Book of Habakkuk, глава 2

M-am dus la locul meu de strajă, şi stăteam pe turn ca să veghez şi să văd ce are să-mi spună Domnul, şi ce-mi va răspunde la pl‚ngerea mea.

Domnul mi-a răspuns, şi a zis: ÑScrie prorocia, şi sapă-o pe table, ca să se poată citi uşor!

Căci este o prorocie, a cărei vreme este hotăr‚tă, se apropie de Ómplinire, şi nu va minţi; dacă zăboveşte, aşteaptă-o, căci va veni şi se va Ómplini negreşit.

Iată, i s-a Óng‚mfat sufletul, nu este fără prihană Ón el; dar cel neprihănit va trăi prin credinţa lui.

Ca şi cel beat şi semeţ, cel m‚ndru nu stă liniştit; ci Óşi lărgeşte gura ca locuinţa morţilor, este nesăţios ca moartea aşa că pe toate neamurile vrea să le str‚ngă la el, şi toate popoarele le trage la el.

Nu va fi el de batjocura tuturor acestora, de r‚s şi de pomină? Se va zice: ÑVai de cel ce adună ce nu este al lui! P‚nă c‚nd se va Ómpovăra cu datorii?

Nu se vor ridica deodată cei ce te-au Ómprumutat? Nu se vor trezi asupritorii tăi, şi vei ajunge prada lor?

Fiindcă ai jefuit multe neamuri, toată rămăşiţa popoarelor te va jefui, din pricina vărsării s‚ngelui oamenilor, din pricina silniciilor făcute Ón ţară şi Ómpotriva cetăţii tuturor locuitorilor ei.î Vai de cel ce str‚nge c‚ştiguri nelegiuite pentru casa lui, ca să-şi aşeze apoi cuibul Óntr-un loc Ónalt, şi să scape din m‚na nenorocirii!

Ruşinea casei tale ţi-ai croit, nimicind o mulţime de popoare, şi Ómpotriva ta Ónsuţi ai păcătuit.

Căci piatra din mijlocul zidului strigă, şi lemnul care leagă grinda Ói răspunde.

Vai de cel ce zideşte o cetate cu s‚nge, care Óntemeiază o cetate cu nelegiuire!

Iată, c‚nd Domnul oştirilor a hotăr‚t lucrul acesta, popoarele se ostenesc pentru foc, şi neamurile se trudesc degeaba.

Căci păm‚ntul va fi plin de cunoştinţa slavei Domnului, ca fundul mării de apele care-l acoperă.

Vai de cel ce dă aproapelui său să bea, vai de tine care Ói torni băutură spumoasă şi-l ameţeşti, ca să-i vezi goliciunea!

Te vei sătura de ruşine Ón loc de slavă; bea şi tu, şi dezveleşte-te! Œţi va veni şi ţie r‚ndul să iei paharul din dreapta Domnului, şi va veni ruşinea peste slava ta.

Căci silniciile făcute Ómpotriva Libanului vor cădea asupra ta, şi pustiirile fiarelor te vor Óngrozi, pentru vărsarea s‚ngelui oamenilor, şi silniciile făcute Ón ţară, Ómpotriva cetăţii şi Ómpotriva tuturor locuitorilor ei.

La ce ar putea folosi un chip cioplit, pe care-l ciopleşte lucrătorul? La ce ar putea folosi un chip turnat, care Ónvaţă pe oameni minciuni, pentru ca lucrătorul care l-a făcut să-şi pună Óncrederea Ón el, pe c‚nd el făureşte numai nişte idoli muţi?

Vai de cel ce zice lemnului: ÑScoală-teî, şi unei pietre mute: ÑTrezeşte-teî! Poate ea să dea Ónvăţătură? Iată că este Ómpodobită cu aur şi argint, dar Ón ea nu este un duh care s-o Ónsufleţească.

Domnul Ónsă este Ón Templul Lui cel sf‚nt. Tot păm‚ntul să tacă Ónaintea Lui!