Book of Isaiah, глава 58

ÑStrigă Ón gura mare, nu te opri! Œnalţă-ţi glasul ca o tr‚mbiţă, şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei!

Œn toate zilele Mă Óntreabă, şi vor să afle căile Mele, ca un neam, care ar fi Ónfăptuit neprihănirea, şi n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Œmi cer hotăr‚ri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. ñ ,La ce ne foloseşte să postimí ñ zic ei ñ ,dacă Tu nu vezi? ,La ce să ne chinuim sufletul, dacă Tu nu ţii seama de lucrul acesta?í ñ ,Pentru că, zice Domnul, Ón ziua postului vostru, vă lăsaţi Ón voia pornirilor voastre, şi asupriţi pe simbriaşii voştri.

Iată, postiţi ca să vă ciorovăiţi şi să vă certaţi, ca să bateţi răutăcios cu pumnul; nu postiţi cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus.

Oare aceasta este postul plăcut Mie: să-şi chinuiască omul sufletul o zi? Să-şi plece capul ca un pipirig, şi să se culce pe sac şi cenuşă? Acesta numeşti tu post şi zi plăcută Domnului?

Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi, şi rupe orice fel de jug; Ómparte-ţi p‚inea cu cel flăm‚nd, şi adu Ón casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu Óntoarce spatele semenului tău.

Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va Óncolţi repede; neprihănirea ta Óţi va merge Ónainte, şi slava Domnului te va Ónsoţi.

Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice: ,Iată-Mă!í Dacă vei Óndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară, dacă vei da m‚ncarea ta celui flăm‚nd, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste Óntunecime, şi Óntunericul tău va fi ca ziua Ón amiaza mare!

Domnul te va călăuzi neÓncetat, Óţi va sătura sufletul chiar Ón locuri fără apă, şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.

Ai tăi vor zidi iarăşi pe dăr‚măturile de mai Ónainte, vei ridica din nou temeliile străbune; vei fi numit ,Dregător de spărturií, ,Cel ce drege drumurile, şi face ţara cu putinţă de locuit.í Dacă Óţi vei opri piciorul Ón ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale Ón ziua Mea cea sf‚ntă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-l vei cinsti, neurm‚nd căile tale, neÓndeletnicindu-te cu treburile tale şi neded‚ndu-te la flecării, atunci te vei putea desfăta Ón Domnul, şi Eu te voi sui pe Ónălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov; căci gura Domnului a vorbit.î