Book of Isaiah, глава 52

ÑTrezeşte-te, trezeşte-te! Ómbracă-te Ón podoaba ta, Sioane! Pune-ţi hainele de sărbătoare, Ierusalime, cetate sf‚ntă! Căci nu va mai intra Ón tine nici un om netăiat Ómprejur sau necurat.

Scutură-ţi ţăr‚na de pe tine, scoală-te, şi şezi Ón capul oaselor, Ierusalime! Dezleagă-ţi legăturile de la g‚t, fiică, roabă a Sionului!

Căci aşa vorbeşte Domnul: ,Fără plată aţi fost v‚nduţi, şi nu veţi fi răscumpăraţi cu preţ de argint.í Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Odinioară poporul Meu s-a pogor‚t să locuiască pentru o vreme Ón Egipt; apoi Asirianul l-a asuprit fără temei.

Şi acum, ce am să fac aici ñ zice Domnul ñ c‚nd poporul Meu a fost luat pe nimic?î ÑAsupritorii lui strigă de bucurie ñ zice Domnul ñ şi c‚t e ziulica de mare este batjocorit Numele Meu.

De aceea poporul Meu va cunoaşte Numele Meu; de aceea va şti, Ón ziua aceea, că Eu vorbesc şi zic: ,Iată-Mă!í Ce frumoase sunt pe munţi, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte m‚ntuirea! Picioarele celui ce zice Sionului: ,Dumnezeul tău Ómpărăţeşte!î ÑIată, glasul străjerilor tăi răsună; ei Ónalţă glasul, şi strigă toţi de veselie; căci văd cu ochii lor cum Se Óntoarce Domnul Ón Sion.

Izbucniţi cu toate Ón strigăte de bucurie, dăr‚mături ale Ierusalimului! Căci Domnul m‚ng‚ie pe poporul Său, şi răscumpără Ierusalimul.

Domnul Œşi descoperă braţul Său cel sf‚nt, Ónaintea tuturor neamurilor; şi toate marginile păm‚ntului vor vedea m‚ntuirea Dumnezeului nostru.î ÑPlecaţi, plecaţi, ieşiţi din Babilon! Nu vă atingeţi de nimic necurat! Ieşiţi din mijlocul lui! Curăţiţi-vă, cei ce purtaţi vasele Domnului!

Nu ieşiţi cu grabă, nu plecaţi Ón fugă; căci Domnul vă va ieşi Ónainte şi Dumnezeul lui Israel vă va tăia calea.î Iată, Robul Meu va propăşi; Se va sui, Se va ridica, Se va Ónălţa foarte sus.

După cum pentru mulţi a fost o pricină de groază ñ at‚t de schimonosită Œi era faţa, şi at‚t de mult se deosebea Ónfăţişarea Lui de a fiilor oamenilor ñ tot aşa, pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie; Ónaintea Lui Ómpăraţii vor Ónchide gura, căci vor vedea ce nu li se mai istorisise, şi vor auzi ce nu mai auziseră.