Book of Isaiah, глава 11

Apoi o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai, şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui.

Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de Ónţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.

Plăcerea lui va fi frica de Domnul; nu va judeca după Ónfăţişare, nici nu va hotărÓ după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate, şi va hotărÓ cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării; va lovi păm‚ntul cu toiagul cuv‚ntului Lui, şi cu suflarea buzelor Lui va omorÓ pe cel rău.

Neprihănirea va fi br‚ul coapselor Sale, şi credincioşia br‚ul mijlocului Său.

Atunci lupul va locui Ómpreună cu mielul, şi pardosul se va culca Ómpreună cu iedul; viţelul, puiul de leu, şi vitele Óngrăşate, vor fi Ómpreună, şi le va m‚na un copilaş; vaca şi ursoaica vor paşte la un loc, şi puii lor se vor culca Ómpreună. Leul va m‚nca paie ca boul, pruncul de ţ‚ţă se va juca la gura bortei năp‚rcii, şi copilul Ónţărcat va băga m‚na Ón vizuina basilicului.

Nu se va face nici un rău şi nici o pagubă pe tot muntele Meu cel sf‚nt; căci păm‚ntul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l acoperă.

Œn ziua aceea, Vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare; neamurile se vor Óntoarce la El, şi slava va fi locuinţa Lui.

Œn acelaşi timp, Domnul Œşi va Óntinde m‚na a doua oară, ca să răscumpere rămăşiţa poporului Său, risipit Ón Asiria şi Ón Egipt, Ón Patros şi Ón Etiopia, la Elam, la Şinear şi la Hamat, şi Ón ostroavele mării.

El va Ónălţa un steag pentru neamuri, va str‚nge pe surghiuniţii lui Israel, şi va aduna pe cei risipiţi ai lui Iuda, de la cele patru capete ale păm‚ntului.

Pizma lui Efraim va Ónceta, şi vrăjmaşii lui Iuda vor fi nimiciţi; Efraim nu va mai fi gelos pe Iuda, şi Iuda nu va mai fi vrăjmaş lui Efraim, ci vor zbura pe umărul Filistenilor la apus, şi vor jefui Ómpreună pe fiii Răsăritului. Edom şi Moab vor fi prada m‚inilor lor, şi fiii lui Amon le vor fi supuşi.

Domnul va seca limba mării Egiptului, Œşi va ridica m‚na asupra R‚ului Ón m‚nia Lui, Ól va Ómpărţi Ón şapte p‚raie, aşa că Ól vor putea trece Óncălţaţi.

Şi va fi un drum pentru rămăşiţa poporului Său, care va mai răm‚ne Ón Asiria, cum a fost pentru Israel, Ón ziua c‚nd a ieşit din ţara Egiptului.