Book of Joel, глава 3

Căci iată că Ón zilele acelea şi Ón vremurile acelea, c‚nd voi aduce Ónapoi pe prinşii de război ai lui Iuda şi ai Ierusalimului, voi str‚nge pe toate neamurile, şi le voi pogorÓ Ón valea lui Iosafat. Acolo, Mă voi judeca cu ele, pentru poporul Meu, pentru Israel, moştenirea Mea, pe care l-au risipit printre neamuri, Ómpărţind Óntre ele ţara Mea.

Au tras la sorţ pentru poporul Meu; au dat un flăcău pe o curvă, şi au v‚ndut fata pe vin, şi l-au băut.

Ce vreţi voi cu Mine, Tirule şi Sidonule, şi toate ţinuturile Filistenilor? Vreţi să-Mi răsplătiţi vreo faptă, sau să faceţi ceva Ómpotriva Mea? Iute, fără zăbavă, voi Óntoarce faptele voastre asupra capului vostru.

Mi-aţi luat argintul şi aurul, şi cele mai bune odoare ale Mele, şi le-aţi dus Ón templele voastre.

Aţi v‚ndut pe copiii lui Iuda şi ai Ierusalimului copiilor Grecilor, ca să-i depărtaţi din ţara lor.

Iată că Ói scol Ón locul Ón care i-aţi v‚ndut, şi voi Óntoarce fapta voastră asupra capului vostru.

Voi vinde copiilor lui Iuda pe fiii şi fiicele voastre, şi ei Ói vor vinde Sabeenilor, un neam depărtat; căci Domnul a vorbit.

Vestiţi aceste lucruri printre neamuri: pregătiţi războiul! Treziţi pe viteji! Să se apropie şi să se suie, toţi oamenii de război!

Fiarele plugurilor voastre prefaceţi-le Ón săbii, şi cosoarele Ón suliţe! Cel slab să zică: ÑSunt tare!î Grăbiţi-vă şi veniţi, toate neamurile de primprejur, şi str‚ngeţi-vă! Acolo pogoară, Doamne, pe vitejii Tăi!

Să se scoale neamurile, şi să se suie Ón valea lui Iosafat! Căci acolo voi şedea să judec toate neamurile de primprejur.

Puneţi m‚na pe seceră, căci secerişul este copt! Veniţi şi călcaţi cu picioarele, căci linurile sunt pline, şi tocitoarele dau peste ele! Căci mare este răutatea lor!

Vin grămezi-grămezi Ón valea judecăţii, căci ziua Domnului este aproape, Ón valea judecăţii.

Soarele şi luna se Óntunecă, şi stelele Óşi pierd strălucirea.

Domnul răcneşte din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim, de se zguduie cerurile şi păm‚ntul. Dar Domnul este scăparea poporului Său, şi ocrotirea copiilor lui Israel.

Şi veţi şti că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, care locuieşte Ón Sion, muntele Meu cel sf‚nt. Ierusalimul Ónsă va fi sf‚nt, şi nu vor mai trece străinii prin el.

Œn vremea aceea, va picura must din munţi, şi va curge lapte din dealuri, toate p‚r‚urile lui Iuda vor fi pline de apă. Un izvor va ieşi de asemenea din Casa Domnului, şi va uda valea Sitim.

Egiptul va ajunge pustiu, Edomul va ajunge o pustie stearpă, din pricina silniciei făcute Ómpotriva copiilor lui Iuda, al căror s‚nge nevinovat l-au vărsat Ón ţara lor.

Dar Iuda va fi veşnic locuit, şi Ierusalimul din neam Ón neam.

Le voi răzbuna s‚ngele pe care nu l-am răzbunat Óncă, dar Domnul va locui Ón Sion.