Book of Joel, глава 2

Sunaţi din tr‚mbiţă Ón Sion! Sunaţi Ón gura mare pe muntele Meu cel sf‚nt, ca să tremure toţi locuitorii ţării. Căci vine ziua Domnului, este aproape! ñ O zi de Óntuneric şi negură mare, o zi de nori şi de Óntunecime. Ca zorile dimineţii se Óntinde peste munţi un popor mare şi puternic, cum n-a mai fost din veac, şi nici Ón vremurile viitoare nu va mai fi.

Arde focul Ónaintea lui, şi p‚lp‚ie flacăra după el. Œnaintea lui, ţara era ca o grădină a Edenului, şi după el este un pustiu sterp: nimic nu-i scapă.

Parcă sunt nişte cai, şi aleargă ca nişte călăreţi.

Vin uruind ca nişte care pe munţi, şi p‚r‚ie ca o flacără de foc, c‚nd mistuie miriştea; par o puternică oştire, gata de luptă.

Tremură popoarele Ónaintea lor, şi toate feţele Óngălbenesc.

Aleargă ca nişte războinici, se suie pe ziduri ca nişte războinici, fiecare Óşi vede de drumul lui, şi nu se abate din cărarea lui.

Nu se Ómping unii pe alţii, fiecare ţine şirul, se năpustesc prin săgeţi şi nu se opresc din mers.

Se răsp‚ndesc Ón cetate, aleargă pe ziduri, se suie pe case, şi intră pe ferestre ca un hoţ.

Œnaintea lor se cutremură păm‚ntul, se zguduie cerurile, soarele şi luna se Óntunecă, şi stelele Óşi pierd lumina.

Domnul face să tune glasul Lui Ónaintea oştirii Sale, căci tabăra Lui este foarte mare, şi cel ce Ómplineşte cuv‚ntul este puternic. Dar mare este ziua Domnului şi foarte Ónfricoşată: cine o poate suferi?

ÑDar chiar acuma, zice Domnul, Óntoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu pl‚nset şi bocet!

Sf‚şiaţi-vă inimile nu hainele, şi Óntoarceţi-vă la Domnul, Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv şi plin de Óndurare, Óndelung răbdător şi bogat Ón bunătate, şi-I pare rău de relele pe care le trimite.

Cine ştie dacă nu Se va Óntoarce şi nu Se va căi? Cine ştie dacă nu va lăsa după El o binecuv‚ntare, daruri de m‚ncare şi jertfe de băutură pentru Domnul, Dumnezeul vostru?

Sunaţi cu tr‚mbiţa Ón Sion! Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare!î Str‚ngeţi poporul, ţineţi o adunare sf‚ntă! Aduceţi pe bătr‚ni, str‚ngeţi copiii, şi chiar pruncii de la ţ‚ţă! Să iasă mirele din cămara lui, şi mireasa din odaia ei!

Preoţii, slujitorii Domnului, să pl‚ngă Óntre tindă şi altar, şi să zică: ÑDoamne, Óndură-Te de poporul Tău! Nu da de ocară moştenirea Ta, n-o face de batjocura popoarelor! Pentru ce să se zică printre neamuri: ÑUnde este Dumnezeul lor?î Domnul a fost plin de r‚vnă pentru ţara Lui, şi S-a Óndurat de poporul Său.

Domnul a răspuns, şi a zis poporului Său: ÑIată, vă trimit gr‚u, must şi untdelemn proaspăt, ca să vă săturaţi de ele, şi nu vă voi mai face de ocară Óntre neamuri.

Voi depărta de la voi pe vrăjmaşul de la miază-noapte, Ól voi izgoni spre un păm‚nt fără apă şi pustiu, Ói voi Ómpinge partea dinainte a oştirii lui Ón marea de răsărit, şi coada oştirii Ón marea de apus; iar duhoarea lui se va ridica Ón sus, şi mirosul lui de putregai se va Ónălţa Ón văzduh, căci s-a crezut grozav.

Nu te teme, păm‚ntule, ci bucură-te şi Ónveseleşte-te, căci Domnul face lucruri mari!

Nu vă temeţi, fiare de pe c‚mp, căci islazurile pustiei iarăşi vor Ónverzi, pomii Óşi vor da roadele, smochinul şi viţa Óşi vor da rodul lor.

Şi voi, copii ai Sionului, bucuraţi-vă şi Ónveseliţi-vă Ón Domnul, Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie şi t‚rzie, ca odinioară.

Ariile se vor umple de gr‚u, vor geme tocitoarele şi teascurile de must şi de untdelemn, vă voi răsplăti astfel anii, pe care i-au m‚ncat lăcustele Arbeh, Ielec, Hasil şi Gazam, oştirea Mea cea mare, pe care am trimis-o Ómpotriva voastră.

Veţi m‚nca şi vă veţi sătura, şi veţi lăuda Numele Domnului, Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi, şi poporul Meu niciodată nu va mai fi de ocară!

Şi veţi şti că Eu sunt Ón mijlocul lui Israel, că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, şi nu este altul afară de Mine. Şi poporul Meu niciodată nu va mai fi de ocară.

După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor prooroci, bătr‚nii voştri vor visa visuri, şi tinerii voştri vor avea vedenii.

Chiar şi peste robi şi peste roabe, voi turna Duhul Meu, Ón zilele acelea.

Voi face să se vadă semne Ón ceruri şi pe păm‚nt: s‚nge, foc, şi st‚lpi de fum; soarele se va preface Ón Óntuneric, şi luna Ón s‚nge, Ónainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi Ónfricoşată.

Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi m‚ntuit. Căci m‚ntuirea va fi pe muntele Sionului şi la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, şi Óntre cei rămaşi, pe care-i va chema Domnul.