Book of Genesis, глава 46

Israel a plecat, cu tot ce avea. A ajuns la Beer-Şeba, şi a adus jertfe Dumnezeului tatălui său Isaac.

Dumnezeu a vorbit lui Israel, Óntr-o vedenie noaptea, şi a zis: ÑIacove! Iacove!î Israel a răspuns: ÑIată-mă!î Şi Dumnezeu a zis: ÑEu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău. Nu te teme să te pogori Ón Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare.

Eu Ónsumi Mă voi pogorÓ cu tine Ón Egipt, şi Eu Ónsumi te voi scoate iarăşi de acolo; iar Iosif Óţi va Ónchide ochii.î Iacov a părăsit Beer-Şeba; şi fiii lui Israel au pus pe tatăl lor Iacov, cu copilaşii şi nevestele lor, Ón carele pe care le trimisese Faraon ca să-l ducă.

Şi-au luat şi turmele şi averile, pe care le agonisiseră Ón ţara Canaanului. Şi Iacov s-a dus Ón Egipt, cu toată familia lui.

A luat cu el Ón Egipt pe fiii lui şi pe fiii fiilor lui, pe fiicele lui şi pe fiicele fiilor lui, şi pe toată familia lui.

Iată numele fiilor lui Israel, care au venit Ón Egipt. Iacov şi fiii lui. Œnt‚iul născut al lui Iacov: Ruben.

Fiii lui Ruben: Enoh, Palu, Heţron şi Carmi.

ñ Fiii lui Simeon: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin şi Ţohar; şi Saul, fiu dintr-o femeie Canaanită.

ñ Fiii lui Levi: Gherşon, Chehat, şi Merari. ñ Fiii lui Iuda: Er, Onan, Şela, Pereţ şi Zarah; dar Er şi Onan au murit Ón ţara Canaanului. Fiii lui Pereţ au fost: Heţron şi Hamul. ñ Fiii lui Isahar: Tola, Puva, Iov şi Şimron. ñ Fiii lui Zabulon: Sered, Elon şi Iahleel.

Aceştia sunt fiii, pe care i-a născut lui Iacov Lea Ón Padan-Aram, Ómpreună cu fiica sa Dina. Fiii şi fiicele lui alcătuiau Ón totul treizeci şi trei de inşi.

Fiii lui Gad: Ţifion, Haggi, Şuni, Eţbon, Eri, Arodi şi Areeli. ñ Fiii lui Aşer: Imna, Işva, Işvi şi Beria; şi Serah, sora lor. Şi fiii lui Beria: Heber şi Malchiel.

Aceştia sunt fiii Zilpei, pe care o dăduse Laban fetei sale Lea; pe aceştia i-a născut ea lui Iacov. Œn totul şaisprezece inşi.

Fiii Rahelei, nevasta lui Iacov: Iosif şi Beniamin. ñ Lui Iosif i s-au născut, Ón ţara Egiptului: Manase şi Efraim, pe care i-a născut Asnat fata lui Poti-Fera, preotul lui On. ñ Fiii lui Beniamin; Bela, Becher, Aşbel, Ghera, Naaman, Ehi, Roş, Mupim, Hupim şi Ard.

Aceştia sunt fiii Rahelei, pe care i-a născut lui Iacov. Œn totul patrusprezece inşi.

Fiii lui Dan: Huşim.

Fiii lui Neftali: Iahţeel, Guni, Ieţer şi Şilem.

Aceştia sunt fiii Bilhei, pe care o dăduse Laban fetei sale Rahela; şi pe aceştia i-a născut ea lui Iacov. Œn totul, şapte inşi.

Sufletele care au venit cu Iacov Ón Egipt şi care ieşiseră din el, erau Ón totul şaizeci şi şase, fără să numărăm nevestele fiilor lui Iacov.

Şi Iosif avea doi fii, care i se născuseră Ón Egipt. ñ Toate sufletele din familia lui Iacov, care au venit Ón Egipt, erau Ón număr de şaptezeci.

Iacov a trimis pe Iuda Ónainte la Iosif, ca să-i dea de ştire să-i iasă Ónainte Ón Gosen.

Şi au venit Ón ţinutul Gosen. Iosif şi-a pregătit carul şi s-a suit ca să se ducă Ón Gosen, Ón Ónt‚mpinarea tatălui său Israel. Cum l-a văzut, s-a aruncat pe g‚tul lui, şi a pl‚ns multă vreme pe g‚tul lui.

Israel a zis lui Iosif: ÑAcum pot să mor, fiindcă ţi-am văzut faţa, şi tu tot mai trăieşti.î Iosif a zis fraţilor săi şi familiei tatălui său: ÑMă duc să Ónştiinţez pe Faraon, şi să-i spun: ,Fraţii mei şi familia tatălui meu, care erau Ón ţara Canaan, au venit la mine.

Oamenii aceştia sunt păstori, căci cresc vite; ei şi-au adus oile şi boii, şi tot ce este al lor.î Şi, c‚nd vă va chema Faraon şi vă va Óntreba: ÑCu ce vă Óndeletniciţi?î voi să răspundeţi: ÑRobii tăi au crescut vite, din tinereţea noastră p‚nă acum, at‚t noi c‚t şi părinţii noştri.í Œn felul acesta, veţi locui Ón ţinutul Gosen, căci toţi păstorii sunt o ur‚ciune pentru Egipteni.î