul acesta s-a Ómbogăţit, şi a mers Ómbogăţindu-se din ce Ón ce mai mult, p‚nă ce a ajuns foarte bogat.

Avea cirezi de vite şi turme de oi, şi un mare număr de robi: de aceea Filistenii Ól pizmuiau.

Toate f‚nt‚nile, pe care le săpaseră robii tatălui său, pe vremea tatălui său Avraam, Filistenii le-au astupat şi le-au umplut cu ţăr‚nă.

Şi Abimelec a zis lui Isaac: ÑPleacă de la noi, căci ai ajuns mult mai puternic dec‚t noi.î Isaac a plecat de acolo şi a tăbăr‚t Ón valea Gherar, unde s-a aşezat cu locuinţa.

Isaac a săpat din nou f‚nt‚nile de apă, pe care le săpaseră robii tatălui său Avraam, şi pe care le astupaseră Filistenii, după moartea lui Avraam; şi le-a pus iarăşi aceleaşi nume, pe care le pusese tatăl său.

Robii lui Isaac au mai săpat Ón vale, şi au dat acolo peste o f‚nt‚nă cu apă de izvor.

Păstorii din Gherar s-au certat Ónsă cu păstorii lui Isaac, zic‚nd: ÑApa este a noastră.î Şi a pus f‚nt‚nii numele Esec, pentru că se certaseră cu el.

Apoi au săpat o altă f‚nt‚nă, pentru care iar au făcut g‚lceavă, de aceea a numit-o Sitna.

Pe urmă s-a mutat de acolo, şi a săpat o altă f‚nt‚nă, pentru care nu s-au mai certat; şi a numit-o Rehobot; Ñcăciî, a zis el, ÑDomnul ne-a făcut loc larg, ca să ne putem Óntinde Ón ţară.î De acolo s-a suit la Beer-Şeba.

Domnul i S-a arătat chiar Ón noaptea aceea, şi i-a zis: ÑEu sunt Dumnezeul tatălui tău Avraam; nu te teme, căci Eu sunt cu tine; te voi binecuv‚nta, şi Óţi voi Ónmulţi săm‚nţa, din pricina robului Meu Avraam.î Isaac a zidit acolo un altar, a chemat Numele Domnului, şi şi-a Óntins cortul acolo. Robii lui Isaac au săpat acolo o f‚nt‚nă.

Abimelec a venit din Gherar la el, cu prietenul său Ahuzat, şi cu Picol, căpetenia oştirii lui.

Isaac le-a zis: ÑPentru ce veniţi la mine, voi care mă ur‚ţi şi m-aţi izgonit de la voi?î Ei au răspuns: ÑVedem lămurit că Domnul este cu tine. De aceea zicem: ÑSă fie un jurăm‚nt Óntre noi, Óntre noi şi tine, şi să facem un legăm‚nt cu tine!

Anume, jură că nu ne vei face nici un rău, după cum nici noi nu ne-am atins de tine, ci ţi-am făcut numai bine, şi te-am lăsat să pleci Ón pace. Tu acum eşti binecuv‚ntat de Domnul.î Isaac le-a dat un ospăţ, şi au m‚ncat şi au băut.

S-au sculat dis-de-dimineaţă, şi s-au legat unul cu altul printr-un jurăm‚nt. Isaac i-a lăsat apoi să plece, şi ei l-au părăsit Ón pace.

In aceeaşi zi, nişte robi ai lui Isaac au venit să-i vorbească de f‚nt‚na pe care o săpau, şi i-au zis: ÑAm dat de apă!î Şi el a numit-o Şiba. De aceea s-a pus cetăţii numele Beer-Şeba p‚nă Ón ziua de azi.

La v‚rsta de patruzeci de ani, Esau a luat de neveste pe Iudita, fata Hetitului Beeri, şi pe Basmat, fata Hetitului Elon.

Ele au fost o pricină de mare amărăciune pentru Isaac şi Rebeca.