Book of Isaiah, глава 3

Domnul, Dumnezeul oştirilor, va lua din Ierusalim şi din Iuda orice sprijin şi orice mijloc de trai, orice izvor de p‚ine, şi orice izvor de apă, pe viteaz şi pe omul de război, pe judecător şi pe prooroc, pe ghicitor şi pe bătr‚n, pe căpetenia peste cincizeci şi pe dregător, pe sfetnic, pe meşteşugarul ales şi pe vrăjitorul iscusit.

ÑLe voi da băieţi drept căpetenii, ñ zice Domnul, ñ şi nişte copii vor stăp‚ni peste ei.î Oamenii se vor asupri unii pe alţii, unul va apăsa pe celălalt, fiecare pe aproapele lui, t‚nărul va lovi pe cel bătr‚n, şi omul de nimic pe cel pus Ón cinste.

Vor merge p‚nă acolo Ónc‚t unul va apuca pe fratele său Ón casa părintească, şi-i va zice: ÑTu ai o haină, fii căpetenia noastră! Ia dăr‚măturile acestea sub m‚na ta!î Dar Ón aceeaşi zi el va răspunde: ÑNu pot să fiu doctor, căci Ón casa mea nu este nici p‚ine nici haină: nu mă puneţi căpetenie peste popor.î Se clatină Ierusalimul, se prăbuşeşte Iuda, pentru că vorbele şi faptele lor sunt Óndreptate Ómpotriva Domnului, Ónfrunt‚nd privirile Lui măreţe.

Œnfăţişarea feţei lor mărturiseşte Ómpotriva lor, şi, ca Sodomiţii, Óşi dau pe faţă nelegiuirea, fără s-o ascundă. Vai de sufletul lor, căci Óşi pregătesc rele!

Bine de cel neprihănit! Lui Ói va merge bine, căci se va bucura de rodul faptelor lui.

Vai de cel rău! Lui Ói va merge rău, căci va culege rodul faptelor lui.

Poporul meu este asuprit de nişte copii, şi-l stăp‚nesc nişte femei! Poporul meu, c‚rmuitorii tăi te duc Ón rătăcire, şi pustiesc calea pe care umbli!

Domnul Se Ónfăţişează la judecată, stă Ón picioare ca să judece popoarele.

Domnul intră la judecată cu bătr‚nii poporului Său şi cu mai marii lui: ÑVoi aţi m‚ncat via! Prada luată de la sărac este Ón casele voastre!

Cu ce drept călcaţi voi Ón picioare pe poporul Meu, şi apăsaţi pe săraci?î zice Domnul, Dumnezeul oştirilor.

Domnul zice: ÑPentru că fiicele Sionului sunt m‚ndre, şi umblă cu g‚tul Óntins şi cu priviri pofticioase, pentru că păşesc mărunţel, şi zornăiesc cu verigile de la picior, ñ Domnul va pleşuvi creştetul capului fiicelor Sionului, Domnul le va descoperi ruşineaî.

Œn ziua aceea, Domnul va scoate verigile care le slujesc ca podoabă la picioare, şi sorişorii şi lunişoarele, cerceii, brăţările şi mahramele; legăturile de pe cap, lănţişoarele de la picioare şi br‚urile, cutiile cu mirosuri şi băierile desc‚ntate; inelele şi verigele de la nas; hainele de sărbătoare şi cămăşile cele largi, mantiile şi pungile; oglinzile şi cămăşile subţiri, turbanele şi mahramele uşoare.

Şi atunci Ón loc de miros plăcut va fi putoare; Ón loc de br‚u, o funie; Ón loc de păr Óncreţit, un cap pleşuv, Ón loc de mantie largă, un sac str‚mt; un semn de Ónfierare, Ón loc de frumuseţe.

Bărbaţii tăi vor cădea ucişi de sabie şi vitejii tăi Ón luptă.

Porţile fiicei Sionului vor geme şi se vor jeli; şi ea va şedea despuiată pe păm‚nt.