Book of Isaiah, глава 2

Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoţ, asupra lui Iuda şi asupra Ierusalimului.

Se va Ónt‚mpla Ón scurgerea vremurilor, că muntele Casei Domnului va fi Óntemeiat ca cel mai Ónalt munte; se va Ónălţa deasupra dealurilor, şi toate neamurile se vor Óngrămădi spre el.

Popoarele se vor duce cu grămada la el, şi vor zice: ÑVeniţi, să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne Ónveţe căile Lui, şi să umblăm pe cărările Lui.î Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim cuv‚ntul Domnului.

El va fi Judecătorul neamurilor, El va hotărÓ Óntre un mare număr de popoare; aşa Ónc‚t din săbiile lor Óşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare: nici un popor nu va mai scoate sabia Ómpotriva altuia, şi nu vor mai Ónvăţa războiul.

ÑVeniţi, casă a lui Iacov, să umblăm Ón lumina Domnului!î Căci ai părăsit pe poporul Tău, pe casa lui Iacov, pentru că sunt plini de idolii Răsăritului, şi dedaţi la vrăjitorie ca Filistenii, şi se unesc cu fiii străinilor.

Ţara lor este plină de argint şi de aur, şi comorile lor n-au sf‚rşit; ţara este plină de cai, şi carele lor sunt fără număr.

Dar ţara lor este plină şi de idoli, căci se Ónchină Ónaintea lucrării m‚inilor lor, Ónaintea lucrurilor făcute de degetele lor.

De aceea cei mici vor fi cobor‚ţi, şi cei mari vor fi smeriţi: nu-i vei ierta.

ÑIntră Ón st‚nci, şi ascunde-te Ón ţăr‚nă, de frica Domnului şi de strălucirea măreţiei Lui!î Omul va trebui să-şi plece Ón jos privirea semeaţă şi Óng‚mfarea lui va fi smerită: numai Domnul va fi Ónălţat Ón ziua aceea.

Căci este o zi a Domnului oştirilor Ómpotriva oricărui om m‚ndru şi trufaş, Ómpotriva oricui se Ónalţă, ca să fie plecat: Ómpotriva tuturor cedrilor Ónalţi şi falnici ai Libanului, şi Ómpotriva tuturor stejarilor Basanului; Ómpotriva tuturor munţilor Ónalţi, şi Ómpotriva tuturor dealurilor falnice; Ómpotriva tuturor turnurilor Ónalte, şi Ómpotriva tuturor zidurilor Óntărite; Ómpotriva tuturor corăbiilor din Tarsis, şi Ómpotriva tuturor lucrurilor plăcute la vedere.

M‚ndria omului va fi smerită, şi trufia oamenilor va fi plecată; numai Domnul va fi Ónălţat Ón ziua aceea.

Toţi idolii vor pieri.

Oamenii vor intra Ón peşterile st‚ncilor şi Ón crăpăturile păm‚ntului, de frica Domnului şi de strălucirea măreţiei Lui, c‚nd Se va scula să Óngrozească păm‚ntul.

Œn ziua aceea, oamenii Óşi vor arunca idolii de argint şi idolii de aur pe care şi-i făcuseră, ca să se Ónchine la ei, Ói vor arunca la şobolani şi la lilieci; şi vor intra Ón găurile st‚ncilor, şi Ón crăpăturile pietrelor, de frica Domnului şi de strălucirea măreţiei Lui, c‚nd Se va scula să Óngrozească păm‚ntul.

Nu vă mai Óncredeţi dar Ón om, Ón ale cărui nări nu este dec‚t suflare: căci ce preţ are el?