Book of Job, глава 22

Elifaz din Teman a luat cuv‚ntul şi a zis: ÑPoate un om să aducă vreun folos lui Dumnezeu? Nu; ci Ónţeleptul nu-şi foloseşte dec‚t lui.

Dacă eşti fără prihană, are Cel Atotputernic vreun folos? Şi dacă trăieşti fără vină, ce va c‚ştiga El?

Pentru evlavia ta te pedepseşte El oare, şi intră la judecată cu tine?

Nu-i mare răutatea ta? Şi fărădelegile tale fără număr?

Luai fără pricină zăloage de la fraţii tăi, lăsai fără haine pe cei goi.

Nu dădeai apă omului Ónsetat, nu voiai să dai p‚ine omului flăm‚nd.

Ţara era a ta, fiindcă erai mai tare, te aşezai Ón ea, fiindcă erai cu vază.

Dădeai afară pe văduve cu m‚inile goale, şi braţele orfanilor le fr‚ngeai.

Pentru aceea eşti Ónconjurat de curse, şi te-a apucat groaza dintr-o dată.

Nu vezi dar acest Óntuneric, aceste ape multe care te năpădesc?

Nu este Dumnezeu sus Ón ceruri? Priveşte v‚rful stelelor, ce Ónalt este!

Şi tu zici: ,Ce ştie Dumnezeu? Poate să judece El prin Óntunericul de nori?

Œl Ónfăşoară norii, nu vede nimic, bolta cerească abia dacă o străbate!í Ce! vrei s-apuci pe calea străveche, pe care au urmat-o cei nelegiuiţi, care au fost luaţi Ónainte de vreme, şi au ţinut c‚t ţine un p‚r‚u care se scurge?

Ei ziceau lui Dumnezeu: ,Pleacă de la noi! Ce ne poate face Cel Atotputernic?í Şi totuşi Dumnezeu le umpluse casele de bunătăţi. ñ Departe de mine sfatul celor răi! ñ Cei fără prihană vor fi martori ai căderii lor şi se vor bucura, cel nevinovat va r‚de de ei şi va zice: ,Iată pe potrivnicii noştri nimiciţi! Iată-le bogăţiile arse de foc!í Œmprieteneşte-te dar cu Dumnezeu, şi vei avea pace; te vei bucura astfel iarăşi de fericire.

Primeşte Ónvăţătură din gura Lui, şi pune-ţi la inimă cuvintele Lui.

Vei fi aşezat iarăşi la locul tău, dacă te vei Óntoarce la Cel Atotputernic, dacă depărtezi fărădelegea din cortul tău.

Aruncă dar aurul Ón ţăr‚nă, aruncă aurul din Ofir Ón prundul p‚raielor!

Şi atunci Cel Atotputernic va fi aurul tău, argintul tău, bogăţia ta.

Atunci Cel Atotputernic va fi desfătarea ta, şi Óţi vei ridica faţa spre Dumnezeu.

Œl vei ruga, şi te va asculta, şi Óţi vei putea Ómplini juruinţele.

Pe ce vei pune m‚na Óţi va izbuti, pe cărările tale va străluci lumina.

Vină smerirea, tu te vei ruga pentru ridicarea ta: Dumnezeu ajută pe cel cu ochii plecaţi.

El va izbăvi chiar şi pe cel vinovat, care Óşi va datora scăparea curăţiei m‚inilor tale.î