Book of Genesis, глава 4

Adam s-a Ómpreunat cu nevasta sa Eva; ea a rămas Ónsărcinată, şi a născut pe Cain. Şi a zis: ÑAm căpătat un om cu ajutorul Domnului!î A mai născut şi pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar.

După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de m‚ncare din roadele păm‚ntului.

Abel a adus şi el o jertfă de m‚ncare din oile Ónt‚i născute ale turmei lui şi din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui; dar spre Cain şi spre jertfa lui, n-a privit cu plăcere. Cain s-a m‚niat foarte tare, şi i s-a posomor‚t faţa.

Şi Domnul a zis lui Cain: ÑPentru ce te-ai m‚niat, şi pentru ce ţi s-a posomor‚t faţa?

Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul p‚ndeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăp‚neşti.î Œnsă Cain a zis fratelui său Abel: ÑHaidem să ieşim la c‚mp.î Dar pe c‚nd erau la c‚mp, Cain s-a ridicat Ómpotriva fratelui său Abel, şi l-a omor‚t.

Domnul a zis lui Cain: ÑUnde este fratele tău Abel?î El a răspuns: ÑNu ştiu. Sunt eu păzitorul fratelui meu?î Şi Dumnezeu a zis: ÑCe ai făcut? Glasul s‚ngelui fratelui tău strigă din păm‚nt la Mine.

Acum blestemat eşti tu, izgonit din ogorul acesta, care şi-a deschis gura ca să primească din m‚na ta s‚ngele fratelui tău!

C‚nd vei lucra păm‚ntul, să nu-ţi mai dea bogăţia lui. Pribeag şi fugar să fii pe păm‚nt.î Cain a zis Domnului: ÑPedeapsa mea e prea mare ca s-o pot suferi.

Iată că Tu mă izgoneşti azi de pe faţa păm‚ntului; eu voi trebui să mă ascund de Faţa Ta, şi să fiu pribeag şi fugar pe păm‚nt; şi oricine mă va găsi, mă va omorÓ.î Domnul i-a zis: ÑNicidecum; ci dacă va omorÓ cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de şapte ori.î Şi Domnul a hotăr‚t un semn pentru Cain, ca oricine Ól va găsi, să nu-l omoare.

Apoi, Cain a ieşit din Faţa Domnului, şi a locuit Ón ţara Nod, la răsărit de Eden.

Cain s-a Ómpreunat cu nevasta sa; ea a rămas Ónsărcinată şi a născut pe Enoh. El a Ónceput apoi să zidească o cetate, şi a pus acestei cetăţi numele fiului său Enoh.

Enoh a fost tatăl lui Irad; Irad a fost tatăl lui Mehuiael; Mehuiael a fost tatăl lui Metuşael; şi Metuşael a fost tatăl lui Lameh.

Lameh şi-a luat două neveste: numele uneia era Ada, şi numele celeilalte era Ţila.

Ada a născut pe Iabal: el a fost tatăl celor ce locuiesc Ón corturi şi păzesc vitele.

Numele fratelui său era Iubal: el a fost tatăl tuturor celor ce c‚ntă cu alăuta şi cu cavalul.

Ţila, de partea ei, a născut şi ea pe Tubal-Cain, făuritorul tuturor uneltelor de aramă şi de fier. Sora lui Tubal-Cain era Naama.

Lameh a zis nevestelor sale: ÑAda şi Ţila, ascultaţi glasul meu! Nevestele lui Lameh, ascultaţi cuv‚ntul meu! Am omor‚t un om pentru rana mea, Şi un t‚năr pentru v‚nătăile mele.

Cain va fi răzbunat de şapte ori, Iar Lameh de şaptezeci de ori c‚te şapte.î Adam s-a Ómpreunat iarăşi cu nevasta sa; ea a născut un fiu, şi i-a pus numele Set; Ñcăciî, a zis ea, ÑDumnezeu mi-a dat o altă săm‚nţă Ón locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain.î Lui Set i s-a născut şi lui un fiu, şi i-a pus numele Enos. Atunci au Ónceput oamenii să cheme Numele Domnului.