Book of Isaiah, глава 43

ÑAcum, aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut, Iacove, şi Cel ce te-a Óntocmit, Israele!î Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu.î Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi r‚urile nu te vor Óneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde.

Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Sf‚ntul lui Israel, M‚ntuitorul tău! Eu dau Egiptul ca preţ pentru răscumpărarea ta, Etiopia şi Saba Ón locul tău.

De aceea, pentru că ai preţ Ón ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc, dau oameni pentru tine, şi popoare pentru viaţa ta.

Nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine, Eu voi aduce Ónapoi neamul tău de la răsărit, şi te voi str‚nge de la apus.

Voi zice miază noaptei: ,Dă Óncoace!í şi miazăzilei: ,Nu oprií, ci adu-Mi fiii din ţările depărtate şi fiicele de la marginea păm‚ntului: pe toţi cei ce poartă Numele Meu şi pe care i-am făcut spre slava Mea, pe care i-am Óntocmit şi i-am alcătuit.î ÑScoate afară poporul cel orb, care totuşi are ochi, şi surzii, care totuşi au urechi.

Să se str‚ngă toate neamurile şi să se adune popoarele! Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? Care dintre ei ne-au făcut cele dint‚i proorocii? Să-şi aducă martorii şi să-şi dovedească dreptatea, ca să asculte oamenii şi să zică: ,Adevărat!î ñ ÑVoi sunteţi martorii Mei ñ ,zice Domnul, ñ voi şi Robul Meu pe care L-am ales, ca să ştiţi, ca să Mă credeţi şi să Ónţelegeţi că Eu sunt: Ónainte de Mine n-a fost făcut nici un Dumnezeu, şi după Mine nu va fi, Eu, Eu sunt Domnul, şi afară de Mine nu este nici un M‚ntuitor!

Eu am vestit, am m‚ntuit, am prorocit, nu sunt străin Óntre voi; voi Œmi sunteţi martori ñ ,zice Domnul, ñ că Eu sunt Dumnezeu.

Eu sunt de la Ónceput, şi nimeni nu izbăveşte din m‚na Mea; c‚nd lucrez Eu, cine se poate Ómpotrivi?î ÑAşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul vostru, Sf‚ntul lui Israel: ,Din pricina voastră, trimit pe vrăjmaş Ómpotriva Babilonului, şi pogor pe toţi fugarii, chiar şi pe Haldei, pe corăbiile cu care se făleau.

Eu sunt Domnul, Sf‚ntul vostru, Făcătorul lui Israel, Œmpăratul vostru.î Aşa vorbeşte Domnul, care a croit un drum pe mare, şi o cărare pe apele cele puternice, care a scos care şi cai, o oştire şi războinici viteji, culcaţi deodată Ómpreună, ca să nu se mai scoale, nimiciţi, şi stinşi ca un muc de lum‚nare: ÑNu vă mai g‚ndiţi la ce a fost mai Ónainte, şi nu vă mai uitaţi la cele vechi!

Iată, voi face ceva nou, şi-i gata să se Ónt‚mple: să nu-l cunoaşteţi voi oare? Voi face un drum prin pustie, şi r‚uri Ón locuri secetoase.

Fiarele c‚mpului Mă vor slăvi, şacalii şi struţii, pentru că voi da ape Ón pustie, şi r‚uri Ón locuri secetoase, ca să adap pe poporul Meu, pe poporul Meu cel ales, poporul pe care Mi l-am alcătuit, ca să vestească laudele Mele.î ÑŞi tu nu M-ai chemat, Iacove, căci te-ai obosit de Mine, Israele!

Nu Mi-ai adus oile tale ca ardere de tot, şi nu M-ai cinstit cu jertfele tale. Nu te-am chinuit cu daruri de m‚ncare, pe care trebuia să Mi le aduci; şi nu te-am obosit cu jertfe de tăm‚ie.

Nu Mi-ai cumpărat trestie mirositoare cu argint, şi nu M-ai săturat cu grăsimea jertfelor tale: dar tu M-ai chinuit cu păcatele tale, şi M-ai obosit cu nelegiuirile tale.

Eu, Eu Óţi şterg fărădelegile, pentru Mine, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale.

Adu-Mi aminte, să ne judecăm Ómpreună, vorbeşte tu Ónsuţi, ca să-ţi scoţi dreptatea.

Cel dint‚i tată al tău a păcătuit, şi Ónvăţătorii tăi s-au răzvrătit Ómpotriva Mea.

De aceea am socotit ca nişte p‚ngăriţi pe căpeteniile sf‚ntului locaş, am dat pierzării pe Iacov, şi batjocorii pe Israel.î