The Gospel According to John, глава 2

A treia zi s-a făcut o nuntă Ón Cana din Galilea. Mama lui Isus era acolo.

Şi la nuntă a fost chemat şi Isus cu ucenicii Lui.

C‚nd s-a isprăvit vinul, mama lui Isus I-a zis: ÑNu mai au vin.î Isus i-a răspuns: ÑFemeie, ce am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit Óncă ceasul.î Mama lui a zis slugilor: ÑSă faceţi orice vă va ziceî.

Şi acolo erau şase vase de piatră, puse după obiceiul de curăţire al Iudeilor; şi Ón fiecare vas Óncăpeau c‚te două sau trei vedre.

Isus le-a zis: ÑUmpleţi vasele acestea cu apăî. Şi le-au umplut p‚nă sus.

ÑScoateţi acumî, le-a zis El, şi Ñaduceţi nunului.î Şi i-au adus: Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, ñ el nu ştia de unde vine vinul acesta (slugile Ónsă, care scoseseră apa, ştiau), ñ a chemat pe mire, şi i-a zis: ÑOrice om pune la masă Ónt‚i vinul cel bun; şi, după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puţin bun; dar tu ai ţinut vinul cel bun p‚nă acum.î Acest Ónceput al semnelor Lui l-a făcut Isus Ón Cana din Galilea. El Şi-a arătat slava Sa, şi ucenicii Lui au crezut Ón El.

După aceea, S-a pogor‚t la Capernaum, Ómpreună cu mama, fraţii şi ucenicii Lui; şi acolo n-au rămas multe zile.

Paştele Iudeilor erau aproape; şi Isus S-a suit la Ierusalim.

Œn Templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi şi porumbei, şi pe schimbătorii de bani şez‚nd jos.

A făcut un bici de ştreanguri, şi i-a scos pe toţi afară din Templu, Ómpreună cu oile şi boii; a vărsat banii schimbătorilor, şi le-a răsturnat mesele.

Şi a zis celor ce vindeau porumbei: ÑRidicaţi acestea de aici, şi nu faceţi din casa Tatălui Meu o casă de negustorie.î Ucenicii Lui şi-au adus aminte că este scris: ÑR‚vna pentru casa Ta Mă măn‚ncă pe Mine.î Iudeii au luat cuv‚ntul, şi I-au zis: ÑPrin ce semn ne arăţi că ai putere să faci astfel de lucruri?î Drept răspuns, Isus le-a zis: ÑStricaţi Templul acesta, şi Ón trei zile Ól voi ridica.î Iudeii au zis: ÑAu trebuit patruzeci şi şase de ani, ca să se zidească Templul acesta, şi Tu Ól vei ridica Ón trei zile?î Dar El le vorbea despre Templul trupului Său.

Tocmai de aceea, c‚nd a Ónviat din morţi, ucenicii Lui şi-au adus aminte că le spusese vorbele acestea; şi au crezut Scriptura şi cuvintele pe care le spusese Isus.

Pe c‚nd era Isus Ón Ierusalim, la praznicul Paştelor, mulţi au crezut Ón Numele Lui; căci vedeau semnele pe care le făcea.

Dar Isus nu Se Óncredea Ón ei, pentru că Ói cunoştea pe toţi.

Şi n-avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre nici un om, fiindcă El Ónsuşi ştia ce este Ón om.