Book of Isaiah, глава 28

Vai de cununa Óng‚mfată a beţivilor lui Efraim, de floarea veştejită, care este strălucirea podoabei sale, pe culmea văii mănoase a celor ce se Ómbată!

Iată că vine de la Domnul, un om tare şi puternic, ca o furtună de piatră, ca o vijelie nimicitoare, ca o rupere de nori cu mari şuvoaie de ape, care o doboară cu putere la păm‚nt.

Va fi călcată Ón picioare, cununa Óng‚mfată a beţivilor lui Efraim; şi floarea veştejită, care este strălucirea podoabei ei, pe culmea văii mănoase, va fi ca o smochină timpurie care se vede Ónainte de culesul roadelor şi pe care, abia o iei Ón m‚nă, şi Óndată o şi Ónghiţi.

Œn ziua aceea, Domnul oştirilor va fi o cunună strălucitoare şi o podoabă măreaţă pentru rămăşiţa poporului, sau: un duh de dreptate pentru cel ce stă pe scaunul de judecată, şi o putere pentru cei ce dau pe vrăjmaş Ónapoi p‚nă la porţile lui.

Dar şi ei, se clatină de vin, şi băuturile tari Ói ameţesc; preoţi şi prooroci sunt Ómbătaţi de băuturi tari, sunt stăp‚niţi de vin, au ameţeli din pricina băuturilor tari; se clatină c‚nd prorocesc, se poticnesc c‚nd judecă.

Toate mesele sunt pline de vărsături murdare, şi nu mai este nici un loc curat. ñ Ei zic: ÑPe cine vrea el să Ónveţe Ónţelepciunea? Cui vrea să dea Ónvăţături? Unor copii Ónţărcaţi de cur‚nd, luaţi de la ţ‚ţă?

Căci dă Ónvăţătură peste Ónvăţătură, Ónvăţătură peste Ónvăţătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puţin aici, puţin acolo.î ñ Ei bine! Prin nişte oameni cu buze b‚lb‚itoare şi cu vorbirea străină va vorbi poporului acestuia Domnul.

El Ói zicea: ÑIată odihna; lăsaţi pe cel ostenit să se odihnească; iată locul de odihnă!î Dar ei n-au vrut să asculte, şi pentru ei cuv‚ntul Domnului va fi: ÑŒnvăţătură peste Ónvăţătură, Ónvăţătură peste Ónvăţătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puţin aici, puţin acoloî, ca merg‚nd, să cadă pe spate şi să se zdrobească, să dea Ón laţ şi să fie prinşi.

De aceea ascultaţi Cuv‚ntul Domnului, batjocoritorilor, care stăp‚niţi peste poporul acesta din Ierusalim!

Pentru că ziceţi: ÑNoi am făcut un legăm‚nt cu moartea, am făcut o Ónvoială cu locuinţa morţilor: c‚nd va trece urgia apelor năvălitoare, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul şi ca adăpost minciuna!î de aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ÑIată, pun ca temelie Ón Sion o piatră, o piatră Óncercată, o piatră de preţ, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică; cel ce o va lua ca sprijin, nu se va grăbi să fugă.

Voi face din neprihănire o lege, şi din dreptate o cumpănă; şi grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului, şi apele vor Óneca adăpostul minciunii.

Aşa că legăm‚ntul vostru cu moartea va fi nimicit, şi Ónvoiala voastră cu locuinţa morţilor nu va dăinui. C‚nd va trece urgia apelor năvălitoare, veţi fi striviţi de ea.

Ori de c‚te ori va trece, vă va apuca; căci va trece Ón toate dimineţile, zi şi noapte, şi numai vuietul ei vă va Óngrozi.î Patul va fi prea scurt, ca să te Óntinzi Ón el, şi Ónvelitoarea prea Óngustă, ca să te Ónveleşti cu ea.

Căci Domnul Se va scula ca la muntele Peraţim, şi Se va m‚nia ca Ón valea Gabaonului, ca să-Şi facă lucrarea, lucrarea Lui ciudată, ca să-Şi Ómplinească lucrul, lucrul Lui nemaiauzit.

Acum, nu batjocoriţi, ca nu cumva să vi se str‚ngă mai tare legăturile; căci am aflat de la Domnul, Dumnezeul oştirilor, că nimicirea Óntregii ţări este hotăr‚tă.

ÑPlecaţi-vă urechea, şi ascultaţi glasul meu! Fiţi cu luare aminte, şi ascultaţi cuv‚ntul meu!

Cel ce ară pentru semănătură, ară oare necontenit? Necontenit Óşi brăzdează şi Óşi grăpează el păm‚ntul?

Oare după ce a netezit faţa păm‚ntului, nu aruncă el măzăriche şi seamănă chimen? Nu pune el gr‚ul Ón r‚nduri, orzul Óntr-un loc deosebit, şi alacul pe margini?

Dumnezeul lui l-a Ónvăţat să facă aşa, El i-a dat aceste Ónvăţături.

Măzărichea nu se treieră cu leasa, şi roata carului nu trece peste chimen; ci măzărichea se bate cu băţul, şi chimenul cu nuiaua.

Gr‚ul se bate, dar nu se bate necontenit; Ómpingi peste el roata carului şi caii, dar nu-l sfăr‚mi.

Şi lucrul acesta vine de la Domnul oştirilor; minunat este planul Lui, şi mare este Ónţelepciunea Lui.î