The Gospel According to John, глава 5

După aceea era un praznic al Iudeilor; şi Isus S-a suit la Ierusalim.

Œn Ierusalim, l‚ngă Poarta Oilor, este o scăldătoare, numită Ón evreieşte Betesda, care are cinci pridvoare.

Œn pridvoarele acestea zăceau o mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, care aşteptau mişcarea apei.

Căci un Ónger al Domnului se pogora, din c‚nd Ón c‚nd, Ón scăldătoare, şi tulbura apa. Şi cel dint‚i, care se pogora Ón ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut.

Acolo se afla un om bolnav de treizeci şi opt de ani.

Isus, c‚nd l-a văzut zăc‚nd, şi, fiindcă ştia că este bolnav de multă vreme, i-a zis: ÑVrei să te faci sănătos?î ÑDoamneî, I-a răspuns bolnavul, Ñn-am pe nimeni să mă bage Ón scăldătoare c‚nd se tulbură apa; şi, p‚nă să mă duc eu, se pogoară altul Ónaintea mea.

ÑScoală-teî, i-a zis Isus, Ñridică-ţi patul şi umblă.î Œndată omul acela s-a făcut sănătos, şi-a luat patul, şi umbla. Ziua aceea era o zi de Sabat.

Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: ÑEste ziua Sabatului; nu-ţi este Óngăduit să-ţi ridici patulî.

El le-a răspuns: ÑCel ce m-a făcut sănătos, mi-a zis: ,Ridică-ţi patul, şi umblă.î Ei l-au Óntrebat: ÑCine este omul acela, care ţi-a zis: ,Ridică-ţi patul, şi umblă.î Dar cel vindecat nu ştia cine este: căci Isus se făcuse nevăzut din norodul care era Ón locul acela.

După aceea, Isus l-a găsit Ón Templu, şi i-a zis: ÑIată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se Ónt‚mple ceva mai rău.î Omul acela s-a dus, şi a spus Iudeilor că Isus este Acela care-l făcuse sănătos.

Din pricina aceasta, Iudeii au Ónceput să urmărească pe Isus, şi căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri Ón ziua Sabatului.

Dar Isus le-a răspuns: ÑTatăl Meu lucrează p‚nă acum; şi Eu de asemenea lucrez.î Tocmai de aceea căutau şi mai mult Iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua Sabatului, dar şi pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său, şi Se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu.

Isus a luat din nou cuv‚ntul, şi le-a zis: ÑAdevărat, adevărat vă spun, că, Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face dec‚t ce vede pe Tatăl făc‚nd; şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul Óntocmai.

Căci Tatăl iubeşte pe Fiul, şi-I arată tot ce face; şi-I va arăta lucrări mai mari dec‚t acestea, ca voi să vă minunaţi.

Œn adevăr, după cum Tatăl Ónvie morţii, şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă cui vrea.

Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toţi să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinsteşte pe Fiul, nu cinsteşte pe Tatăl, care L-a trimis.

Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, şi crede Ón Cel ce M-a trimis, are viaţa veşnică, şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.

Adevărat, adevărat vă spun, că vine ceasul, şi acum a şi venit, c‚nd cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, şi cei ce-l vor asculta, vor Ónvia.

Căci, după cum Tatăl are viaţa Ón Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa Ón Sine.

Şi I-a dat putere să judece, Óntruc‚t este Fiu al omului.

Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul c‚nd toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor Ónvia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor Ónvia pentru judecată.

Eu nu pot face nimic de la Mine Ónsumi: judec după cum aud; şi judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis.

Dacă Eu mărturisesc despre Mine Ónsumi, mărturia Mea nu este adevărată.

Este un Altul, care mărturiseşte despre mine; şi ştiu că mărturisirea, pe care o face El despre Mine, este adevărată.

Voi aţi trimis la Ioan, şi el a mărturisit pentru adevăr.

Nu că mărturia, pe care o primesc Eu, vine de la un om; dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiţi m‚ntuiţi.

Ioan era lumina, care este aprinsă şi luminează, şi voi aţi vrut să vă Ónveseliţi c‚tăva vreme la lumina lui.

Dar Eu am o mărturie mai mare dec‚t a lui Ioan; căci lucrările, pe care Mi le-a dat Tatăl să le săv‚rşesc, tocmai lucrările acestea, pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis.

Şi Tatăl, care M-a trimis, a mărturisit El Ónsuşi despre Mine. Voi nu I-aţi auzit niciodată glasul, nu I-aţi văzut deloc faţa; şi Cuv‚ntul Lui nu răm‚ne Ón voi, pentru că nu credeţi Ón Acela, pe care L-a trimis El.

Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că Ón ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.

Şi nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa!

Eu nu umblu după slava care vine de la oameni.

Dar ştiu că n-aveţi Ón voi dragoste de Dumnezeu.

Eu am venit Ón Numele Tatălui Meu, şi nu Mă primiţi; dacă va veni un altul, Ón numele lui Ónsuşi, pe acela Ól veţi primi.

Cum puteţi crede voi, care umblaţi după slava, pe care v-o daţi unii altora, şi nu căutaţi slava care vine de la singurul Dumnezeu?

Să nu credeţi că vă voi Ónvinui Ónaintea Tatălui; este cine să vă Ónvinuiască: Moise, Ón care v-aţi pus nădejdea.

Căci, dacă aţi crede pe Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el a scris despre Mine.

Dar dacă nu credeţi cele scrise de el, cum veţi crede cuvintele Mele?î